منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

موضوعیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

همه شمول، همگان شمول

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

موضوعیت دار، دارای موضوعیت، موضوعیت مند، موضوعیت یافته be relevant: موضوعیت داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢١

خرابی به بار آوردن، آسیب به بار آوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

[معنی فعلی دوم] نقش مهمی در چیزی/انجام کاری داشتن، نقش پررنگی در چیزی/انجام کاری ایفا کردن/داشتن، به انجام بهتر کاری کمک کردن، بر انجام بهتر کاری تأث ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

سرشناس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

[استعاری] هیولا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نوآفریده، نوآورده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

حرص درآور، که کُفر ( آدم ) را درمی آورد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

[کسب وکار] ارائۀ ایده ( محصول ) [پیشنهاد واژۀ نو:] پیش داشت، فراپیش داشت، پیش داشت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

رو به انحطاط گذاشتن، به انحطاط کشیده شدن ( معمولاً با into ) به ورطۀ چیزی افتادن/درغلتیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

پودمانگی، پیمانه مندی، بخش مندی، جزء مندی، مجزابودگی، استقلال اجزا [در زبان شناسی] ( رویکرد ) حوزه ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

بلاموضوع، بلاموضوعیت be irrelevant: بلاموضوع بودن، موضوعیتی نداشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

شاکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

پرشتاب، شتاب ناک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

سفت سر جایت بنشین؛ صندلی ات را سفت بچسب.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

پرسروصدا، پرغوغا، پرهیاهو، ابَرموفق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نهایت استفاده را بُردن، نهایت استفاده را کردن، نگذاشتن که چیز ی به هدر رود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تنظیم دقیق ( کردن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

داو، مبلغ داو، رقم شرط بندی ( مجازاً ) میزان ریسک، رقم ریسک، ریسک کار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

از جان و دل مایه گذاشتن [با تأکید کمتر] به آب و آتش زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

[محتوای اینترنتی] اشاعه پذیر، شیوع یابنده، همه گیرانه اشاعه یافته، شیوع یافته، شیوع ویروسی یافته، شایع شده، شایع go viral: اشاعه یافتن، شیوع یافتن، ش ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اهل مساعدت، اهل همراهی، کمک حال

پیشنهاد
٨

پا روی دُم کسی گذاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار ( کامکوک؟ )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

عاقبت، فرجام، سرانجام، پیامد قطعی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

[مدیریت] حد تکافو، حد بس بود، حد بسندگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

ناچیزانگاشته ( شده ) ، ناچیزشمرده شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

ناچیز انگاشتن، ناچیز داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

[در داستان های ابرقهرمانی] قدرت فوق بشری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

ای وای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

هوشمندانه تر/زیرکانه تر از . . . تغییر موضع دادن زیرکانه تر عمل/حرکت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مات ومبهوت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

قدرنادیده، ( که ) قدروقیمتش شناخته نشده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

سهیم، مشارکت کننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

یک شبه [با نیم فاصله]

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

جرم کاوی، کشف جرم، علوم قانونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

جزو/جزء جدانشدنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مرکز پردازش سفارشات، مرکز پردازش کالا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

موضوعیت مندی، موضوعیت داری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

get/have a crush on someone خاطرخواه کسی شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

( معنی دوم ) تصرف کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

نوآفرینی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

کارِ کارستان، کاری کارستان، کارستان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مزه چش، چاشنی گیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

رشک انگیز، حسرت انگیز، رشک آور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بی اندازه ارزشمند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

رصدکننده ( امور/اوضاع و شرایط )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

پودمانی، پیمانه ای، پیمانه مند، بخش مند، جزء مند، جزءجزء، دارای استقلال اجزا [در زبان شناسی] حوزه ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

ردۀ جهانی، در ردۀ اول دنیا

١