پیشنهاد‌های طاهر شریعت‌پناهی (١٧٣)

بازدید
٨٢
تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

از دنیا طلبکار بودن

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

بی تنازل، تنازل ناپذیر

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

be humbling به [کسی] درس تواضع دادن

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

[فرهنگ، سبک پوشش، آهنگ/ترانه] کوچه بازاری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( میزان چیزی را ) یک پله افزایش دادن/تقویت کردن/بالا بردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هول و ولا به جان کسی انداختن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مرگ یک بار شیون هم یک بار

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

راه راست

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بگیروببند کردن، سرِ [مجرمان] خراب شدن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به ضرب و زور انجام دادن/پیش بردن، به هر ضرب و زوری که هست تمام کردن، به صورت مکانیکی به انجام رساندن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

بر درستی چیزی صِحّه گذاشتن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

طرحی نو درانداختن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تخس و آتشپاره

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

double down on something توان مضاعفی را صرف کاری کردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از دنیا طلبکار بودن، از همه طلبکار بودن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لطف آمیز

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لطف آمیز

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تغییر رَویه/تغییر هدف/تغییر وظیفه/تغییر مأموریت دادن، رَویۀ دیگری در پیش گرفتن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تغییر رَویه/تغییر هدف/تغییر وظیفه/تغییر مأموریت دادن، رَویۀ دیگری در پیش گرفتن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

elegantly simple به طرز دلنشینی ساده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دوچندان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جامِگانی، خیاطتی، دوزندگانی، درزی گرانه، جامه ورانه

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جَنَم

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آموخته سازی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

معادل انگلیسی در اشعار کهن فارسی: winemaster، toastmaster، winebringer، wine steward/ stewardess

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قوارۀ پارچه ( توپ پارچه: roll )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

حجم نقدینگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[گربه] بیدانجیری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

گربۀ بیدانجیری ( بیدینجیلی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[public - private [enterprise [pseudo - private [enterprise

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مغلطه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بیانگر/مُبیّن چیزی بودن، معرف چیزی بودن، به منزلۀ چیزی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

متداوم، تداوم دار، باتداوم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

spill" the beans" صحیح است.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

مُرغ نیش [در زبان پهلوی: مُروْنیش] نیشیدن: مشاهده کردن، رصد کردن ( ستارگان، نشانه ها را دیدن ) نیشان، نیشانَگ = نشان، نشانه َaugur در روم باستان کسی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

به غایت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سدشکنی، سدشکنانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دروبام را قفل کردن/دروبام را بستن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

هرچه زور می زنم، هر کار می کنم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شلوغ بازی درآوردن؛ شلوغش کردن

پیشنهاد
٩

پا روی دُم کسی گذاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

نهایت استفاده را بُردن، نهایت استفاده را کردن، نگذاشتن که چیز ی به هدر رود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سه بُرده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

حرص درآور، که کُفر ( آدم ) را درمی آورد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کارِ کارستان، کاری کارستان، کارستان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

شاکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مات ومبهوت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مزه چش، چاشنی گیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

چاشنی گیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سروگوش آب دادن