برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طاهر شریعت‌پناهی

مترجم و نویسنده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ندیده، ندید ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 [اقتصاد و کسب‌وکار] بازار متروکه، بازار بی‌رونق، سرزمینی/فعالیتی/صنعتی ازرونق‌افتاده ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

3 همه‌شمول، همگان‌شمول ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

4 همسان‌دوستی، شبیه‌دوستی، مشابهت‌دوستی، همسان‌گزینی، شبیه‌گزینی ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

5 سرشناس ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

6 از جان و دل مایه گذاشتن
[با تأکید کمتر] به آب و آتش زدن
١٤٠٠/٠٢/١٣
|

7 ترقّی ارزش سرمایه/سرمایه‌گذاری ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

8 بالغ بر ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

9 خرابی به‌بار آوردن ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

10 اولین حضور ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

11 [در داستان‌های ابرقهرمانی] قدرت فوق‌بشری ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

12 ای وای ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

13 ناقض غرض، نقض‌کنندۀ غرض، نقض‌غرض ١٤٠٠/٠٢/١١
|

14 (چیز یا شخص) حلقة اتصال
(مکان) قُطب
١٤٠٠/٠٢/١٠
|

15 به‌سزا ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

16 بی‌جاروجنجال ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

17 رو به انحطاط گذاشتن، به انحطاط کشیده شدن
(معمولاً با into) به ورطۀ چیزی افتادن/درغلتیدن
١٤٠٠/٠٢/١٠
|

18 بیرق جالی‌راجر؛
پرچم سیاه‌رنگ دزدان دریایی (که هنگام حمله برافراشته می‌شد.)
١٤٠٠/٠٢/١٠
|

19 (شخص) کهنه‌کار ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

20 اقلام/اجناس کلکسیونی ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

21 داو، مبلغ داو، رقم شرط‌بندی
(مجازاً) میزان ریسک، رقم ریسک، ریسک کار
١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

22 [معنی فعلی دوم] نقش مهمی در چیزی/انجام کاری داشتن، نقش پررنگی در چیزی/انجام کاری ایفا کردن/داشتن، به انجام بهتر کاری کمک کردن، بر انجام بهتر کاری تأ ... ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

23 زیردست مستقیم ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

24 دورۀ مأموریت (نظامی)، مأموریت کاری ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

25 به‌تازگی‌باب‌شده، تازه‌باب‌شده، جدیداًباب‌شده ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

26 رشک‌انگیز، حسرت‌انگیز، رشک‌آور ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

27 [کسب‌وکار] شرط‌بندی تجاری ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

28 [کسب‌وکار] ارائۀ ایده (محصول) ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

29 تنظیم‌دقیق (کردن) ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

30 (محصول) رقیب‌کُش ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

31 موضوعیت‌مندی، موضوعیت‌داری ١٤٠٠/٠١/٣١
|

32 موضوعیت ١٤٠٠/٠١/٣١
|

33 رصدکننده (امور/اوضاع و شرایط) ١٤٠٠/٠١/٣١
|

34 زبردستانه ١٤٠٠/٠١/٣١
|

35 مرکز پردازش سفارشات، مرکز پردازش کالا ١٤٠٠/٠١/٣١
|

36 فراهم آوردن، جمع‌وجور کردن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

37 از اهرم ... استفاده کردن، (اهرم) ... را به‌کار گرفتن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

38 (معنی دوم) تصرف کردن ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

39 [فیلم/ایدة فیلم] آسان‌فهم ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

40 خلاف‌اندیش(ـی)، خلاف گرا(یی) ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

41 در ردة اول دنیا ١٤٠٠/٠١/١٨
|

42 قدرنادیده، (که) قدروقیمتش شناخته نشده ١٤٠٠/٠١/١٨
|

43 ناچیزانگاشته(شده)، ناچیزشمرده‌شده ١٤٠٠/٠١/١٨
|

44 ناچیز انگاشتن، ناچیز داشتن ١٤٠٠/٠١/١٨
|

45 نوآفریدگان ١٤٠٠/٠١/١٨
|

46 نوآفرینی ١٤٠٠/٠١/١٨
|

47 نوآفریده ١٤٠٠/٠١/١٨
|

48 بنابه‌نیاز، بنابرتقاضا، به‌درخواست، به‌شرط‌نیاز، به‌شرط‌تقاضا، تقاضابنیان، نیازبنیان، درخواست‌بنیان ١٤٠٠/٠١/١٨
|

49 کلیک مؤثر ١٤٠٠/٠١/١٧
|

50 منطق‌گریزی ١٤٠٠/٠١/١٣
|