طاهر شریعت‌پناهی

طاهر شریعت‌پناهی مترجم و نویسنده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهnon sequitur٢٠:٤٢ - ١٤٠١/٠٤/١٧مغلطهگزارش
0 | 0
represent١١:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/١٤بیانگر/مُبیّن چیزی بودن، معرف چیزی بودن، به منزلۀ چیزی بودنگزارش
5 | 0
consistent١٨:٠٤ - ١٤٠٠/١١/١١متداوم، تداوم دار، باتداومگزارش
2 | 0
spoil the beans١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٢spill" the beans" صحیح است.گزارش
0 | 0
augur١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩مُرغ نیش [در زبان پهلوی: مُروْنیش] نیشیدن: مشاهده کردن، رصد کردن ( ستارگان، نشانه ها را دیدن ) نیشان، نیشانَگ = نشان، نشانه َaugur در روم باستان کسی ... گزارش
2 | 1
wildly١٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨به غایتگزارش
2 | 0
breakthrough٠٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٩سدشکنی، سدشکنانهگزارش
7 | 1
lock up١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٢دروبام را قفل کردن/دروبام را بستنگزارش
5 | 0
for the life of me١٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٣١هرچه زور می زنم، هر کار می کنمگزارش
0 | 1
get rowdy١٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٣١شلوغ بازی درآوردن؛ شلوغش کردنگزارش
0 | 0
get on the wrong side of somebody١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢١پا روی دُم کسی گذاشتنگزارش
16 | 0
make it count٢٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠نهایت استفاده را بُردن، نهایت استفاده را کردن، نگذاشتن که چیز ی به هدر رودگزارش
14 | 0
trifecta١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦سه بُردهگزارش
5 | 0
annoying١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦حرص درآور، که کُفر ( آدم ) را درمی آوردگزارش
16 | 1
feat١٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/١٦کارِ کارستان، کاری کارستان، کارستانگزارش
5 | 0
indignant١٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٢شاکیگزارش
14 | 0
mystified١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١١مات ومبهوتگزارش
12 | 0
taster١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠مزه چش، چاشنی گیرگزارش
9 | 0
food taster١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠چاشنی گیرگزارش
0 | 1
snoop١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠سروگوش آب دادنگزارش
9 | 1
tact١١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠سنجیده گوییگزارش
5 | 0
tactfulness١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠سنجیده گوییگزارش
0 | 0
splitting١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠زجرآورگزارش
0 | 0
accomodating١٤:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩اهل مساعدت، اهل همراهی، کمک حالگزارش
12 | 0
fast moving١٣:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩پرشتاب، شتاب ناکگزارش
12 | 0
lane١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩کوچه راهگزارش
0 | 0
opposable١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩( در ترکیب opposable thumb ) تقابل پذیر، متقابل، متقابلهگزارش
7 | 0
opposable thumb١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩شست تقابل پذیر، شست متقابل، شست متقابلهگزارش
2 | 0
crush on somebody١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨get/have a crush on someone خاطرخواه کسی شدنگزارش
2 | 0
insides١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧دل ورودهگزارش
7 | 0
roneo١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦نسخۀ استنسیلی، استنسیل گرفتنگزارش
0 | 0
roneograph١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦دستگاه استنسیل، نسخۀ استنسیلیگزارش
0 | 0
shoulder bag١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦کیف رودوشی، کیف دوش اندازگزارش
2 | 0
dog eared١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦گوشه رفته، مُستعملگزارش
2 | 1
donations١٥:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦اقلام اهدایی، مبالغ اهداییگزارش
0 | 0
walk in١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦[صفت] اتاق مانندگزارش
7 | 0
invaluable١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦بی اندازه ارزشمندگزارش
7 | 1
out of kilter١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢١throw out of kilter ( نظم/توازن/روال/عادت/زندگی ) . . . را به هم ریختنگزارش
0 | 0
keel over١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٤کله پا شدنگزارش
5 | 0
sure enough١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٦همین شد که. . .گزارش
5 | 0
intently١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٨به صرافتگزارش
7 | 1
richness١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٨رنگ ولعابگزارش
5 | 0
hairbreadth١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٨موی باریکه، موباریکه، سرِ مویی، یک سر موگزارش
0 | 0
peroration٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦ختم مقال، خاتمه، خاتمۀ مقالگزارش
0 | 0
give chase٢٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢گذاشتن دنبال ( کسی/چیزی )گزارش
7 | 0
homemade٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢( خوراکی ) خانه پز، خانه پزی، خانه سازیده، خانه ساز، خانه ساختهگزارش
0 | 1
go viral١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢اشاعه یافتن، شیوع یافتن، شیوع پیدا کردن، شایع شدن، همه گیر شدن، شیوع ویروسی پیدا کردنگزارش
0 | 1
viral١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣١[محتوای اینترنتی] اشاعه پذیر، شیوع یابنده، همه گیرانه اشاعه یافته، شیوع یافته، شیوع ویروسی یافته، شایع شده، شایع go viral: اشاعه یافتن، شیوع یافتن، ش ... گزارش
14 | 1
virality١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٣١[محتوای اینترنتی] اشاعه پذیری، شیوع یابندگی، همه گیرانگیگزارش
2 | 0
forensic science٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠علم جرم کاوی، علم کشف جرم، علوم قانونیگزارش
5 | 0