سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgenuine٢٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون تقسیم واژه به کلمات کوچکتر و در صورت لزوم ایجاد تغییر در جهت معنادار شدن، سپس داستان سازی و در نهایت تجسم ... گزارش
21 | 1
relate٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣relate=شرح دادن ، بازگو کردن، مربوط کردن، ربط دادن. برای یاد سپاری بهتر می توان از روش هایی چون ارتباط برقرار کردن بین کلمه ی جدید با کلمه ی اشنای ق ... گزارش
18 | 1
کولی بازی٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣به کسی که بی جهت سر وصدا راه انداخته، زن یا مرد ، گفته می شود چرا کولیگری در میاری یا چرا کولی بازی در میاریگزارش
7 | 0
کولی٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣به کسی که بی جهت سر وصدا راه انداخته، زن یا مرد ، گفته می شود چرا کولیگری در میاری یا چرا کولی بازی در میاریگزارش
9 | 0
کولیگری٠٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣به کسی که بی جهت سر وصدا راه انداخته، زن یا مرد ، گفته می شود چرا کولیگری در میاری یا چرا کولی بازی در میاریگزارش
2 | 0
کت٠٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣چگونه معانی کت/kat/ را به ذهن بسپاریم؟ کلمه ی کت با چه کلمه هایی می اید: 1. کول ( کت و کول ) که به معنی کتف و شانه است و کت هم به همین معناست. 2. ن ... گزارش
2 | 0
تعریک٠٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد بطور مثال، مسوولین کشور نباید خرابکاران ر ... گزارش
2 | 0
امشاج٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢ممزوج. ممزوج بیشتر مخلوط است. مثلا ممزوج آب و گلاب. امشاج بیشتر ترکیب است. که در اثر ترکیب صفات جدیدی پدیدار می شود مثلا امشاج اسپرم با تخمک که باع ... گزارش
5 | 0
ممزوج٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢امشاج. ممزوج بیشتر مخلوط است. مثلا ممزوج آب و گلاب. امشاج بیشتر ترکیب است. که در اثر ترکیب صفات جدیدی پدیدار می شود مثلا امشاج اسپرم با تخمک که باع ... گزارش
2 | 0
زمهریر٠٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢زمهریر:سرمای شدید. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون تقسیم واژه به کلمات کوچکتر و در صورت لزوم ایجاد تغییر در جهت معنادار شدن، سپس داستان ... گزارش
2 | 0
قواریرا٠٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠١برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، بازی ذهنی با کلمات و غیره استفاده کرد، مثال؛ این قوا ... گزارش
2 | 0
قواریر٠٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٠١برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی، بازی ذهنی با کلمات و غیره استفاده کرد، مثال؛ این قوا ... گزارش
2 | 0
انیه٠٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
2 | 0
انی٠٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
2 | 1
اتا٠٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
9 | 0
انا٠٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
2 | 0
اتیه٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
5 | 1
اتی٠٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠١معرفی یادسپاری به روش ساخت تصویر ذهنی ( با حافظه سپاری چندین کلمه با هم ) : در یک خانواده ی ترک، آنا ( مادر به ترکی ) و آتا ( پدر به ترکی ) و آتیه ( ... گزارش
5 | 1
استامبولی١٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/٣١در گویش مردم بهاباد به استامبولی به معنای ظرفی که برای بردن گل ، گچ و ملات در بنایی کاربرد دارد، قواره/Ghavareh /گفته می شود.گزارش
2 | 0
مستاثر٠٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧فردی که چیزهای نیکوبرای خود می خواهد نه برای یاران خود. ج، مستاثرین. مثال برای این کلمه: وَأعْلَمْ أنَّکَ لِلْرّاجِینْ بِمُوضِعِ اِجابَهِ وَ لِلْمَه ... گزارش
5 | 0
مستاثرین٠٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٧افرادی که چیزهای نیکوبرای خود می خواهند نه برای یاران خود. مثال برای این کلمه: وَأعْلَمْ أنَّکَ لِلْرّاجِینْ بِمُوضِعِ اِجابَهِ وَ لِلْمَهْلُوفِینَ ... گزارش
2 | 0
مندوحه٠٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧مثال برای این کلمه: وَأعْلَمْ أنَّکَ لِلْرّاجِینْ بِمُوضِعِ اِجابَهِ وَ لِلْمَهْلُوفِینَ بِمَرصَدِ إغاثِهِ وَ أنَّ فِی اللَّهُفِ إلی جُودِکَ وَ الرِّ ... گزارش
7 | 0
مندوح٠٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد فرض کلمه ی آشنا: ممدوح به معنای مدح شده، ... گزارش
2 | 0
ممدوح٠٣:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد فرض کلمه ی آشنا: ممدوح به معنای مدح شده، ... گزارش
9 | 1
مندوحه٠٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٧برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد فرض کلمه ی آشنا: ممدوح به معنای مدح شده، ... گزارش
2 | 0
محمود٠٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٧محمود:بر وزن مفعول و از ریشه حمد وبه معنی حمد شده، ستایش شده. ممدوح:بر وزن مفعول و از ریشه مدح وبه معنی مدح شده، ستایش شده. حمد و مدح تقریبا معانی ... گزارش
5 | 0
ممدوح٠٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٧ممدوح:بر وزن مفعول و از ریشه مدح وبه معنی مدح شده، ستایش شده. محمود:بر وزن مفعول و از ریشه حمد وبه معنی حمد شده، ستایش شده. حمد و مدح تقریبا معانی ... گزارش
9 | 1
مناهل٠١:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧مناهل:آبشخور ها برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد و به تصویرسازی و داستان س ... گزارش
5 | 0
منهل٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٧منهل:آبشخور. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد و به تصویرسازی و داستان ساز ... گزارش
2 | 0
خاورمیانه١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٣خاور=شرق=East خاورمیانه =شرق میانه=Middle East گزارش
7 | 0
سرعت نور٠٧:١٤ - ١٤٠٠/٠١/١٢آموزش سرعت نور به زبان ساده و همراه با طنز: حداکثر سرعت ماشین ها بطور متوسط 200 یا 300 است انصافا باید سرعت نور یک خورده بیشتر باشد ( خب، بی خیال هزا ... گزارش
7 | 0
رایتموه٠٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٩رَأَّیْتُمُوه : کلمة أصلها الفعل ( رَأَّى ) فی صیغة الماضی المعلوم منسوب لضمیر الجمع المذکر ( أنتم ) وجذره ( رءی ) وجذعه ( رأی ) وتحلیلها ( رأیتم و ه ... گزارش
2 | 0
جذر٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٩جذر یعنی ریشه. در ریاضیات، جذر همان رادیکال ( کلمه فرانسوی ) است و به معنای ریشه و اساس عدد مثلا ریشه دومِ چهار، عدد دو است. در ادبیات، جذرِ کلمه ی ... گزارش
2 | 1
پرچم٠٨:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٩رایت. اصل رایت، رأیت است که همزه به الف بدل شده است و به معنای رؤیت، دیدن و مشاهده است اما از آنجا که پرچم نشانه ای است که برای دیدن برپا کنند تا ... گزارش
2 | 0
رایت٠٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٩رایت:رؤیت، دیدن، مشاهده. اصل آن رأیت است که همزه به الف بدل شده است. از آنجا که پرچم نشانه ای است که برای دیدن برپا کنند تا مردم ببینند به پرچم ن ... گزارش
9 | 0
کش کش کش٠٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٨[کِش، کِش، کِش] ( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کیش کیش کیش ( لهجه تهرانی ) . برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن ک ... گزارش
2 | 0
کش کش کردن٠٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٨( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کیش کیش ( لهجه تهرانی ) . برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن کم کم هوا در انتهای ر ... گزارش
2 | 0
کش کش٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٨( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کیش کیش ( لهجه تهرانی ) . برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن کم کم هوا در انتهای ر ... گزارش
0 | 0
کیش کیش٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٨( لهجه ی تهرانی ) ( اسم صوت ) برای راندن مرغ، کِش کِش. برای راندن و هدایت مرغ و خروس ها به مرغدونی یا خونه اون ها با تاریک شدن کم کم هوا در انتهای ... گزارش
0 | 0
کرکر٠٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٨در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاده می شود: ای ... گزارش
2 | 0
کر کر کاردن٠٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٨کرکر کردن. در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاد ... گزارش
0 | 0
وزوز کردن٠٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٨در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاده می شود: ای ... گزارش
0 | 0
تغمد٠١:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٥تَغَمَّدَهُ اللّه برحمتِه: خداوند او را در پوشش رحمت خود قرار دهد، خداوند او را در رحمت خود بپوشاناد.گزارش
0 | 0
تغمده اللـه برحمته٠١:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٥تَغَمَّدَهُ اللّه برحمتِه: خداوند او را در پوشش رحمت خود قرار دهد، خداوند او را در رحمت خود بپوشاناد.گزارش
0 | 0
جئت١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٢برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون رجوع به جملات قصار بزرگان، بازی های ذهنی و استفاده از کلمات مشابه بهره برد جمله قصار: جاء الحق و زهق البا ... گزارش
0 | 0
جاءت١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٢برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون رجوع به جملات قصار بزرگان، بازی های ذهنی و استفاده از کلمات مشابه بهره برد جمله قصار: جاء الحق و زهق البا ... گزارش
0 | 0
monastery٠٩:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠١برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات مشابه بهره برد: Is the Mona Lisa smile painting in a mountain monastery آیا تابلوی لبخند مونالیزا در صومعه ای کو ... گزارش
0 | 0
calf٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/٠١گوساله، جوان نادان یا کم تجربه یا ناشی. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد: ... گزارش
5 | 0
ریشه متکی١٥:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٨ریشه مَتکی/ریشه گیاه شیرین بیان . بیخ مَهْک. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو رشد می کند. ... گزارش
0 | 0
متکی١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٨متکی. [ م َ ] شیرین بیان ، که به فارسی مَهْک گفته می شود. گیاه شیرین بیان به طور گسترده ای در ایران می رویدو در بسیاری از نواحی ایران به صورت خودرو ... گزارش
0 | 1