امتیاز‌های سیدحسین اخوان بهابادی

بازدید
٣٦
امتیاز کل
٦١,٣٧٥
کل مدال ها
١,٢٦٢
طلا
٩
نقره
٣٥١
برنز
٩٠٢
٦,٧٣٠
×
١٠
=
٦٧,٣٠٠
٣,١٣٢
×
=
-٦,٢٦٤
٢٠٦
×
٢
=
٤١٢
٦٤
×
=
-٦٤
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٦١,٣٧٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦,٧٠٧
×
١٠
=
٦٧,٠٧٠
٣,١٣٢
×
=
-٦,٢٦٤
١٩٦
×
٢
=
٣٩٢
٦٣
×
=
-٦٣
١
×
-١٥
=
-١٥
٦١,١٢٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٣
×
١٠
=
٢٣٠
٠
×
=
٠
١٠
×
٢
=
٢٠
١
×
=
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٥٥