امتیاز‌های سیدحسین اخوان بهابادی

بازدید
١
امتیاز کل
٥٩,٠١٠
کل مدال ها
١,١٩١
طلا
٨
نقره
٣٣١
برنز
٨٥٢
٦,٤٩٨
×
١٠
=
٦٤,٩٨٠
٣,٠٧٣
×
=
-٦,١٤٦
١٠٩
×
٢
=
٢١٨
٤٤
×
=
-٤٤
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٩,٠١٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦,٤٩٤
×
١٠
=
٦٤,٩٤٠
٣,٠٧٣
×
=
-٦,١٤٦
١٠٦
×
٢
=
٢١٢
٤٤
×
=
-٤٤
٠
×
-١٥
=
٠
٥٨,٩٦٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٨