سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدیک دیک لرزیدن٠٢:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٩در گویش شهرستان بهاباد به جای[ دیک دیک لرزیدن] از[ لِک لِک لرزیدن] استفاده می شود و به همان معنای لرزیدن از سرماست و حکایت صوت به هم خوردن دندانها یا ... گزارش
0 | 0
دیک دیک٠٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٩در گویش شهرستان بهاباد به جای[ دیک دیک لرزیدن] از[ لِک لِک لرزیدن] استفاده می شود و به همان معنای لرزیدن از سرماست و حکایت صوت به هم خوردن دندانها یا ... گزارش
0 | 0
چغل١٦:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٧چَغَل در گویش یزدی یعنی سفت و محکم . مثال، چغل شدن برگ های انگور برگ انگور بعداز بزرگ شدن و مناسب شدن برای دلمه، کم کم بر ضخامت برگ افزوده می شود ت ... گزارش
0 | 0
زنفت١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٧زنفت/zeneft/در گویش شهرستان بهاباد به معنای سفت و محکم است. معمولا این کلمه همراه با کلمه ی سفت استفاده می شود؛ سفت و زنفت، مثلا چه کیسه ی حمام سفت و ... گزارش
0 | 0
راه پله٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٦راه چینه ( استفاده در قدیم )گزارش
5 | 0
راه چینه٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٦نام راه پله در قدیمگزارش
0 | 0
پشت بام٠١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦در گویش شهرستان بهاباد به پشت بام یا بام، بون/bun/یا روبون/robun/یا پشت بون گفته می شود. در این شهرستان ، عبارت کسی بخاطر پشه ترک بون نمی کند یعنی ک ... گزارش
0 | 1
روبون٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٦بون/bun/یا روبون/robun/یا پشت بون: بام، پشت بام. در گویش شهرستان بهاباد، عبارت کسی بخاطر پشه ترک بون نمی کند یعنی کسی بخاطر یک چیز کوچک و بی اهمیتی ... گزارش
0 | 0
بون٠١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٦بون/bun/یا روبون/robun/یا پشت بون: بام، پشت بام. در گویش شهرستان بهاباد، عبارت کسی بخاطر پشه ترک بون نمی کند یعنی کسی بخاطر یک چیز کوچک و بی اهمیتی ... گزارش
0 | 0
پشت بون٠١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦بون/bun/یا روبون/robun/یا پشت بون: بام، پشت بام. در گویش شهرستان بهاباد، عبارت کسی بخاطر پشه ترک بون نمی کند یعنی کسی بخاطر یک چیز کوچک و بی اهمیتی ... گزارش
0 | 0
یه لنگو رفتن٠٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٦یَه لِنگو رفتن:لِیْ لِیْ کردن، لِنگو جِکیدَن. در گویش شهرستان بهاباد، یَه لِنگو رفتن یا لنِگو جِکیدَن یعنی مسافتی را با یک لِنگ ( پا ) پیمودن با پرش ... گزارش
0 | 0
یه لنگو٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦یَه لِنگو/ya lengu /یا لِنگو/ lengu/در گویش شهرستان بهاباد، به حالت یک پا و روی یک پا ایستادن گفته می شود و یَه لِنگو رفتن یا لنِگو جِکیدَن یعنی لِیْ ... گزارش
0 | 0
لی لی٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٦لِیْ لِیْ:لِنگو جِکیدَن، یَه لِنگو رفتن. در گویش شهرستان بهاباد، لِنگو جِکیدَن یا یَه لِنگو رفتن یعنی مسافتی را با یک لِنگ ( پا ) پیمودن با پرش و جه ... گزارش
0 | 0
جکیدن٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦جِکیدَن یعنی پرش، جهش. مثال، لِنگو جِکیدَن یا یَه لِنگو رفتن در گویش شهرستان بهاباد، یعنی لِیْ لِیْ کردن، مسافتی را با یک لِنگ ( پا ) پیمودن با پرش ... گزارش
2 | 0
لنگو جکیدن٢٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٥لِنگو جِکیدَن:لِیْ لِیْ کردن، یَه لِنگو رفتن. در گویش شهرستان بهاباد، لِنگو جِکیدَن یا یَه لِنگو رفتن یعنی مسافتی را با یک لِنگ ( پا ) پیمودن با پرش ... گزارش
0 | 0
لنگ٢٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥معادل مَثَلِ قسم مخور که باوره، لنگ خروس برابره در گویش شهرستان بهاباد : قَسَمونُت بُوْاَرِه لِنگِ خروس بَرابَرِه قَسَمونُت:قسم هایت بُوْاَرِ: باورگزارش
0 | 0
لنگو٢٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥لِنگو/lengu/یا یَه لِنگو/ ya lengu/در گویش شهرستان بهاباد، به حالت یک پا و روی یک پا ایستادن گفته می شود و لنِگو جِکیدَن یا یَه لِنگو رفتن یعنی لِیْ ... گزارش
0 | 0
جوشو٠٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٥در گویش شهرستان بهاباد به آدمی گفته می شود که زود جوش می اورد یعنی زود خشمگین می شودگزارش
0 | 0
پیشاب٠٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٥پیشاب، ادرار، بول، جیش، زهراب. متضاد پس آب.گزارش
2 | 0
عطسه٠٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥در گویش یزدی اَپیشُو یعنی عطسه و اَپیشُو کِردَن یعنی عطسه کردن.گزارش
5 | 0
اپیشو٠٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٥در گویش یزدی اَپیشُو یعنی عطسه و اَپیشُو کِردَن یعنی عطسه کردن.گزارش
0 | 0
هلم در شور٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٥هلم در شور/halam dar shur/در گویش شهرستان بهاباد به معنای ریخته پاشیده، در هم ریخته، قاطی و پاطی، شلوغی، نوعی هرج و مرج و بی نظمی گفته می شود صفتی که ... گزارش
0 | 0
خواه مخواه١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٤خواه مخواه/xAhmaxAh/: خواه ناخواه ، خواه نخواه, خواهی نخواهی، ناگزیر، بهرحال.گزارش
0 | 0
خواه١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٤خواه نخواه/xAhnaxAh/: خواه ناخواه، خواه مخواه، خواهی نخواهی، ناگزیر، بهرحال. گزارش
0 | 0
خواه و ناخواه١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٤خواه و ناخواه/xAhonAxAh/: خواه ناخواه، خواه مخواه، خواه نخواه, خواهی نخواهی، ناگزیر، بهرحال. گزارش
2 | 0
خواه نخواه١٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٤خواه نخواه/xAhnaxAh/: خواه ناخواه، خواه مخواه، خواهی نخواهی، ناگزیر، بهرحال.گزارش
0 | 0
خواه ناخواه١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٤خواه نخواه/xAhnaxAhگزارش
2 | 0
خیلخو١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٠خِیْلُخُو /kheylokho / ( گویش شهرستان بهاباد ) :خِیْلِه خُب ( لهجه و گویش تهرانی ) ، تحت لفظی یعنی خیلی خوب و در کُل به معنی [باشه] است . خیلخو در ... گزارش
0 | 0
اخیلخو١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٠اُخِیْلُ خُو/Okheylokho/در گویش شهرستان بهاباد به معنای [درسته بسیار خُب] و [باشه بسیار خُب] به کار می رود. اُخِیلُخُو/Okheylokho/ در واقع همان واژ ... گزارش
0 | 0
خیله خب١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٠خِیْلِه خُب ( لهجه و گویش تهرانی ) ، تحت لفظی یعنی خیلی خوب و در کُل به معنی باشه. در گویش شهرستان بهاباد خِیْلُ خُب تلفظ می شودالبته به جای این کلم ... گزارش
0 | 0
بس١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٠بس کن:ساکت شو، تمام کن. عده ای از دانش آموزان از معلم می خواهند که امتحان گرفته نشود تعدادی می گویند امتحان باشد سروصدای بچه ها بلند شده، معلم می گو ... گزارش
0 | 0
گربه١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩در گویش شهرستان بهاباد به بچه گربه، گُربیسو/gorbisu/ گفته می شود.گزارش
2 | 0
گربیسو١٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩در گویش شهرستان بهاباد به بچه گربه، گُربیسو/gorbisu/ گفته می شود.گزارش
0 | 0
اخیش١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩آخِیْش، در گویش شهرستان بهاباد نوعی ابراز یا اعلام آسودگی از مشغله ی ذهنی با منتفی شدن آن یا انجام ان. مثال :آخیش گفتن بعد از لغو شدن یا به تاخیر اف ... گزارش
2 | 0
برخنه١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩بِرَخنِه :لخت، برهنه. پای برخنه : پای لخت، پای برهنه. آمده است پای برخنه در خواب راه رفتن، تعبیر خواب حج رفتن.گزارش
0 | 0
لخت١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩لخت: برهنه، بِرَخنِه. پای لخت: پای برهنه، پای برخنه. آمده است پای برخنه در خواب راه رفتن، تعبیر خواب حج رفتن. گزارش
2 | 1
برهنه١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩برهنه :لخت، بِرَخنِه. پای برهنه : پای لخت، پای برخنه. آمده است پای برخنه در خواب راه رفتن، تعبیر خواب حج رفتن.گزارش
2 | 1
وبال٠٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨از مولای متقیان علی علیه السلام :الْمَالُ‏ وَبَالٌ‏ عَلَی‏ صَاحِبِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْه‏. مال، براى صاحب خود وبال است، مگر آنچه که [ براى آخرتش ... گزارش
0 | 0
وبال٠٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨وبال:رنج، سختی، بدبختی، بار سنگین، نکبت. از قدیم گفتند مال و منال زیادی ( زیاد ) وبال است. مال و منال نه اینکه رفاه نمی اورد بلکه رسیدگی به ان همه ... گزارش
0 | 0
خبال٠٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون بهره مندی از کلمات تداعی کننده و سپس برقراری ارتباط جالب بین کلمه ی تداعی شده و معنای کلمه عمل کرد و به ا ... گزارش
0 | 0
forest٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون تقسیم واژه به کلمات کوچکتر و اضافه کردن جهت معنادار کردن ان بهره برد مثال Forest تقسیم : 1. For ( فُر ) ی ... گزارش
2 | 1
SD٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥SD در خودرو یعنی صندوق دار. حروف S و D برای مخفف سازی عبارت فنگلیشی SANDOGH DAR توسط تولید کننده خودرو ایرانی استفاده شده است.گزارش
0 | 1
اسدی٠١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥SD در خودرو یعنی صندوق دار. حروف S و D برای مخفف سازی عبارت فنگلیشی SANDOGH DAR توسط تولید کننده خودرو ایرانی استفاده شده است.گزارش
2 | 1
تندر٢١:١٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤تنغر، tonghor, گویش محلی بهاباد یزد به معنی تندر ، رعد.گزارش
5 | 1
رعد٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤تنغر، tonghor, گویش محلی بهاباد یزد به معنی تندر ، رعد.گزارش
2 | 1
دلار٠٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤انواع دلار در ایران : 1. دلار آزاد یا دلار بازار آزاد با توجه به چند نرخی شدن ارز در ایران به قیمت دلاری که در بازار آزاد بصورت روزانه در بین دلالان ... گزارش
0 | 1
ثنا٠٧:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤سامانه ثنا یک درگاه ای است که توسط قوه قضاییه راه اندازی شده برای ابلاغ اوراق قضایی و ثبت شکایات و دادخواست ها. توجه داشته باشید که سامانه ثنا را با ... گزارش
5 | 1
سنا٠٧:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤سامانه نظارت ارزی ( سنا ) درگاهی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و در راستای متشکل نمودن بازار ارز کشور و ساماندهی معاملات ارز در شبکه صرافی های ... گزارش
0 | 1
سره ذرت٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠١در گویش شهرستان بهاباد به ذرت همراه با لفافهای پیچیده سِرِه ذرت و به باز شده و بدون لفافه آن که دانه های ذرت بر هسته چوبی نمایان می گردد ذرت می گویند ... گزارش
0 | 0
نگونسار٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠١سار در ترکیب با کلمه ی دیگر معانی چون شبیه، کثرت، جا و مکان و سر دارد در عبارت نگون سار، سار معنی سر می دهد یعنی نگون سر یا سرنگون سر و اشاره به چیزی ... گزارش
0 | 0