سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com
09132501109

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمشهور٠٠:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٤سلبریتی ( celebrity )گزارش
5 | 1
گپ٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٣گُپّ ( Gopp ) در گویش شهرستان بهاباد به معنای پُر و لبریز است. مثال این حوض گپِ آبه ( رُخ به رُخ بودن حوض را خبر می دهد )گزارش
0 | 0
گمب٠٧:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٣گُمْب : ( gomb ) در گویش شهرستان بهاباد و گناباد به معنی صدای زمین افتادن چیزی ، صدای پا هنگام راه رفتن. مثال یک چیزی گُمبی از اون بالا افتاد پایین. ... گزارش
2 | 0
قشو٠٧:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٣قَشُو:شانه حیوانات، شانه چهارپایان. برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی همراه با طنز بهر ... گزارش
5 | 0
comb٠٦:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٣comb ( کلمه ی انگلیسی با تلفظ کَومب یا کَوم و فرانسوی با تلفظ کُمب ) :شانه، مخفف ترکیب. combine:کمباین، ترکیب کردن. combi ( کلمه ی انگلیسی با تلفظ ... گزارش
5 | 0
combi٠٦:١٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٣comb ( کلمه ی انگلیسی با تلفظ کَومب یا کَوم و فرانسوی با تلفظ کُمب ) :شانه، مخفف ترکیب. combine:کمباین، ترکیب کردن. combi ( کلمه ی انگلیسی با تلفظ ... گزارش
2 | 0
کمبی٠٥:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٣comb ( کلمه ی انگلیسی با تلفظ کَومب یا کَوم و فرانسوی با تلفظ کُمب ) :شانه، مخفف ترکیب. combine:کمباین، ترکیب کردن. combi ( کلمه ی انگلیسی با تلفظ ... گزارش
0 | 0
یک باره٠٦:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢١یکباره و یکبارگی:ناگهان و ناگهانی ، همه. یکسره :بدون وقفه و پشت سر هم ، همه. یک کله:بدون وقفه و پشت سر هم یک کش:یکبار، یکدفعه،گزارش
7 | 1
سرکش٠٦:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٢١سرکش ( سرکشنده ) :گردنکش ( گردن کشنده )گزارش
5 | 1
خیار چمبر١٩:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به خیار چنبر یا خیار چَمبَر، شِنگ ( بدون لفظ خیار ) گفته می شود. در ضمن کلمه ی خیار ( به تنهایی ) به معنای خربزه است و کمتر ا ... گزارش
2 | 0
خیارچنبر١٩:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به خیار چنبر یا خیار چمبر، شِنگ ( بدون لفظ خیار ) گفته می شود. در ضمن کلمه ی خیار ( به تنهایی ) به معنای خربزه است و کمتر از ... گزارش
2 | 0
خربزه١٩:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد، به خربزه، خیار ( به تنهایی ) گفته می شود و کمتر از لفظ خربزه استفاده می شود و به خیار به معنای متداول در کشور، خیار سبز گفته ... گزارش
5 | 0
خیار١٩:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧خربزه. در گویش شهرستان بهاباد، کلمه ی خیار ( به تنهایی ) به معنای خربزه است و کمتر از لفظ خربزه استفاده می شود و به خیار به معنای متداول در کشور، خی ... گزارش
9 | 0
خیاربلنگ١٩:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به خیاربالنگ، خیاربُلِنگ گفته می شود. البته استعمال واژه ی خیار سبز بیشتر از خیاربلنگ است در ضمن در این شهر، کلمه ی خیار ( به ... گزارش
0 | 0
خیارسبز١٩:١٨ - ١٣٩٩/١٢/١٧خیار. در گویش شهرستان بهاباد به خیار، خیار سبز یا خیاربُلِنگ ( خیاربالنگ ) گفته می شود. البته استعمال واژه ی خیار سبز بیشتر از خیاربلنگ است در ضمن د ... گزارش
0 | 0
خیاربالنگ١٩:١٤ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به خیاربالنگ، خیاربُلِنگ گفته می شود. البته استعمال واژه ی خیار سبز بیشتر از خیاربلنگ است در ضمن در این شهر، کلمه ی خیار ( به ... گزارش
0 | 0
بیسکو١٩:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به بیسکویت، بیسکو گفته می شود.گزارش
5 | 0
بیسکویت١٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به بیسکویت، بیسکو گفته می شود.گزارش
2 | 0
گنجینه١٨:٥١ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به گَنجِه، گَنجینِه یا گَنجینِاُو گفته می شود که یک کمد کوچک دیواری با درب تقریبا مربعی شکل، چوبی و دو لنگه ای است.گزارش
0 | 1
گنجه١٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/١٧در گویش شهرستان بهاباد به گَنجِه، گَنجینِه یا گَنجینِاُو گفته می شود که یک کمد کوچک دیواری با درب تقریبا مربعی شکل، چوبی و دو لنگه ای است.گزارش
0 | 1
غد٠٧:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧غد. [ غ ُدد ] یک دنده، لجباز. مثال، چقدر غدی! غد بودن از صفات رذیله است.گزارش
23 | 1
لجوج٠٧:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٧غد. [ غ ُدد ] ( ع ص ) در تداول عامه به معنی خودبین و بیشتر در جوان گویند: بچه ی غدی است، یک دنده، لجباز. مثال، چقدر غدی! غد بودن از صفات رذیله است.گزارش
0 | 1
یک دنده٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧غد. [ غ ُدد ] ( ع ص ) در تداول عامه به معنی خودبین و بیشتر در جوان گویند: بچه ی غدی است، یک دنده، لجباز. مثال، چقدر غدی! غد بودن از صفات رذیله است.گزارش
2 | 0
لجباز٠٧:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٧غد. [ غ ُدد ] ( ع ص ) در تداول عامه به معنی خودبین و بیشتر در جوان گویند: بچه ی غدی است، یک دنده، لجباز. مثال، چقدر غدی! غد بودن از صفات رذیله است.گزارش
7 | 1
غد بودن٠٧:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٧غد. [ غ ُدد ] ( ع ص ) در تداول عامه به معنی خودبین و بیشتر در جوان گویند: بچه ی غدی است، یک دنده، لجباز. مثال، چقدر غدی! غد بودن از صفات رذیله است.گزارش
7 | 1
گرفتار٠٧:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٧کله بند. [ گویش شهرستان بهاباد ] /kale band/درگیر، مشغول و گرفتار. این کلمه در اصل کَلِّه ( به معنای سر ) بند بوده است و مانند پای بند و دست بند به ... گزارش
0 | 1
مشغول٠٧:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧کله بند/kale band/ این کلمه در اصل کَلِّه ( به معنای سر ) بند بوده که در گویش شهرستان بهاباد به معنای درگیر، مشغول و گرفتار است. طرف میگه از صبح تا ح ... گزارش
9 | 1
درگیر٠٧:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/١٧کله بند/kale band/ این کلمه در اصل کَلِّه ( به معنای سر ) بند بوده که در گویش شهرستان بهاباد به معنای درگیر، مشغول و گرفتار است. طرف میگه از صبح تا ح ... گزارش
0 | 0
کله بند٠٧:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/١٧کله بند/kale band/در اصل کَلِّه ( به معنای سر ) بند است که در گویش شهرستان بهاباد به معنای درگیر، مشغول و گرفتار است. طرف میگه از صبح تا حالا، کله بن ... گزارش
0 | 0
صرف و نحو٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/١٧تجزیه و ترکیب، نوع و نقش. دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می شود: ۱ - ترکیب ( نقش ) : در ترکیب از نقش و جایگاه واژه در داخل جمله بحث می کنیم. ۲ - ت ... گزارش
0 | 1
نوع و نقش٠٠:٢١ - ١٣٩٩/١٢/١٧صرف و نحو، تجزیه و ترکیب. دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می شود: ۱ - ترکیب ( نقش ) : در ترکیب از نقش و جایگاه واژه در داخل جمله بحث می کنیم. ۲ - ت ... گزارش
0 | 0
تجزیه ترکیب٠٠:١٨ - ١٣٩٩/١٢/١٧صرف و نحو، نوع و نقش. دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می شود: ۱ - ترکیب ( نقش ) : در ترکیب از نقش و جایگاه واژه در داخل جمله بحث می کنیم. ۲ - تجزیه ... گزارش
2 | 1
تجزیه و ترکیب٠٠:١٣ - ١٣٩٩/١٢/١٧صرف و نحو، نوع و نقش. دستور زبان به دو بخش عمده تقسیم می شود: ۱ - ترکیب ( نقش ) : در ترکیب از نقش و جایگاه واژه در داخل جمله بحث می کنیم. ۲ - تجزیه ... گزارش
0 | 1
تژ٢١:٥١ - ١٣٩٩/١٢/١٦تج , tej در گویش بهابادی به معنی جوانه و تج زدن یعنی جوانه زدن.گزارش
0 | 0
مزرعه٠١:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦کشمون. [keshmun] در شهرستان بهاباد به مناطق بیرون از روستا که عموما به روستا متصل بوده و در آن از گذشته کشاورزی می شده است کشمون گفته می شود در کشمون ... گزارش
5 | 1
کشتزار٠١:١٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦کشمون. [keshmun] در شهرستان بهاباد به مناطق بیرون از روستا که عموما به روستا متصل بوده و در آن از گذشته کشاورزی می شده است کشمون گفته می شود در کشمون ... گزارش
2 | 1
ابکش٠١:٠١ - ١٣٩٩/١٢/١٦در گویش شهرستان بهاباد به صافی یا آبکش؛ چلو صافی، تُرُش بالا و قَتِق بالا هم گفته می شود که مورد اخیر معادل قاتق پلو در گویش مازنی است.گزارش
5 | 0
ترشح٠٠:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/١٦پَشُفتَه ( گویش یزدی ) و پَشُفتِه ( گویش شهرستان بهاباد ) که به ترشح مایعات گفته می شود. در این باره، دکتر ابوالفضل امامی میبدی می گوید: [پ] پیشوند ... گزارش
2 | 0
پشفته٠٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦پَشُفتِه، در گویش شهرستان بهاباد به ترشح مایعات گفته می شود. در این باره، دکتر ابوالفضل امامی میبدی می گوید: [پ] پیشوند واژگونی ( برعکس سازی ) است؛ ... گزارش
0 | 0
او اشکو٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٥اُوْ اَشکو، در گویش شهرستان بهاباد به معنای گریه و [اُوْ اَشکو کردن] به معنای گریه کردن است. این واژه از دو کلمه ی اُوْ ( به معنای آب ) و اشک ساخته ش ... گزارش
0 | 0
کشمون١٧:٥١ - ١٣٩٩/١٢/١٣کشمون. [keshmun]، کشتزار. در شهرستان بهاباد به مناطق بیرون از روستا که عموما به روستا متصل بوده و در آن از گذشته کشاورزی می شده است کشمون گفته می شو ... گزارش
0 | 0
forget٠٦:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٣forget:فراموش کردن. forgive:بخشیدن. Forgive and forget ببخش و فراموش کن You can not forget until you forgive تا وقتی که نبخشید نمی توانید فراموش ک ... گزارش
5 | 1
forgive٠٦:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/١٣forgive:بخشیدن. forget:فراموش کردن. Forgive and forget ببخش و فراموش کن You can not forget until you forgive تا وقتی که نبخشید نمی توانید فراموش ک ... گزارش
5 | 0
spot٠٦:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١٣نقطه. برای یادسپاری بهتر می توان از کلمات آشنای قبلی که دارای وجه اشتراک هستند استفاده کرد سپس به برقراری ارتباط بین آنها پرداخت. Stop and spot وجه ... گزارش
5 | 1
وطن پرست٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١٣پاتریوت.گزارش
2 | 1
پاتریوت٠٠:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣میهن پرست، Patriot گزارش
0 | 0
forget٠٠:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٣برای یادسپاری بهتر می توان با استخراج کلماتی از داخل کلمه ی مورد نظر و ایجاد ارتباط با معنی اصلی کلمه ، ماندگاری ان را بیشتر کرد. for:برای get:گرفتن ... گزارش
2 | 0
miss٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٣برای یادسپاری بهتر می توان با استخراج کلماتی از داخل کلمه ی مورد نظر و ساخت جملات و تصورات ذهنی ماندگاری ان را بیشتر کرد طبق نظر مهندس نصرت در تکنیک ... گزارش
5 | 1
take٠٠:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٣برای یادسپاری بهتر می توان با استخراج کلماتی از داخل کلمه ی مورد نظر و ساخت جملات و تصورات ذهنی ماندگاری ان را بیشتر کرد طبق نظر مهندس نصرت در تکنیک ... گزارش
7 | 0
mistake٠٠:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٣برای یادسپاری بهتر می توان با استخراج کلماتی از داخل کلمه ی مورد نظر و ساخت جملات و تصورات ذهنی ماندگاری ان را بیشتر کرد طبق نظر مهندس نصرت در تکنیک ... گزارش
2 | 0