تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عشق درباری

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

قصد داشتن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

متعاقب

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تثبیت شده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رانت - امتیاز انحصاری - حق ویژه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به آزمون گزاشتن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

مشابه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تعبیر

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

همخوانی داشتن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درج شدن - ثبت شدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد

سطحی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد

بنظرم بعضی جاها معنای "ادامه دادن" هم میده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فضای تهی - فضای خالی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تجلی یافتن - متجلی شدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

رهانیدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زیر و رو کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تحقق بخشیدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برپا کردن - علم کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هم سرشت، هم ذات

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منش نمایی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ناسازگاری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به بار آوردن

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

زناشویی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به شیوایی - با فصاحت

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد

زن بی ادب - زن هرزه

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رویداد چشمگیر - اثر مهم

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

کسالت آور

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

اسم ی برند لباس ایتالیایی هست.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٥

تا حدی - تا اندازه ای

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

پر نوسان

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

راستین

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برده واری - بندگی کردن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

فرومایگی - پستی - تحقیر

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٥

فریفتن

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یونیزاسیون

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مثله کردن، معلول کردن، علیل کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

چیز پولساز، منبع درآمد مهم، مرغ تخم طلا، ثروت یا گنج بادآورده، فرصت طلایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

قلدر مآبی - جاهل بازی، مردسالاری، لاف مردانگی زدن، قدرت نمایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

]گفتگو، خواب. . . . ] بعد از صرف شام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گمشو - برو پی کارت - خدا روزیت رو جای دیگه بده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

رگ یابی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

میان پرده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

روبرو شدن - مواجه شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

از روی عشق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

جیغ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

همذات پنداری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ازلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

در خلال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

عمیقاً

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

باور نکردنی