منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

دارابودن؛در بر داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

سیر شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ناطلبیده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

درآمیختن، پیوند دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

سر حرفت بمون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

داشت یادم می رفت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

یه عذرخواهی بهت بدهکارم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

از رونق افتاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

آن مقداری که، چه مقدار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مولفه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

ذیل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

قصد فضولی ندارم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نشاط آور، دلگشا، طربناک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

جراتش رو نداری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

خیلی مشتاقم بدونم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

سیب زمینی تنوری ( با پوست )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خط خطی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

تلاش کردن برای آدم خوبی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

محکوم به؛ He was guilty of murder او محکوم به قتل بود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

By and large

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نشانی گیرنده ( نامه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سرآمد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

نی، قلم، کلک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

Cry wolf به معنی چوپان دروغگو است cry به معنی گریه. در واژه قبلی اشتباه ثبت شده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

نیمه کاره رها کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

اولین معنا، معنای مستقیم، معنای یک کلمه در دیکشنری، معنای آشکار یا سرراست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

چشمان اغواگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

شیر آب را ببند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

تو جیگری !

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

روغن جلا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

الله بختکی درست درآمدن، بی برنامه پیش رفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

پیدا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

شوخی کردن؛دست انداختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

Whirling dance Mystic dance music

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

نگرانتم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

فقط محض اطلاع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

Kudos to you Nice one Congrats

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

پذیرش

پیشنهاد
٧

بد موقع که مزاحم نشدم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

دل به دل راه داره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

پوشیده شدن از The mountains were covered with snow کوه ها پوشیده از برف شدند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

از همان آغاز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

دیوونه شدی؟

پیشنهاد
٧

در به در دنبال چیزی گشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

من بهش چشم غره رفتم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

بی دریغ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

از نظر مسیحیان "آیین های غیر مسیحی چند خدایی"

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

کار کردن با، پذیرفتن چیزی، شروع استفاده از چیزی و توسعه بیشتر آن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مغز یک نفر را به کار گرفتن، سوال پرسیدن

١