ترجمه‌های محبوبه امیر (٢)

بازدید
٣٤
تاریخ
٣ سال پیش
متن
She waited in eager anticipation for Robert to arrive.
دیدگاه
٣

او مشتاقانه چشم به راه رسیدن رابرت بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Those acrobats were a gas.
دیدگاه
٢

بندباز ها سرگرم کننده بودند