برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محبوبه امیر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سر حرفت بمون ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

2 به مغزت فشار بیار ١٣٩٩/١١/١١
|

3 من آدم خاکی‌ام ١٣٩٩/١١/١١
|

4 من خیلی مشکل پسندم ١٣٩٩/١١/١١
|

5 زود بر می‌گردم ١٣٩٩/١١/١٠
|

6 حرص نزن ١٣٩٩/١١/٠٨
|

7 نی،قلم،کلک ١٣٩٩/١٠/٢١
|

8 پیدا ١٣٩٩/١٠/٢١
|

9 سیر شدن ١٣٩٩/١٠/١٧
|

10 ساعت جیبی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

11 زن راهنما که در سالن تئاتر یا سینما جای نشستن تماشاچیان را به آنان نشان می‌دهد ١٣٩٩/١٠/١٦
|

12 همراه شدن ١٣٩٩/١٠/١٦
|

13 هوش ١٣٩٩/١٠/١٦
|

14 کار کردن با، پذیرفتن چیزی، شروع استفاده از چیزی و توسعه بیشتر آن ١٣٩٩/١٠/١٦
|

15 گزارش‌های موردی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

16 حکایت کردن با سوز و گداز ١٣٩٩/١٠/١٥
|

17 نسبی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

18 از نظر مسیحیان "آیین‌های غیر مسیحی چند خدایی" ١٣٩٩/١٠/١٢
|

19 از آنجایی که ١٣٩٩/١٠/١٢
|

20 تقدیر ازلی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

21 به من حق بدین، حق دارم ١٣٩٩/١٠/١٢
|

22 مخلوق ١٣٩٩/١٠/١٢
|

23 افکندن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

24 Pre-eminence ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

25 Unsolicited ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

26 Unsolicited ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

27 ناطلبیده ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

28 فهرست قیمت‌ها ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

29 بی‌دریغ ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

30 جز او ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

31 پایان، انتها ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

32 ذیل ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

33 تعلیم کتاب مقدس به روش تحکم‌آمیز ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

34 تعلیم کتاب مقدس به روش تحکم آمیز ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

35 Daily food ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

36 Baby linen ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

37 reed of Destiny ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

38 بصیر، بینا ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

39 The sovereignty of God ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

40 مُلک خدا ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

41 تقصیر ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

42 چای خشک،برگهای چای ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

43 هوا دونفره است. رمانتیک و عاشقانه ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

44 جاتون خالی ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

45 داره نم نم باران میاد ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

46 داره شر شر باران میاد ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

47 بد موقع که مزاحم نشدم ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

48 روغن جلا ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

49 به خاطر اتفاق بدی که برای شما افتاده متاسفم ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

50 تا سه روز دیگر ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|