تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

همراه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

Unsolicited

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بی دلیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

خانقاه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مبتدی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

Pre - eminence

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بی نتیجه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

برای امشب کافیه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

چای خشک، برگهای چای

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

مُلک خدا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

جاتون خالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

Unsolicited

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به من حق بدین، حق دارم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

از آنجایی که

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گزارش های موردی

پیشنهاد
١

The more the merrier

پیشنهاد
١

Put one's shoulder to the wheel Formal, Set to work vigorously

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

آوای

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

Daily food

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مخلوق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تقصیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سماع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

The sovereignty of God

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تعلیم کتاب مقدس به روش تحکم آمیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تعلیم کتاب مقدس به روش تحکم آمیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

داره شر شر باران میاد

پیشنهاد
٢

You don't have the guts

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به نفع خودته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زود بر می گردم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

من خیلی مشکل پسندم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

من آدم خاکی ام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پایان، انتها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

ازدواج کردن

پیشنهاد
٢

هوا دونفره است. رمانتیک و عاشقانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

زن راهنما که در سالن تئاتر یا سینما جای نشستن تماشاچیان را به آنان نشان می دهد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

از دستم در رفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

شکم آوردم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

وقتی کاری رو به خوبی و با موفقیت پشت سر می گذاری این جمله را بکار میبری.

پیشنهاد
٣

I'm dying to know

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Made up

پیشنهاد
٣

I made it up

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Ins and outs

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

این حرف بین خودمون بمونه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

پیش داوری مخرب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تا سه روز دیگر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

بصیر، بینا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

هیجانت را کنترل کن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

Baby linen

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در رفاه به دنیا آمدن