تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

شوخی کردن؛دست انداختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

یه عذرخواهی بهت بدهکارم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

وقتی کاری رو به خوبی و با موفقیت پشت سر می گذاری این جمله را بکار میبری.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

شکم آوردم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

از دستم در رفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

تو جیگری !

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

دیوونه شدی؟

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

بهم بر نخورد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تدوین شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

سیب زمینی تنوری ( با پوست )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

واقعا" درکت می کنم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

سر حرفت بمون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

به مغزت فشار بیار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

من آدم خاکی ام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

من خیلی مشکل پسندم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زود بر می گردم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

حرص نزن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نی، قلم، کلک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

پیدا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

سیر شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

ساعت جیبی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

زن راهنما که در سالن تئاتر یا سینما جای نشستن تماشاچیان را به آنان نشان می دهد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

همراه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

هوش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

کار کردن با، پذیرفتن چیزی، شروع استفاده از چیزی و توسعه بیشتر آن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گزارش های موردی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

حکایت کردن با سوز و گداز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نسبی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

از نظر مسیحیان "آیین های غیر مسیحی چند خدایی"

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

از آنجایی که

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تقدیر ازلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به من حق بدین، حق دارم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مخلوق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

افکندن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

Pre - eminence

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

Unsolicited

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

Unsolicited

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

ناطلبیده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

فهرست قیمت ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

بی دریغ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

جز او

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پایان، انتها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

ذیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تعلیم کتاب مقدس به روش تحکم آمیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تعلیم کتاب مقدس به روش تحکم آمیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

Daily food

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

Baby linen

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

reed of Destiny

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

بصیر، بینا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

The sovereignty of God