reed

/ˈriːd//riːd/

معنی: نی، قصب، الت موسیقی بادی، نی شنی
معانی دیگر: (موسیقی) نی لبک، نای، (گیاه شناسی) نی (انواع گیاهان جنس phragmites)، ساقه این گیاهان (که در ساختن بام در نواحی پرباران و مرطوب و سبدسازی و غیره به کار می رود)، ماشوره، (یهودیان باستان) یکان سنجش درازا (برابر با شش کوبیت cubit)، (دستگاه بافندگی) شانه، (سازهای بادی) قمیش، دهانگیر، (شعر قدیم) پیکان، تیر، (معماری) رجوع شود به: reeding، با نی یا قصب تزئین کردن، ساخته شده ازنی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various tall marsh grasses or their straight, jointed, hollow stalks.

(2) تعریف: a small, flexible strip made of cane or metal that is set into the mouthpiece of a musical instrument, and through which the player blows to produce a sound vibration.

(3) تعریف: an instrument fitted with such a strip, such as a clarinet or oboe.

جمله های نمونه

1. i wail like a reed because she is away
نالم چو نای من اندر فراق او

2. listen to the story of the reed . . .
بشنو از نی چون حکایت می کند . . .

3. Reed wrote a novel about de Sade titled 'When the Whip Comes Down'.
[ترجمه گوگل]رید رمانی درباره دو ساد با عنوان «وقتی شلاق فرو می‌آید» نوشت
[ترجمه ترگمان]رید رمانی را در مورد de با عنوان زمانی نوشت که \"شلاق\" به پایین می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Reed worked so well that they doubled his wages.
[ترجمه الهام محقق] رید آنقدر خوب کار کرد که دست مزد او را دو برابر کردند.
|
[ترجمه مدینه] رید
|
[ترجمه گوگل]رید آنقدر خوب کار کرد که دستمزدش را دو برابر کردند
[ترجمه ترگمان]رید آنقدر خوب کار می کرد که دست مزد خود را دو برابر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Referee Michael Reed had no hesitation in awarding a penalty.
[ترجمه گوگل]مایکل رید، داور مسابقه، هیچ تردیدی در اعلام پنالتی نداشت
[ترجمه ترگمان]مایکل رید، داور مسابقه، در اعطای یک جریمه تردید نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The birds build their nests in reed beds along the river bank.
[ترجمه گوگل]پرندگان لانه های خود را در بسترهای نی کنار ساحل رودخانه می سازند
[ترجمه ترگمان]این پرندگان، لانه های خود را در بس ترهای پوشیده از نی در امتداد ساحل رودخانه می سازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Clarke won plenty of line-out ball, but Andy Reed and Paul Burnell in the front five did not contribute as expected.
[ترجمه گوگل]کلارک تعداد زیادی توپ خط را به دست آورد، اما اندی رید و پل برنل در پنج خط جلو، آنطور که انتظار می رفت نقشی نداشتند
[ترجمه ترگمان]کلارک به طور زیادی توپ را برد، اما اندی رید و پل Burnell در پنج قسمت جلو آن طور که انتظار می رفت شرکت نکردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Growth of the reed can choke out native water plants.
[ترجمه گوگل]رشد نی می تواند گیاهان آب بومی را خفه کند
[ترجمه ترگمان]رشد نی می تواند باعث خفگی گیاهان بومی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Ariel steps through the reed curtain and into the night.
[ترجمه گوگل]آریل از پرده نی می گذرد و وارد شب می شود
[ترجمه ترگمان]آریل از پشت پرده نی عبور می کند و وارد شب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They, too, have learnt what a great reed warbler egg looks like.
[ترجمه گوگل]آنها نیز یاد گرفته اند که یک تخم مرغ نی بزرگ چه شکلی است
[ترجمه ترگمان]آن ها نیز یاد گرفته اند که یک warbler رید بزرگ چه شکلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Newly released hostage Frank Reed declares from his hospital balcony that he is looking forward to a three-pound Maine lobster.
[ترجمه گوگل]گروگان تازه آزاد شده فرانک رید از بالکن بیمارستان خود اعلام می کند که مشتاقانه منتظر یک خرچنگ سه پوندی مین است
[ترجمه ترگمان]\"فرانک رید\"، که به تازگی منتشر شده است، از بالکن بیمارستان خود اظهار می دارد که او به دنبال یک خرچنگ سه پوندی \"مین\" است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The real difference between him and Reed, however, is from the neck up.
[ترجمه گوگل]تفاوت واقعی بین او و رید، اما از گردن به بالا است
[ترجمه ترگمان]با این حال تفاوت اصلی بین او و رید از گردن بالا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Mr Reed was acquainted with Pedro Bissonnette.
[ترجمه گوگل]آقای رید با پدرو بیسونت آشنا بود
[ترجمه ترگمان]آقای رید با پدرو Bissonnette آشنا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A pair of black-headed, white collared reed buntings preened on bracken fronds, their white-edged tails constantly flickering.
[ترجمه گوگل]یک جفت نی نی سر سیاه و یقه سفید که روی شاخه‌های ضخیم کشیده شده و دم‌های لبه‌های سفیدشان مدام سوسو می‌زند
[ترجمه ترگمان]یک جفت چشم سیاه و سفید، آراسته به شاخه های درختان، و دم white که مدام سوسو می زدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

نی (اسم)
tube, cane, straw, pipe, fistula, bulrush, reed, junk, fife, sprit

قصب (اسم)
reed

الت موسیقی بادی (اسم)
reed

نی شنی (اسم)
reed

تخصصی

[عمران و معماری] نی - قمیش
[نساجی] ماسوره - شانه ( قسمتی از دستگاه بافندگی که پودها را در جای خود محکم می کند)

انگلیسی به انگلیسی

• any of several varieties of tall marsh grass; thin piece of wood or plastic placed on the mouthpiece of reed instruments (the air flow causes it to vibrate and create sound)
reeds are tall plants that grow in shallow water or wet ground.

پیشنهاد کاربران

نخیر و نه یهودیهای باستان بلکه اشوریهای باستان .
نی ، قلم
reed ( موسیقی )
واژه مصوب: زبانه 3
تعریف: تیغه‏ای باریک و انعطاف‏پذیر در برخی از هواصداها که با جریان هوا به ارتعاش درمی‏آید و موجب تولید صدا می‏شود
نی، قلم، کلک
A tall plant like gras with hollow stem than grow in or near water

بپرس