sense

/ˈsens//sens/

معنی: معنی، جهت، احساس، مفهوم، مفاد، مضمون، هوش، حس، شعور، حس تشخیص، حواس پنجگانه، حس کردن، فهمیدن، پی بردن، احساس کردن، دیدن، دریافتن
معانی دیگر: سوهش، سترسا، پولاب، (جمع) شعور (مشاعر)، ویر، ادراک، حواس، فهم، عقل، خرد، درایت، منطق، حسی، سوهشی، از راه حس، چم، منظور، لب، مدلول، سوهش کردن، درک کردن، (ریاضی) سو

جمله های نمونه

1. sense experience
تجربه ی حسی

2. a sense of achievement
احساس موفقیت

3. a sense of belonging to this land
احساس وابستگی به این آب و خاک

4. a sense of despair
احساس نومیدی

5. a sense of duty
حس وظیفه شناسی

6. a sense of justice
حس عدالت

7. a sense of pain
احساس درد

8. a sense of time and place
احساس زمان و مکان

9. the sense of hearing
حس شنوایی

10. the sense of smell
حس بویایی

11. the sense of taste
حس چشایی

12. the sense of the decision was presented in a summary
لب آن مصوبه را به صورت خلاصه ارائه دادند.

13. the sense of touch
حس لامسه،حس بساوش

14. to sense danger
احساس خطر کردن

15. make sense
قابل درک بودن،معنی داشتن،معقول بودن

16. a deep sense of brotherhood
احساس عمیق برادری (همبستگی ژرف)

17. a delicate sense of smell
حس بویایی حساس

18. a false sense of security
احساس امنیت بیخودی

19. a rarefied sense of humor
شوخ طبعی تهذیب شده

20. a sudden sense of fear
احساس ناگهانی ترس

21. a tactual sense
حس پرماسی (لامسه ای)

22. an acute sense of smell
شامه ی حساس

23. an unlearned sense of tact
شعور فطری وقت شناسی

24. she had sense enough not to smoke near the gasoline
اینقدر عقلش می رسید که در مجاورت بنزین سیگار نکشد.

25. the pervading sense of despair in that country
حس فراگیر نومیدی در آن کشور

26. to talk sense
منطقی حرف زدن

27. in a sense
تا اندازه ی،به عبارتی،از یک نظر

28. knock some sense into someone
(خودمانی) عقل توی کله ی کسی کردن،دارای عقل و شعور کردن

29. a grain of sense
یک ذره شعور

30. a man of sense
یک مرد معقول

31. he has no sense of humor
شوخی سرش نمی شود.

32. i had a sense that she didn't love me
احساس می کردم که مرا دوست ندارد.

33. in the strict sense of the word
در معنی دقیق آن واژه

34. the marvelous directional sense of those migrating birds
قدرت جهت یابی اعجاب انگیز آن پرندگان مهاجر

35. to grasp the sense of a remark
مفهوم اظهاری را درک کردن

36. you miss my sense
(شکسپیر) منظورم را نمی فهمی.

37. your decision makes sense
تصمیم شما عاقلانه است.

38. a dram of common sense
یک ذره شعور

39. i appeal to your sense of philanthropy
من به حس بشردوستی شما متوسل می شوم.

40. i have a strange sense of affinity with kashan
من احساس پیوند عجیبی نسبت به کاشان دارم.

41. it is hard to sense the meaning of this poem
فهم معنی این شعر دشوار است.

42. liberty in the literal sense is impossible
آزادی به معنی واقعی آن غیر ممکن است.

43. she has a quick sense of smell
حس بویایی او قوی است.

44. the reign of common sense and of good will
چیرگی عقل سلیم و حسن نیت

45. we must pound some sense into his head
بایستی قدری عقل و شعور توی کله اش بچپانم.

46. your behavior doesn't make sense
رفتار شما بی معنی است.

47. his apparent lack of a sense of responsibility
فقدان ظاهری حس مسئولیت در او

48. she was overcome by a sense of outrage
احساس خشم شدید بر او مستولی شد.

49. with a modicum of common sense
با اندکی عقل و شعور

50. these poems are informed with a sense of patriotism
این اشعار سرشار از حس میهن دوستی است.

51. he is a reactionary in the literal sense of the word
او یک مرتجع تمام و کمال است.

52. the nurse infected the children with a sense of guilt
پرستار کودکان را دچار احساس گناه کرد.

53. their repeated assistance filled me with a sense of obligation
کمک های مکرر آنها مرا قرین منت کرد.

54. the addition of even one word changes the sense of this sentence
افزودن حتی یک واژه معنی این جمله را عوض می کند.

55. the government lulled the people into a false sense of security
دولت با شیره مالیدن سر مردم به آنها حس امنیت کاذب می داد.

56. my parents were trying to nourish in us a sense of responsibility and honesty
والدینم می کوشیدند حس وظیفه شناسی و امانت را در ما پرروش بدهند.

مترادف ها

معنی (اسم)
abstract, meaning, sense, significance, implication, signification, point, reality, spirit, intent, innuendo, essence, idea, ideal, moral, peculiar charm

جهت (اسم)
sense, direction, cause, point, orientation, course, aim, trepan, sake, set, bearing

احساس (اسم)
sense, impression, sentiment, apperception, perception, feeling, sensation, gusto, percipience, sensing

مفهوم (اسم)
hang, substance, meaning, sense, significance, implication, signification, effect, intention, purport, notion, concept, contents, tenor, raison d'etre

مفاد (اسم)
substance, meaning, sense, significance, signification, content, intent, purport, context, contents, tenor, text, contexture, raison d'etre

مضمون (اسم)
sense, contents

هوش (اسم)
sense, understanding, intelligence, sagacity, brain, esprit, witting, ingenuity, headpiece, intellect, wit, mother wit

حس (اسم)
energy, sense, feeling, sensation, presentiment

شعور (اسم)
sense, reason, limen, mother wit

حس تشخیص (اسم)
sense, percipience

حواس پنجگانه (اسم)
sense

حس کردن (فعل)
sense, perceive, feel

فهمیدن (فعل)
comprehend, sense, get, realize, savor, understand, perceive, see, fathom, grasp, figure out, discern, catch, rumble, follow, savvy, conceive, penetrate, plug in

پی بردن (فعل)
sense, discover, realize, find out

احساس کردن (فعل)
sense, appreciate, feel, sensate

دیدن (فعل)
sense, vision, sight, eye, view, notice, look, witness, perceive, observe, see, behold, distinguish, descry, twig, catch sight, contemplate

دریافتن (فعل)
comprehend, sense, discover, realize, apperceive, understand, perceive, find out, apprehend, deduce

تخصصی

[کامپیوتر] دریافتن ؛ حس کردن
[برق و الکترونیک] حس کردن
[فوتبال] حس ها-حواس
[ریاضیات] جهت، سو، مفهوم، معنی

انگلیسی به انگلیسی

• any of the five faculties of perception (sight, hearing, touch, smell, taste); feeling, perception, sensation; recognition, awareness; impression; intelligence; something that is reasonable; significance, meaning; purpose, point; merit, value
feel, perceive through the senses; apprehend, understand
your senses are the physical abilities of sight, smell, hearing, touch, and taste.
if you sense something, you become aware of it, although it is not very obvious.
if you have a sense that something is happening or that something is true, you believe as a result of your experiences that it is happening or is true.
if you have a sense of something such as duty or justice, you can recognize it and you believe that it is important.
you can use sense to say that you have a particular feeling such as freedom, guilt, excitement, and so on.
someone who has a sense of something, for example timing or style, has a natural ability for timing or style.
sense is the ability to make good judgements and to behave sensibly.
a sense of a word or expression is one of its possible meanings.
if something makes sense or you can make sense of it, you can understand it.
if a course of action makes sense, it seems sensible.
if you say that someone talks sense, you mean that what they say is sensible.
if someone has come to their senses or has been brought to their senses, they have stopped being foolish and are being sensible again.
if you say that something is true in a sense, you mean that it is partly true. you say in no sense in order to emphasize that something is not true at all.

پیشنهاد کاربران

sense: بیان
in a broader sense Expressionism is one: به بیان وسیع تر، اکسپرسیونیسم هست یک . . .
sense: مصداق
به نظر رسیدن
زیست شناسی
sense strand >> رشته بامعنا
antisense strand >> رشته پادمعنا
Good sense of life
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : sense / sensitize / sensationalize
✅️ اسم ( noun ) : sense / sensibility / sensitivity / sensitization / sensor / sensuality / sensuousness / sensation / sensationalism
...
[مشاهده متن کامل]

✅️ صفت ( adjective ) : sensible / sensitive / senseless / sensory / sensual / sensuous / sensational / sensationalist
✅️ قید ( adverb ) : sensibly / sensitively / senselessly / sensuously / sensually / sensationally

sense
احساسی است که با ادراک توام است
شناخت، درک، برداشت، فهم
در بعضی جمله ها: تصور
1 - معنا و مفهوم 2 - معقول ، معنی دار
و همینطور: شم
تجربه کردن
در بحثهای مربوط به ژنتیک میتونه به معنای کدکننده باشه
Sense organs اندام های حسی
have a sense of something
درکی از چیزی داشتن
You're coming to your senses
تو به خودت میای
کنایه ایه تو این جمله
It's doesn't make sense
منطقی نیست
She sensed her father's sadness
اون ناراحتی پدرش رو حس کرد
No, common sense is not in your arsenal
ن عقل سالم یا عقل تو اون توپ خانت نیست یعنی همون کلت
In one sense :از یک جهت
درک
《 پارسی را پاس بِداریم》
sense
با دُرود !
واژه ای ایرانی - اُروپایی وَ هَم ریشه با :
آلمانی : Sinn
دَر پارسی به دو چِهر به کار رَفته :
۱ - فارسی ( پارسی - اَرَبی ) : ذِهن ( زِهن ، ذِن ، زِن )
...
[مشاهده متن کامل]

۲ - پارسی : سَه که وارونه یِ آن دَر اَرَبی : حِس ( هِس )
هَم چِنین : سَهیدَن که به اَربی رَفته : شَهید
رویِ هَم رَفته مینه یِ بُنیادین آن دیدَن اَز نَزدیک ( حُضوری ) ست یا پیشادید یا پیش دید

در زیست شناسی گاها به معنی ( رشته الگو ) در فرایند رونویسی می باشد.
حس ولی نه هر حسی ( حس پنجگانه )
هوش
بو بردن
you're not making any sense?
اصلا معلومه چی میگی؟
حواس پنجگانه
قوه ی ادراک، فهمیدن ارزش چیزی
درک کردن از طریق حس
حس کردن
برداشت - تلقی
in what sense از چه جهت
Did you have any sense to her?
آیا هیچ احساسی به اون داشتید؟
Not in that sense
معنی : نه از آن نظر
تعبیر _معنی
sight , hearing , smell , taste and touch are the five senses
اسامی حواس پنجگانه 🔸
1 - حس ( یکی از حس های پنجگانه )
the five senses حواس پنجگانه
sixth sense حس ششم
2 - حس، احساس
sense of achievement حس موفقیت
sense of panic
3 - حس، حس تشخیص
sense of humour, sense of direction
4 - عقل، شعور، منطق
you should have had the sense to do sth
باید عقلت میرسید، باید شعورت میرسید
there is no sense in ( doing ) sth
منطقی نیست، عقلانی نیست
see sense سر عقل امدن
make sense
1 - معنی داشتن2 - قابل فهم بودن3 - منطقی بودن4 - با عقل جور درامدن
make sense of sth
سر از چیزی دراوردن
حواس، حواس پنجگانه
Eating insects makes nutritional sense
خوردن حشرات ارزش تغذیه ای دارد.
منطقی
منظور، هدف
احساس، حس کردن، دریافتن، حواس پنجگانه
a sense of honour
حس افتخار
a sense of honor
حس افتخار
معنی، معنا
مثال:
in the sense that
به این معنا که . . .
the meaning of the word or phrase
حسکردن، احساس کردن
فهمیدن ارزش یک چیز
دریافت وقبول حس
احساس کردن
Fell
مهندسی عمران : جهت ( منظور جهت لنگر )
فهمیدن اندازه و اهمیت چیزی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٥١)

بپرس