تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

عینی هوش انظمامی :هوش عینی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نفس کشیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

دو صحرایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بلند کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

آراء

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

موجودات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

متقاعدکننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

زیاده طلبی_طمع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

شنیداری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی رنگ_بی فام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

فرهنگ سازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

ورود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پیشرفت_دستاورد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

آموزشی و تحقیقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مطلق نگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرضیه ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

روانشناسی:حقارت، فروتنی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

خیالی_کاذب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

غیرغریب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اضطراب عام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

حرکات قالبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بهت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

باقیه ای ( نوعی اسکیزوفرنی در روانشناسی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

رسش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

خلق و خوی_مزاج تشکیل شده ازچند trait

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

ماجراجویی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

ذهن خوانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

کوتاه مدت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تمایل دوگانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

تکراری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

همه گیرشناسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

مراقبت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

بهنجارسازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

پیش نوجوانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

واقعی بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

عدم همانندسازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

عینیت شفافیت ودقت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

خصوصیات فضایی محیط_فاصله فیزیکی_نزدیکی، هم جواری_فاصله راحتی_فضای شخصی_حریم شخصی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

رابطه ترک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

وکالت اجتماعی ( درروانشناسی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تحلیلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تولیدمثل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

جابه جایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

مردد بودن شک داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

میزراه

١