entities

پیشنهاد کاربران

ماهیت ها

موجودیت ها
نهادها
بیماری ( در پزشکی )
سازمان ها
واحد های گزارشگری
کلیات
هستندگان
اشخاص
واحد ها
بخش ها ( اجزاء ) در چمش دیگر
واحد جداگانه ، شخصیت حسابداری ، واحد اقتصادی مستقل
یک سازمان یا بخشی از یک سازمان که برای مقاصد حسابداری جدا از سایر افراد و سازمانها و به عنوان یک واحد اقتصادی جداگانه یا مستقل در نظر گرفته می شود . این امر یکی از مفاهیم و مفروضات بنیادی حسابداری است.
ماهیت
نهاد
موجودات
ذات
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما