فاطمه

فاطمه Psychology

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmaturational١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٨رسشگزارش
0 | 0
temperament١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩خلق و خوی_مزاج تشکیل شده ازچند traitگزارش
2 | 0
venturesomeness١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩ماجراجوییگزارش
5 | 0
mentalization١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٩ذهن خوانیگزارش
5 | 0
brief١١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٩کوتاه مدتگزارش
2 | 0
ambitendency١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٦تمایل دوگانه گزارش
5 | 0
punding٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠١تکراریگزارش
2 | 0
epidemiologic٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠١همه گیرشناسیگزارش
2 | 0
attending٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨مراقبت کردنگزارش
9 | 0
normalising٢٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣بهنجارسازیگزارش
2 | 0
preadolescence٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٠پیش نوجوانیگزارش
2 | 0
realness٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٠واقعی بودنگزارش
7 | 0
disidentification٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠عدم همانندسازیگزارش
5 | 0
concreteness٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠عینیت شفافیت ودقتگزارش
5 | 0
proxemics٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩خصوصیات فضایی محیط_فاصله فیزیکی_نزدیکی، هم جواری_فاصله راحتی_فضای شخصی_حریم شخصیگزارش
9 | 0
withdrawed٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢رابطه ترکگزارش
2 | 0
advocacy٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧وکالت اجتماعی ( درروانشناسی )گزارش
9 | 1
analyctical٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢تحلیلیگزارش
2 | 0
procreativity١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢تولیدمثلگزارش
2 | 0
locomotor٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠جابه جاییگزارش
5 | 1
doubt٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠مردد بودن شک داشتنگزارش
7 | 1
urethral٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠میزراهگزارش
9 | 0