فاطمه

فاطمه Psychology

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهانضمامی١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨عینی هوش انظمامی :هوش عینیگزارش
23 | 1
spire٢٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩نفس کشیدنگزارش
0 | 0
cross country٢١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣دو صحراییگزارش
0 | 0
to lift٢٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢بلند کردنگزارش
2 | 0
votes٢٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٧آراءگزارش
2 | 0
entities٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٥موجوداتگزارش
5 | 0
advanced٢٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٥متقاعدکنندهگزارش
5 | 1
acquisitiveness٢٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٣زیاده طلبی_طمعگزارش
0 | 0
acoustic٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١٣شنیداریگزارش
14 | 0
achromatic٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٣بی رنگ_بی فامگزارش
0 | 0
acculturation٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/١١فرهنگ سازیگزارش
5 | 0
entering٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/١١ورودگزارش
5 | 0
achievment٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٠پیشرفت_دستاوردگزارش
2 | 0
instructional٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٠آموزشی و تحقیقیگزارش
14 | 1
absolutistic٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٠مطلق نگرگزارش
2 | 0
abductive٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩فرضیه ایگزارش
5 | 1
basement٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩روانشناسی:حقارت، فروتنیگزارش
7 | 1
pseudo١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩خیالی_کاذبگزارش
9 | 0
nonbizarre١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩غیرغریبگزارش
5 | 0
pananxiety١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧اضطراب عامگزارش
5 | 0
strereotypies١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧حرکات قالبیگزارش
5 | 0
stupor١٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧بهتگزارش
7 | 1
residual١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧باقیه ای ( نوعی اسکیزوفرنی در روانشناسی )گزارش
5 | 0
maturational١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٨رسشگزارش
7 | 0
temperament١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩خلق و خوی_مزاج تشکیل شده ازچند traitگزارش
12 | 0
venturesomeness١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩ماجراجوییگزارش
14 | 0
mentalization١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٩ذهن خوانیگزارش
18 | 1
brief١١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٩کوتاه مدتگزارش
12 | 0
ambitendency١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٦تمایل دوگانه گزارش
9 | 0
punding٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠١تکراریگزارش
7 | 0
epidemiologic٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠١همه گیرشناسیگزارش
7 | 0
attending٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨مراقبت کردنگزارش
16 | 0
normalising٢٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣بهنجارسازیگزارش
7 | 0
preadolescence٢٣:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١٠پیش نوجوانیگزارش
9 | 0
realness٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٠واقعی بودنگزارش
12 | 0
disidentification٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠عدم همانندسازیگزارش
9 | 0
concreteness٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠عینیت شفافیت ودقتگزارش
9 | 0
proxemics٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩خصوصیات فضایی محیط_فاصله فیزیکی_نزدیکی، هم جواری_فاصله راحتی_فضای شخصی_حریم شخصیگزارش
16 | 0
withdrawed٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢رابطه ترکگزارش
7 | 0
advocacy٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧وکالت اجتماعی ( درروانشناسی )گزارش
16 | 1
analyctical٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢تحلیلیگزارش
7 | 0
procreativity١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢تولیدمثلگزارش
7 | 0
locomotor٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠جابه جاییگزارش
9 | 1
doubt٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠مردد بودن شک داشتنگزارش
16 | 1
urethral٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠میزراهگزارش
14 | 1