پیشنهاد
٢

نظرت چیه؟ what’s your opinion?

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

پیش رفتن ، کار به جایی رسیدن I never wanted it to go that far هرگز نمیخواستم کار به اینجا برسه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

قوی تر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

نگران شدن I'm going out of my mind= I'm very worried خیلی نگرانم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

جایی از زمان زمان مشخص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

معین شده تعیین شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

نقش آفرینی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٧

خداییش. ( یکجور قسم دادن )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

گرد گیری کردن

پیشنهاد
١١

پول تو جیبش دوام نمی آورد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

زننده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

مجموعه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

کم شده، کوتاه شده، مختصر شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

دیگه he won't be needing any loans now? آیا او دیگر به هیچ وامی نیاز نداره؟

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٤

استوره صلابت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

قبل تر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اسطوره ثلابت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

به طور مداوم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

علاقه مند شدن به شخصی یا چیزی She took an interest in his work او به کارش علاقه مند شد

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٦

زحمت نکش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

فایده ای نداره there is no point in apologizing معذرت خواهی فایده ای نداره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

فراتر و بالا تر بیش تر از حد انتظار Thank you for going above and beyond to help me get what I want ممنونم از کمک فراتر از انتظار تون به من برای به ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

خط داستانی فیلم یا رمان

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

البته چرا که نه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

blow your nose فین کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

فراموش شده ( زبان )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣١

توضیح پشت جلد کتاب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

در حمایت از

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

مچ پایم پیچ خورد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

به مقدار کافی ، بیش از اندازه I have a lot of money من خیلی پول دارم ( ولی این پول زیاد بالاخره خرج میشه و تموم میشه ) I have plenty of money من یه ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤١

حروف پر رنگ

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

من را برسان ( به مقصد ) من را بپذیر Take me as I am مرا همینطور که هستم بپذیر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

soulmate

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٩

پاسخ های مندرج جواب های حاضر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٣٠

درد دل کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٢٦

همگام بودن