تاریخ
٤ سال پیش
متن
She had been warned against trying to see her ex-husband; nevertheless, she went to his place of work and barged into his office.
دیدگاه
٤

به او هشدار داده شده بود در برابر تلاش برای دیدن شوهر قبلیش ، با او جود این او به محل کارش رفت و سر زده وارد دفترش شد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We ended up not going to the movies because it was too late.
دیدگاه
٧

کار به آنجا رسید که به سینما نریم چون خیلی دیر بود

تاریخ
٥ سال پیش
متن
It's impossible to be accurate about these things.
دیدگاه
١٠

غیر ممکنه که در مورد این چیزها دقیق باشه

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The burglars had turned the house inside out.
دیدگاه
٦

دزدها خانه را زیر و رو کرده بودند

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He knows the place inside out.
دیدگاه
١

او محل را کاملا میداند

تاریخ
٥ سال پیش
متن
It was so windy my umbrella turned inside out.
دیدگاه
٦

هوا خیلی طوفانی بود چترم بر عکس شد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
You're wearing your sweater inside out.
دیدگاه
١١

داری سوییشرت خودت را پشت و رو میپوشی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
They turned the place inside out but did not find the thief.
دیدگاه
١٥

آنها محل را زیر و رو کردند اما دزد را پیدا نکردند