تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شلوغ اگر عربی باشد باید از ریشه شلغ باشد ولی مشغول از ریشه شغل است پس این دو واژه هم ریشه نیستند این پاسخ برخی دوستان ولی خود شلوغ تاکنون هیچ واژه ای ...

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

بغض = اندوهگین ، در اندازه ای نزدیک به گریه

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لذت = شیرینی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

مجادله = کل کل کردن ، بگو مگو

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نصیب = برخوردار مانند نصیب او بگردان = او را از آن برخوردار نما

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

حالت =رو ، روی در دو حالت . . . = در دو رو . . .

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رابطه = همبستگی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مسئول = پدیدآورنده مانند شما مسئول این کار هستید، شما پدیدآورنده این کار هستید ، که می تواند کار خوب و یا کار بد باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

محترمانه # سنگین ، خوب ، زیبا ، با بیان خوش ، ارجمندانه ، با ارج ، با ارزش ، ارزشمند ، بها دادن ،

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

حرکت می تواند معناهای ناهمگونی داشته باشد مانند: جابجا شدن ، جنبیدن ، پرواز کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

جبران = بازگشت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

لذت ببرد = خوشی بیشتری بدست آورد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

اعتنا # نگاه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

فاصله # جدایی مانند نیاز این روزهای کرونایی ، جدایی اجتماعی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

کوشش برای پیشی گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

تبدیل شدن # مانند شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

اگر بخواهیم واژه ای آشنا بکار ببریم که تنها در برخی جاها کاربرد دارد ، می توان واژه جایگزین را دریافت.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

عقب ماندن # جا ماندن میترسم از بچه ها عقب بیفتم # می ترسم از بچه ها جا بمانم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

افسوس= اندوه = رشک این معنی ها آمده بود ولی در برابر پارسی نیامده بود که باید افزون گردد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

معنی قول به فارسی در هیچ یک از گفتارها از دهخدا گرفته تا کاربران با تکیه بر کاربرد آن در معنی "قول دادن" نیامده است واژه ای نزدیک به پیمان ، که چنانچ ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

احتمال اشتباه کاهش می یابد= رخداد اشتباه کاهش می یابد بنا براین در چنین جایگاهی می توان احتمال را "رخداد" معنی کرد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

خاطر از هر سویی معنی گوناگونی دارد، " به خاطر" را میتوان "یادآور یا به یاد" در پارسی بکار گرفت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

عید = فرخنده روز = روز جشن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

عقل = نیروی هوش = نیروی خرد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

گران مانند: عزیز تر از جان = گران تر از جان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

با احترام= با مهربانی مانند : با او گفتگو کن ولی با احترام= با او گفتگو کن ولی با مهربانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

چگونگی کار # چندگانگی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

بدون کاستی# بسیار زیاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

سو استفاده = بهره برداری بد = بهره بیش از اندازه بردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

دست آویز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

ثابت کردن = آشکار کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

واژه "عبارتند از" بسیار کاربرد دارد که به معنی شامل اند از. که نیاز به واژه ای فارسی برای جایگزینی آن داریم که هیچ یک از واژه نامه ها و کسانی که در آ ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

آسمانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

برپایه آنچه دیگران نوشته اند و کوتاه سخن= راهبرد، دستور ، هنجار ، آیین ، دستورنامه، آیین نامه، بایست و بایست نامه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

تقدس= پارسایی / گرامیداشت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

کلمه=سخن و گفتار شوربختانه هم لغت و هم کلمه را واژه معنی کرده اید که بسیار روشن از همدیگر جدایند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

خیرات = بخشش بخشیدن چیزی یا انجام کاری برای دیگران در راه خدا بدون چشم داشت به دریافت آن از دیگران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

شرکت کردن = پیوستن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

خواسته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

صاحب= دار صاحبخانه=خانه دار صاحب اسرار=رازدار و همانند آن ها که همراه یک واژه دیگر بیاید کاربرد بیشتر و بهتری دارد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

ناراحت = بدون آرامش ، ناآرام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

اگر واژه غافل را در معنی غفلت کردن بخواهیم به پارسی برگردانیم می توانیم از واژه های " کم گذاشتن " بهره برد مانند - از توجه به فرزندش غافل ماند= برای ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

در برگردان واژه موضوع از انگلیسی ، دیکشنری گرامی آبادیس ۱۵ واژه انگلیسی را روبروی آن گذاشته است یعنی واژه موضوع در هرجا باید یک واژه جایگزین داشته با ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

خرسند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

امید

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

شکار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

عادت دارند= رسم دارند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

طنز بجز معناهایی که در بالا گفته شد و در فرهنگ های گوناگون آمده است در برخی جملات معنای مسخره کردن و واقعیت را به گونه ای دیگر بیان کردن ندارد و تنها ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

در معرض خطر = در دسترس آسیب یا گزند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

یکی از معناها در جای خودش. در دسترس است مانند. در معرض خطر = در دسترس پیش آمد بد