علی بهجو

علی بهجو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمحترمانه٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/١٥محترمانه # سنگین ، خوب ، زیبا ، با بیان خوش ، ارجمندانه ، با ارج ، با ارزش ، ارزشمند ، بها دادن ،گزارش
0 | 0
حرکت٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢١حرکت می تواند معناهای ناهمگونی داشته باشد مانند: جابجا شدن ، جنبیدن ، پرواز کردنگزارش
0 | 0
جبران٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/١١جبران = بازگشتگزارش
2 | 1
لذت٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠لذت ببرد = خوشی بیشتری بدست آوردگزارش
9 | 1
اعتنا٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥اعتنا # نگاهگزارش
12 | 1
فاصله٠٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥فاصله # جدایی مانند نیاز این روزهای کرونایی ، جدایی اجتماعیگزارش
2 | 1
رقابت١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/١١کوشش برای پیشی گرفتنگزارش
2 | 1
تبدیل٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥تبدیل شدن # مانند شدنگزارش
5 | 1
تبدیل٢٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥اگر بخواهیم واژه ای آشنا بکار ببریم که تنها در برخی جاها کاربرد دارد ، می توان واژه جایگزین را دریافت.گزارش
7 | 1
عقب٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤عقب ماندن # جا ماندن میترسم از بچه ها عقب بیفتم # می ترسم از بچه ها جا بمانمگزارش
5 | 1
معجزه١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٨جادو # شگفت آور # معجزهگزارش
2 | 2
حسرت٢٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٣افسوس= اندوه = رشک این معنی ها آمده بود ولی در برابر پارسی نیامده بود که باید افزون گرددگزارش
9 | 1
قول٠٢:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٣١معنی قول به فارسی در هیچ یک از گفتارها از دهخدا گرفته تا کاربران با تکیه بر کاربرد آن در معنی "قول دادن" نیامده است واژه ای نزدیک به پیمان ، که چنانچ ... گزارش
12 | 0
احتمال٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٥احتمال اشتباه کاهش می یابد= رخداد اشتباه کاهش می یابد بنا براین در چنین جایگاهی می توان احتمال را "رخداد" معنی کردگزارش
5 | 1
خاطر٠٤:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٥خاطر از هر سویی معنی گوناگونی دارد، " به خاطر" را میتوان "یادآور یا به یاد" در پارسی بکار گرفتگزارش
9 | 0
عید٠٢:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٥عید = فرخنده روز = روز جشنگزارش
14 | 0
عقل٠٢:٣٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٥عقل = نیروی هوش = نیروی خردگزارش
7 | 1
عزیز٢٠:٣٧ - ١٣٩٨/١٢/١١گران مانند: عزیز تر از جان = گران تر از جانگزارش
16 | 2
احترام٢٠:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/١١با احترام= با مهربانی مانند : با او گفتگو کن ولی با احترام= با او گفتگو کن ولی با مهربانیگزارش
7 | 1
اوضاع٢٠:١٥ - ١٣٩٨/١٢/١١چگونگی کار # چندگانگیگزارش
2 | 1
حسابی٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/١١بدون کاستی# بسیار زیادگزارش
0 | 1
سو٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/١١سو استفاده = بهره برداری بد = بهره بیش از اندازه بردنگزارش
5 | 1
موقعیت١٩:٤٧ - ١٣٩٨/١٢/١١دست آویزگزارش
2 | 2
ثابت٠١:٥٥ - ١٣٩٨/١٢/١٠ثابت کردن = آشکار کردنگزارش
5 | 1
عبارت٠٠:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٩واژه "عبارتند از" بسیار کاربرد دارد که به معنی شامل اند از. که نیاز به واژه ای فارسی برای جایگزینی آن داریم که هیچ یک از واژه نامه ها و کسانی که در آ ... گزارش
7 | 1
روحانی٠٢:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/٠٦آسمانیگزارش
7 | 1
قانون٠١:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٦برپایه آنچه دیگران نوشته اند و کوتاه سخن= راهبرد، دستور ، هنجار ، آیین ، دستورنامه، آیین نامه، بایست و بایست نامهگزارش
5 | 0
تقدس٠١:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٦تقدس= پارسایی / گرامیداشتگزارش
5 | 0
کلمه٠٠:٥٤ - ١٣٩٨/١٢/٠٦کلمه=سخن و گفتار شوربختانه هم لغت و هم کلمه را واژه معنی کرده اید که بسیار روشن از همدیگر جدایندگزارش
7 | 2
خیرات١٩:٥٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٥خیرات = بخشش بخشیدن چیزی یا انجام کاری برای دیگران در راه خدا بدون چشم داشت به دریافت آن از دیگرانگزارش
0 | 0
شرکت کردن٢٢:٢٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٣شرکت کردن = پیوستنگزارش
5 | 2
مساله٢٢:١٤ - ١٣٩٨/١٢/٠٣خواستهگزارش
5 | 1
صاحب٢٢:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٠١صاحب= دار صاحبخانه=خانه دار صاحب اسرار=رازدار و همانند آن ها که همراه یک واژه دیگر بیاید کاربرد بیشتر و بهتری داردگزارش
12 | 1
ناراحت٢١:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٠١ناراحت = بدون آرامش ، ناآرامگزارش
14 | 2
غافل٢١:٠٥ - ١٣٩٨/١١/٢٠اگر واژه غافل را در معنی غفلت کردن بخواهیم به پارسی برگردانیم می توانیم از واژه های " کم گذاشتن " بهره برد مانند - از توجه به فرزندش غافل ماند= برای ... گزارش
0 | 0
موضوع١٩:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٢٠در برگردان واژه موضوع از انگلیسی ، دیکشنری گرامی آبادیس ۱۵ واژه انگلیسی را روبروی آن گذاشته است یعنی واژه موضوع در هرجا باید یک واژه جایگزین داشته با ... گزارش
14 | 2
لذت١٣:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٢٠خرسندگزارش
18 | 1
توقع١٨:٥١ - ١٣٩٨/١١/١٦امیدگزارش
7 | 1
طعمه٠٤:٠٣ - ١٣٩٨/١١/١٠شکارگزارش
7 | 1
عادت١٩:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٩عادت دارند= رسم دارندگزارش
14 | 1
طنز١٩:١٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٩طنز بجز معناهایی که در بالا گفته شد و در فرهنگ های گوناگون آمده است در برخی جملات معنای مسخره کردن و واقعیت را به گونه ای دیگر بیان کردن ندارد و تنها ... گزارش
5 | 0
معرض٢٣:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٦در معرض خطر = در دسترس آسیب یا گزندگزارش
7 | 1
معرض٢٣:٤١ - ١٣٩٨/١٠/٢٦یکی از معناها در جای خودش. در دسترس است مانند. در معرض خطر = در دسترس پیش آمد بدگزارش
7 | 1
متقاعد٢١:١٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٣در هر جایی چمی یا معنایی دیگر دارد و می شود این واژه ها را در هرجا که نیاز است بکار برد: باور ، باز ایستادن. بازداشتن. باز ایستنده. دست بردار ، وامان ... گزارش
12 | 1
هیکل٢٢:١٥ - ١٣٩٨/١٠/١١تنگزارش
2 | 0
اعضا٢٠:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٤شوربختانه در زبان فارسی بسیاری از واژه ها دارای معناهای گوناگونی هستند ، برخی مانند شیر که از دید معنایی بهم نزدیک نیستند ولی بسیاری دیگر از دید معنا ... گزارش
25 | 3
عاطفی٢٠:١٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٤عاطفی به معنای وابستگی احساسی است که اگر در جمله ها از این دو واژه در کنار هم به جای آن بهره ببریم ، معنا را نمی رساند و از شوی دیگر واژه احساس خود ع ... گزارش
9 | 1
شام١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦در پایان نفهمیدیم شام. واژه پارسی است یا عربی. یا هر دو زبان آن را دارند با معناهای گوناگون؟ خواهش دارم یک نفر پاسخ دهدگزارش
21 | 1
اختصاص١٨:٤٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥برگزیدن ، مانند مکان خاصی بخود اختصاص نمیداد= جای ویژه ای را برای خود بر نمی گزید.گزارش
7 | 1
برعکس١٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠ناهمسوگزارش
7 | 1