برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی بهجو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حرکت می تواند معناهای ناهمگونی داشته باشد مانند: جابجا شدن ، جنبیدن ، پرواز کردن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

2 جبران = بازگشت ١٣٩٩/٠٥/١١
|

3 لذت ببرد = خوشی بیشتری بدست آورد ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

4 اعتنا # نگاه ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

5 فاصله # جدایی
مانند نیاز این روزهای کرونایی ، جدایی اجتماعی
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

6 کوشش برای پیشی گرفتن ١٣٩٩/٠٣/١١
|

7 تبدیل شدن # مانند شدن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

8 اگر بخواهیم واژه ای آشنا بکار ببریم که تنها در برخی جاها کاربرد دارد ، می توان واژه جایگزین را دریافت. ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

9 عقب ماندن # جا ماندن
میترسم از بچه ها عقب بیفتم # می ترسم از بچه ها جا بمانم
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

10 جادو # شگفت آور # معجزه ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

11 افسوس= اندوه = رشک
این معنی ها آمده بود ولی در برابر پارسی نیامده بود که باید افزون گردد
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

12 معنی قول به فارسی در هیچ یک از گفتارها از دهخدا گرفته تا کاربران با تکیه بر کاربرد آن در معنی "قول دادن"
نیامده است واژه ای نزدیک به پیمان ، که چن ...
١٣٩٩/٠١/٣١
|

13 احتمال اشتباه کاهش می یابد= رخداد اشتباه کاهش می یابد
بنا براین در چنین جایگاهی می توان احتمال را "رخداد" معنی کرد
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

14 خاطر از هر سویی معنی گوناگونی دارد، " به خاطر" را میتوان "یادآور یا به یاد" در پارسی بکار گرفت ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

15 عید = فرخنده روز = روز جشن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

16 عقل = نیروی هوش = نیروی خرد ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

17 گران
مانند: عزیز تر از جان = گران تر از جان
١٣٩٨/١٢/١١
|

18 با احترام= با مهربانی
مانند : با او گفتگو کن ولی با احترام= با او گفتگو کن ولی با مهربانی
١٣٩٨/١٢/١١
|

19 چگونگی کار # چندگانگی ١٣٩٨/١٢/١١
|

20 بدون کاستی# بسیار زیاد ١٣٩٨/١٢/١١
|

21 سو استفاده = بهره برداری بد = بهره بیش از اندازه بردن ١٣٩٨/١٢/١١
|

22 دست آویز ١٣٩٨/١٢/١١
|

23 ثابت کردن = آشکار کردن ١٣٩٨/١٢/١٠
|

24 واژه "عبارتند از" بسیار کاربرد دارد که به معنی شامل اند از. که نیاز به واژه ای فارسی برای جایگزینی آن داریم که هیچ یک از واژه نامه ها و کسانی که در ... ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

25 آسمانی ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

26 برپایه آنچه دیگران نوشته اند و کوتاه سخن=
راهبرد، دستور ، هنجار ،آیین ، دستورنامه،آیین نامه، بایست و بایست نامه
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

27 تقدس= پارسایی / گرامیداشت ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

28 کلمه=سخن و گفتار
شوربختانه هم لغت و هم کلمه را واژه معنی کرده اید که بسیار روشن از همدیگر جدایند
١٣٩٨/١٢/٠٦
|

29 خیرات = بخشش
بخشیدن چیزی یا انجام کاری برای دیگران در راه خدا بدون چشم داشت به دریافت آن از دیگران
١٣٩٨/١٢/٠٥
|

30 شرکت کردن = پیوستن ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

31 خواسته ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

32 خواسته ١٣٩٨/١٢/٠٣
|

33 صاحب= دار
صاحبخانه=خانه دار
صاحب اسرار=رازدار
و همانند آن ها
که همراه یک واژه دیگر بیاید کاربرد بیشتر و بهتری دارد
١٣٩٨/١٢/٠١
|

34 ناراحت = بدون آرامش ، ناآرام ١٣٩٨/١٢/٠١
|

35 اگر واژه غافل را در معنی غفلت کردن بخواهیم به پارسی برگردانیم می توانیم از واژه های " کم گذاشتن " بهره برد
مانند - از توجه به فرزندش غافل ماند= ب ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

36 در برگردان واژه موضوع از انگلیسی ، دیکشنری گرامی آبادیس ۱۵ واژه انگلیسی را روبروی آن گذاشته است یعنی واژه موضوع در هرجا باید یک واژه جایگزین داشته ب ... ١٣٩٨/١١/٢٠
|

37 خرسند ١٣٩٨/١١/٢٠
|

38 امید ١٣٩٨/١١/١٦
|

39 شکار ١٣٩٨/١١/١٠
|

40 عادت دارند= رسم دارند ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

41 طنز بجز معناهایی که در بالا گفته شد و در فرهنگ های گوناگون آمده است در برخی جملات معنای مسخره کردن و واقعیت را به گونه ای دیگر بیان کردن ندارد و تنها ... ١٣٩٨/١٠/٢٩
|

42 در معرض خطر = در دسترس آسیب یا گزند ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

43 یکی از معناها در جای خودش. در دسترس است
مانند. در معرض خطر = در دسترس پیش آمد بد
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

44 در هر جایی چمی یا معنایی دیگر دارد و می شود این واژه ها را در هرجا که نیاز است بکار برد:
باور ، باز ایستادن. بازداشتن. باز ایستنده. دست بردار ، و ...
١٣٩٨/١٠/٢٣
|

45 تن ١٣٩٨/١٠/١١
|

46 شوربختانه در زبان فارسی بسیاری از واژه ها دارای معناهای گوناگونی هستند ، برخی مانند شیر که از دید معنایی بهم نزدیک نیستند ولی بسیاری دیگر از دید مع ... ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

47 عاطفی به معنای وابستگی احساسی است که اگر در جمله ها از این دو واژه در کنار هم به جای آن بهره ببریم ، معنا را نمی رساند و از شوی دیگر واژه احساس خود ... ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

48 در پایان نفهمیدیم شام. واژه پارسی است یا عربی. یا هر دو زبان آن را دارند با معناهای گوناگون؟
خواهش دارم یک نفر پاسخ دهد
١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

49 برگزیدن ،
مانند مکان خاصی بخود اختصاص نمیداد= جای ویژه ای را برای خود بر نمی گزید.
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

50 ناهمسو ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|