امتیاز‌های علی بهجو

بازدید
١٨
امتیاز کل
٤,٩٢٦
کل مدال ها
٣٠
طلا
٠
نقره
٣
برنز
٢٧
٥٦٧
×
١٠
=
٥,٦٧٠
٣٦٧
×
=
-٧٣٤
٦
×
٢
=
١٢
٧
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٤,٩٢٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥٦٧
×
١٠
=
٥,٦٧٠
٣٦٧
×
=
-٧٣٤
٦
×
٢
=
١٢
٧
×
=
١
×
-١٥
=
-١٥
٤,٩٢٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠