منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

Ear of corn: خوشه ذرت یا بلال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

با استناد به

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

مانع شدن جلوگیری کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کوچک شمردن مورد توجه قرار ندادن بی اعتنایی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

پرشور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

پر شدن با چیزی، مملو بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

جان سالم به در بردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

راه گریز ( از قانون. . . )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تکان دهنده مثلا: Shattering news: اخبار تکان دهنده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

ناودان کله اژدری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

محلی که زباله های خانگی رو میبرن تا برای بازسازی تفکیک و جداسازی کنن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

فوک مودار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نگران کننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

در سرشماری حیوانات و احشام معی راس میده مثلا: پانزده راس پستاندار: Fifteen orders of mamals

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

قالب گیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

طریق راه روش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

روند مثلا روند تکاملی :developmental hiccup

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

خطر بسیار جدی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اُفت کاهش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

میزان نگران کننده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

افزایش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

طول هفته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

چانه زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مقررات زدایی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

معنی دیگر: عنوان کردن گفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

با غلطاندن چیزی را صاف کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فویل ورقه آلومینیومی زَروَرَق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کلاف کاموا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اهل لوس آنجلس ساکنین لوس آنجلس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

بعضی جاها معنی شب میده مثلا: The night - flying insects prey on must حشرات شب - پرواز در شب پرواز میکنند