منو
صونا عزیزپور

صونا عزیزپور

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٢٥٨
لایک
١٣٤
لایک
دیس‌لایک
٤١
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٠٥٩
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٠٦٠
لایک
لایک
١٣٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

Ear of corn: خوشه ذرت یا بلال

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

با استناد به

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

کوچک شمردن مورد توجه قرار ندادن بی اعتنایی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

مانع شدن جلوگیری کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

پر شدن با چیزی، مملو بودن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Donkeys were used to bear the provisions.
دیدگاه
١٤

از خرها برای حمل خواروبار استفاده میشد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He turned out to be a fine painter.
دیدگاه
٧

او نقاش خوبی از آب درآمد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
His mother couldn't bear it when he and his father argued.
دیدگاه
٣

مادرش نمی توانست جر و بحث او با پدرش را تحمل کند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The pitcher hurled the ball toward home plate.
دیدگاه
١

گوی زن، توپ را به سمت خان اصلی ( جایگاه توپ زن در میدان بیس بال ) پرتاب کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She bored three holes for the nails to go through.
دیدگاه
٠

آنها سه سوراخ ایجاد کردند تا میخ ها را فرو کنند.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.