دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٠٤١
لایک
لایک
١٦٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

Ear of corn: خوشه ذرت یا بلال

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
-١٠

بعضی جاها معنی شب میده مثلا: The night - flying insects prey on must حشرات شب - پرواز در شب پرواز میکنند

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

افزایش

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

خطر بسیار جدی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

مانع شدن جلوگیری کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
His mother couldn't bear it when he and his father argued.
دیدگاه
٣

مادرش نمی توانست جر و بحث او با پدرش را تحمل کند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Donkeys were used to bear the provisions.
دیدگاه
١٥

از خرها برای حمل خواروبار استفاده میشد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She bored three holes for the nails to go through.
دیدگاه
٠

آنها سه سوراخ ایجاد کردند تا میخ ها را فرو کنند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The pitcher hurled the ball toward home plate.
دیدگاه
٢

گوی زن، توپ را به سمت خان اصلی ( جایگاه توپ زن در میدان بیس بال ) پرتاب کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He turned out to be a fine painter.
دیدگاه
٧

او نقاش خوبی از آب درآمد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.