امتیاز‌های صونا عزیزپور

بازدید
١١
امتیاز کل
١,٥٤٢
کل مدال ها
٢٣
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٢١
١٦٣
×
١٠
=
١,٦٣٠
٤٤
×
=
-٨٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٥٤٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٦٣
×
١٠
=
١,٦٣٠
٤٤
×
=
-٨٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٥٤٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠