ترجمه‌های صونا عزیزپور (٥)

بازدید
٢٩
تاریخ
٢ سال پیش
متن
His mother couldn't bear it when he and his father argued.
دیدگاه
٣

مادرش نمی توانست جر و بحث او با پدرش را تحمل کند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Donkeys were used to bear the provisions.
دیدگاه
١٦

از خرها برای حمل خواروبار استفاده میشد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She bored three holes for the nails to go through.
دیدگاه
٠

آنها سه سوراخ ایجاد کردند تا میخ ها را فرو کنند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The pitcher hurled the ball toward home plate.
دیدگاه
٢

گوی زن، توپ را به سمت خان اصلی ( جایگاه توپ زن در میدان بیس بال ) پرتاب کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He turned out to be a fine painter.
دیدگاه
٧

او نقاش خوبی از آب درآمد.