سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسبق٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥سبق هم خانواده ی کلمات سابق، سابقه و سبقت است. سابق:گذشته، قبلی. مثال؛ همسر سابق. سابقه:گذشته، پیشینه. مثال؛ سوء سابقه به معنای سوء پیشینه. سبقت:پ ... گزارش
2 | 0
ضرب١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥ضرب. [ ض َ ] شدت:کسی جرأت نمی کنه وارد این مغازه بشه از ضربی که گرون میده ( اجناسش گرونه ) ||سرعت، شتاب:انقدر ضرب توپ زیاد بود که نتوانست کسی آن را م ... گزارش
0 | 0
سبق١٩:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥حق سبق ( بر وزن حق ثبت ) :اولویت ناشی از پیشی گرفتن را حق سَبْق‏ می گویند. حق سبق عبارت است از حق اولویت در استفاده از مکانهای عمومی همچون مساجد، زی ... گزارش
2 | 0
اوسکی که١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥اَوَسکی که[گویش شهرستان بهاباد] ( از لحاظ ساختاری - >اَوَسکی که، هنگام تلفظ نباید بین این دو مکث کرد و باید سریع تلفظ شود - > اوسکیکه ) : از بس که، ا ... گزارش
0 | 0
اوسکی١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥اَوَسکی[گویش شهرستان بهاباد] :از بس، از ضرب[گویش شهرستان بهاباد] یحتمل اصل این کلمه از بس بوده؛گاه این کلمه به صورت تنها استفاده می شود و گاه همراه ح ... گزارش
0 | 0
از بس١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥از ضرب[گویش شهرستان بهاباد] اَوَسکی[گویش شهرستان بهاباد] مثال: کسی جرأت نمی کنه وارد این مغازه بشه از ضربی که گرون میده ( اجناسش گرونه ) اوسکی که در ... گزارش
0 | 0
سبک١٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥سبک و سیاق:روشگزارش
0 | 0
سبک و سیاق١٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥روشگزارش
0 | 0
روش١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥سبک و سیاقگزارش
0 | 1
لما٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤لَم و لَمّا یک امّایی دارد. . . . دو حرف لم و لما عربی بر فعل مضارع وارد می شود و آن را در لفظ مجزوم و در معنا به ماضی منفی تبدیل می کند. برای یاد ... گزارش
0 | 0
لم٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤لَم و لَمّا یک امّایی دارد. . . . دو حرف لم و لما عربی بر فعل مضارع وارد می شود و آن را در لفظ مجزوم و در معنا به ماضی منفی تبدیل می کند. برای یاد ... گزارش
2 | 0
لم و لما٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤لَم و لَمّا یک امّایی دارد. . . . دو حرف لم و لما عربی بر فعل مضارع وارد می شود و آن را در لفظ مجزوم و در معنا به ماضی منفی تبدیل می کند. برای یاد ... گزارش
0 | 0
خالی٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤قرون خالیه یعنی قرنهای گذشته. برای یادسپاری آسان تر فرض کنید قرن ها مانند ظرف هایی هستند که وقتی می آیند مملو و پر ند وقتی می گذرند خالی می شوند.گزارش
5 | 1
خالیه٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤برای یادسپاری آسان تر فرض کنید قرن ها مانند ظرف هایی هستند که وقتی می آیند مملو و پر ند وقتی می گذرند خالی می شوند، قرون خالیه یعنی قرنهای گذشته.گزارش
0 | 0
قرون خالیه٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤برای یادسپاری آسان تر فرض کنید قرن ها مانند ظرف هایی هستند که وقتی می آیند مملو و پر ند وقتی می گذرند خالی می شوند، قرون خالیه یعنی قرنهای گذشته.گزارش
0 | 0
سگالش٠٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣برای یادسپاری آسان تر کلمات ناآشنا بهتر است از روش هایی چون تخیل پردازی و رابطه برقرار کردن با مطالبِ آشنا گرچه بی پایه و اساس باشد استفاده کرد در ای ... گزارش
2 | 0
سگال٠٧:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣برای یادسپاری آسان تر کلمات ناآشنا بهتر است از روش هایی چون تخیل پردازی و رابطه برقرار کردن با مطالبِ آشنا گرچه بی پایه و اساس باشد استفاده کرد در ای ... گزارش
2 | 0
اظعان٠٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣فَلَمْ أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْبٍ إلَی رَحِمٍ فِی تَقَادُمٍ مِنَ الأَْیَّامِ الْمَاضِیَهِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِیَهِ ( از دعای عرفه امام حسین علیه ا ... گزارش
2 | 0
ظاعن٠٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣فَلَمْ أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْبٍ إلَی رَحِمٍ فِی تَقَادُمٍ مِنَ الأَْیَّامِ الْمَاضِیَهِ وَ الْقُرُونِ الْخَالِیَهِ ( از دعای عرفه امام حسین علیه ا ... گزارش
2 | 0
ظاعن٠٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣برای یادسپاری کلمات ناآشنا باماندگاری بیشتر باید به روش هایی چون تخیل پردازی و رابطه برقرار کردن با مطالبِ آشنا متوسل شد در این راستا کارشناسان یادگی ... گزارش
2 | 0
اظعان٠٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣برای یادسپاری کلمات ناآشنا باماندگاری بیشتر باید به روش هایی چون تخیل پردازی و رابطه برقرار کردن با مطالبِ آشنا متوسل شد در این راستا کارشناسان یادگی ... گزارش
0 | 0
رائش٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢( رایش ) سامان دهنده.گزارش
0 | 0
رایش٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢رائش, سامان دهنده.گزارش
2 | 2
ضارع١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢لاَ تَخْفَی عَلَیْهِ الطَّلاَئِعُ ( الطلایع ) وَلاَ تَضِیعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ ( الودایع ) جَازِی کُلِّ صَانِعٍ وَ رَائِشُ ( رایش ) کُلِّ قَانِعٍ ... گزارش
0 | 0
ضارع١٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢ضارِع اسم فاعل و هم خانواده تضرع به معنای نالان، تضرع کننده.گزارش
0 | 0
کپس لاک٠٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Caps lock - کپس لاک - یحتمل مخفف capital letters lock - به معنای قفل حروف بزرگ توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعض ... گزارش
0 | 0
اسکرول لاک٠٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢ScLk یاScr Lk یا Slk - مخفف کلمه ی اسکرول لاک - Scroll Lock توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای ... گزارش
0 | 0
slk٠٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢ScLk یاScr Lk یا Slk - مخفف کلمه ی اسکرول لاک - Scroll Lock توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای ... گزارش
0 | 0
sclk٠٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢ScLk یاScr Lk یا Slk - مخفف کلمه ی اسکرول لاک - Scroll Lock توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای ... گزارش
0 | 0
scr lk٠٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢ScLk یاScr Lk یا Slk - مخفف کلمه ی اسکرول لاک - Scroll Lock توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای ... گزارش
0 | 0
caps lock٠٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Caps lock - کپس لاک - یحتمل مخفف capital letters lock - به معنای قفل حروف بزرگ توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعض ... گزارش
7 | 0
pgdn٠٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Pg Dn - مخفف کلمه ی پیج دوون - page down - به معنای صفحه ی پایین توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها د ... گزارش
0 | 0
pgup٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Pg Up - مخفف کلمه ی پیج آپ - page up - به معنای صفحه ی بالا توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای ... گزارش
0 | 0
page٠٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Pg - مخفف کلمه ی پیج - page - به معنای صفحه توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک شده اس ... گزارش
5 | 0
PG٠٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Pg - مخفف کلمه ی پیج - page - به معنای صفحه توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک شده اس ... گزارش
0 | 1
escape٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Esc - مخفف کلمه ی اِسکِیپ - escape - به معنای خروج ( در اصل به معنای در رفتن ) توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بع ... گزارش
7 | 1
ESC٠٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Esc - مخفف کلمه ی اِسکِیپ - escape - به معنای خروج ( در اصل به معنای در رفتن ) توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بع ... گزارش
2 | 0
control٠٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Ctrl - مخفف کلمه ی کنترل - Control توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک شده است مانند - ... گزارش
5 | 0
ctrl٠٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Ctrl - مخفف کلمه ی کنترل - Control توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک شده است مانند - ... گزارش
0 | 0
INS٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢ins - مخفف کلمه ی اینسرت - insert - به معنای قرار دادن توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم ک ... گزارش
0 | 0
prtsc٠١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢PrtSc - مخفف کلمه ی پرینت اسکرین - print screen به معنای عکس از صفحه ( ی نمایش ) توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، ... گزارش
0 | 0
insert٠١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢ins - مخفف کلمه ی اینسرت - insert - به معنای قرار دادن توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم ک ... گزارش
5 | 0
delete٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Del - مخفف کلمه ی دلیت - Delete - به معنای حذف توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک شده ... گزارش
5 | 1
Del٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Del - مخفف کلمه ی دلیت - Delete - به معنای حذف توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک شده ... گزارش
0 | 0
number٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢num - مخفف کلمه ی نامبر - number - به معنای شماره توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک ش ... گزارش
0 | 0
num٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢١num - مخفف کلمه ی نامبر - number - به معنای شماره توضیحات بیشتر درباره مخفف ها در صفحه کلید: در صفحه کلید کامپیوتر ، بعضی از کلید ها دارای اسم کوچک ش ... گزارش
0 | 0
ورور١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/١٨در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاده می شود: ای ... گزارش
0 | 0
وزوز١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٨در گویش شهرستان بهاباد به جای وز وز کردن به معنای حرف زدن بیجا و پیاپی یا ورور کردن به معنای پرحرفی و وراجی از واژه ی کِر کِر کردن استفاده می شود: ای ... گزارش
0 | 0
شست١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/١١60شصت دوست دارد به ششصد ( یا صد ) برسد پس در املای ان حرف صاد استفاده می شود. 👍شست دوست دارد شسته شود پس در املای آن حرف سین استفاده می شود.گزارش
2 | 0
شصت١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/١١60شصت دوست دارد به ششصد ( یا صد ) برسد پس در املای ان حرف صاد استفاده می شود. 👍شست دوست دارد شسته شود پس در املای آن حرف سین استفاده می شود.گزارش
2 | 0