سیدحسین اخوان بهابادی

سیدحسین اخوان بهابادی سید حسین اخوان بهابادی
راه ارتباطی :
shab7481@yahoo. com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهپایین٠٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٥پایین:منسوب به پا، طرف پا. مانند؛ سَرین:منسوب به سر، طرف سر. بالین:منسوب به بال، طرف بازو. گزارش
0 | 0
بالین٠٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٥بالین:منسوب به بال، طرف بازو. مانند؛ سَرین:منسوب به سر، طرف سر. پایین:منسوب به پا، طرف پا.گزارش
2 | 0
سرین٠٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٥سَرین:منسوب به سر، طرف سر. مانند؛ بالین:منسوب به بال، طرف بازو. پایین:منسوب به پا، طرف پا.گزارش
0 | 0
زرد٠٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨زریر بروزن سریر به معنای گیاهی است که مشخصه ی اصلی ان زرد بودن است گویا اگر چیزی را به زریر تشبیه می کنند قصد دارند که زردی ان را بیان کنند. برای یا ... گزارش
2 | 0
زریر٠٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨زریر بروزن سریر به معنای گیاهی است که مشخصه ی اصلی ان زرد بودن است گویا اگر چیزی را به زریر تشبیه می کنند قصد دارند که زردی ان را بیان کنند. برای یا ... گزارش
0 | 0
شنگرف٠٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨شنگرف بر وزن سرگرم به معنای جیوه سرخ. برای یادسپاری اسانتر می توان از ارتباط بین کلمه ی نااشنای جدید با کلمه ی متناسب و البته اشنای قدیم بهره برد و ... گزارش
0 | 0
اکبیر١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧اَکبیر[گویش کرمانی] نوعی توهین است.گزارش
0 | 0
واوک٠٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢ویرگول، کاما، درنگ نما. ویرگول ( virgule ) از زبان فرانسه و کاما ( comma ) از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده است. در زبان انگلیسی دُم این علامت به ... گزارش
0 | 0
درنگ نما٠٧:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢ویرگول ( virgule ) از زبان فرانسه و کاما ( comma ) از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده است. در زبان انگلیسی دُم این علامت به سمت پایین است؛ اما در زب ... گزارش
0 | 1
کاما٠٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢ویرگول ( virgule ) از زبان فرانسه و کاما ( comma ) از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده است. در زبان انگلیسی دُم این علامت به سمت پایین است؛ اما در زب ... گزارش
0 | 0
کاما٠٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢ویرگول. برای یادسپاری بهتر ویرگول و کامافرض کنید، ویر مخفف ویراستار باشد اما ویرگول چیست؟ ویرگول یک واو وارونه است که ویراستار ها با آن نویسندگان ر ... گزارش
0 | 0
اننی٠٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١در استعمالات عرب و حتی در قرآن مجید می بینیم که در برخی موارد از واژه "اِنّا" و در موارد دیگر از واژه "اِنَّنا" ، همچنین گاه از واژه "اِنّی" و گاه از ... گزارش
0 | 0
انی٠٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠١در استعمالات عرب و حتی در قرآن مجید می بینیم که در برخی موارد از واژه "اِنّا" و در موارد دیگر از واژه "اِنَّنا" ، همچنین گاه از واژه "اِنّی" و گاه از ... گزارش
0 | 1
اننا٠٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠١در استعمالات عرب و حتی در قرآن مجید می بینیم که در برخی موارد از واژه "اِنّا" و در موارد دیگر از واژه "اِنَّنا" ، همچنین گاه از واژه "اِنّی" و گاه از ... گزارش
2 | 0
انا٠٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠١در استعمالات عرب و حتی در قرآن مجید می بینیم که در برخی موارد از واژه "اِنّا" و در موارد دیگر از واژه "اِنَّنا" ، همچنین گاه از واژه "اِنّی" و گاه از ... گزارش
0 | 1
ضمیر٠٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠١در فرهنگ لغت ( لغتنامه ) برای نشان دادن ضمیر خود کلمه" ضمیر " را می نویسند یااز علامت اختصاری "ضم" استفاده می کنند؛ مثال از فرهنگ دهخدا: انا انا. [ ا ... گزارش
0 | 0
ضم٠٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠١در فرهنگ لغت ( لغتنامه ) برای نشان دادن ضمیر خود کلمه" ضمیر " را می نویسند یااز علامت اختصاری "ضم" استفاده می کنند؛ مثال از فرهنگ دهخدا: انا انا. [ ا ... گزارش
0 | 0
نشانه های اختصاری٠٥:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠١نشانه های اختصاری :علائم اختصاری، علامت های اختصاری. در ضمن، علائم جمع علامت است و علامت یعنی نشانه. علائم اختصاری یا نشانه های اختصاری در زمینه های ... گزارش
0 | 0
قیم٠١:١٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١قیم. [ ق َی ْ ی ِ ]/qayyem/ به تکیه گاه نهال یا درخت برای راست ایستادن و محافظت از آن قیم می گویند.گزارش
0 | 0
تنک جوراب٠٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١تَنَکِ جُوراب[گویش شهرستان بهاباد ) ] شورت و جوراب، نوعی پوشش زنانه و دخترانه متشکل از دامن و جوراب.گزارش
0 | 0
تیر و کمان٠٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠١تیر و کمان:تیر کمُون. در گویش شهرستان بهابادبه تیر وکمان ( یا تیر کمان ) ، تیر کمُون/tir kamoon/می گویند. در ضمن به رنگین کمان، تیرِکمُون /tirekamo ... گزارش
2 | 0
تیرکمان٠٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠١تیر کمان :تیر کمُون. در گویش شهرستان بهابادبه تیر کمان ( یا تیر و کمان ) ، تیر کمُون/tir kamoon/می گویند. در ضمن به رنگین کمان، تیرِکمُون /tirekamo ... گزارش
0 | 1
قوس و قزح٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠١قوس و قزح:رنگین کمان، تیرِکمُون. در گویش شهرستان بهاباد قوس و قزح ( رنگین کمان ) را تیرِکمُون/tirekamoon/ می گویند. در ضمن به تیر کمان ( یا تیر و ک ... گزارش
0 | 1
رنگین کمان٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠١رنگین کمان:تیرِکمُون. در گویش شهرستان بهاباد رنگین کمان ( قوس و قزح ) را تیرِکمُون/tirekamoon/ می گویند. در ضمن به تیر کمان ( یا تیر و کمان ) ، تیر ... گزارش
2 | 0
تیر کمون٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠١تیر کمُون/tir kamoon /[گویش شهرستان بهاباد] :تیر کمان، تیر و کمان. تیرِکمُون/tirekamoon/[گویش شهرستان بهاباد]:رنگین کمان، قوس و قزح. گزارش
0 | 0
صماخ١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩صماخ بر وزن سماق. صماخ و سماخ هردو نوشتار وجود دارد و برای گوش است اما در فارسی نوشتار ان با صاد متداول است یادسپاری اسان تر با بازی ذهنی: چرا باید ... گزارش
0 | 0
مشارب١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩برای یادسپاری اسانتر با خلاقیت می توان با کلمات بازی کرد داستان پردازی و خیال پردازی:مشروب یا زهرماری انقدر زشت است که بعضی از عربها گفتند ایرانی ها ... گزارش
0 | 0
مشارب١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩مشارب هم معنی جای نوشیدن می دهد هم جمعِ مشرب است به معنای نوشیدنی ها، مشروب ها.گزارش
0 | 0
مسارب١١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩کلمه ی اشنای سراب هم خانواده ی کلمه ی مسارب است برای یادسپاری اسان تر کلمات نااشنا می توان از ارتباط برقرار کردن کلمه ی نا اشنا با اشنا بهره برد برای ... گزارش
0 | 0
مسارب١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩از المعانی: مَسْرَب : ج مَسَارِب [سرب]: گذرگاه؛ مَسْرَبُ الْماءِ: مسیل آب. مَسْرَبَة : ج مَسَارِب [سرب]: مجراى اشک و مانند آن، چراگاه،گزارش
0 | 0
مکسر١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩جمع مکسّر :جمع تکسیر.گزارش
0 | 0
تکسیر١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩جمع تکسیر:جمع مکسّر.گزارش
2 | 0
ذرا٠٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩بازی با کلمات برای یادسپاری اسان تر به ذهن بسپارید:ذرا ذرت المخصوص بالواسطه تراریخته؛خلق کرد ذرت خاصی با شیوه ی تراریخته. سفارش کارشناسان یادگیری:خ ... گزارش
2 | 0
مرتی٠٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩مِرَّتِی=مرة ی =توانم. مرة[ م ِرْ رَ ] توانائی و استواری اندام، توان. علّمه شدیدُالقوی ذومرة فاستوی. ( نجم5 و 6 ) . - ذومرة ( صاحب توانائی ) لقب ... گزارش
0 | 0
مرت٠٣:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩مرة[ م ِرْ رَ ] توانائی و استواری اندام، توان. علّمه شدیدُالقوی ذومرة فاستوی. ( نجم5 و 6 ) . - ذومرة ( صاحب توانائی ) لقب جبرئیل. أَتْمَمْتَ عَلَ ... گزارش
0 | 0
اجناس٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ، فَطَرَ "أَجْناسَ" الْبَدائِعِ، ( از دعای عرفه امام حسین علیه السلام ) و او سخاوتمند وسعت بخش است، "انواع" مخلوقات را پدی ... گزارش
0 | 0
مانع٠١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى لَیْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ، وَلَا لِعَطائِهِ "مانِعٌ"، وَلَا کَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِعٍ، ( از دعای عرفه امام حسین علیه السلام ) ... گزارش
0 | 1
مطرقه٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧[ﻃﺎﺭﻕ] ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻜﻮﺑﺪ. [ ﻃَﺮﻕ] ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﻭ [ﻣِﻄﺮﻗﺔ] ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ [ﻃﺮﻳﻖ] ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ ﻣ ... گزارش
0 | 0
طارق٠٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧[ﻃﺎﺭﻕ] ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻛﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﻜﻮﺑﺪ. [ ﻃَﺮﻕ] ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﻭ [ﻣِﻄﺮﻗﺔ] ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ [ﻃﺮﻳﻖ] ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻛﻮﺑﻴﺪﻩ ﻣ ... گزارش
2 | 0
صبیا٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِیّاً وَ رَزَقْتَنِی مِنَ الْغِذَاءِ لَبَناً مَرِیّاً ( از دعای عرفه امام حسین علیه السلام ) و در حال کودک ... گزارش
0 | 0
صبیا٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦مسعودی گوید:طفل خردتر از صبی است.گزارش
0 | 0
صبی٢٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦وَ حَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِیّاً وَ رَزَقْتَنِی مِنَ الْغِذَاءِ لَبَناً مَرِیّاً ( از دعای عرفه امام حسین علیه السلام ) و در حال کودکی ... گزارش
0 | 1
صبی٢١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦مسعودی گوید:طفل خردتر از صبی است.گزارش
0 | 0
ستاغ٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦ستاغ=کره اسب برای یادسپاری بهتر می توان از شیوه هایی چون برقرار کردن رابطه بین کلمه جدید با کلمه ی آشنا قبلی استفاده کرد و به داستان سازی پرداخت بر ... گزارش
0 | 0
ضرب٠٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦از ضَربِ[گویش شهرستان بهاباد]:از شدتِ، از بس که، اَوَسکی که[گویش شهرستان بهاباد] مثال: کسی جرأت نمی کنه وارد این مغازه بشه از ضربی که گرون میده ( اجن ... گزارش
0 | 1
leading٠٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦چگونگی یاد سپاری اسان کلمات : Lag - lagging - lead - leading طبق فرمایش کارشناسان یادگیری برای جا گرفتن بهتر کلمات در ذهن، مسائلی مؤثر است ازقبیل ساخ ... گزارش
0 | 1
lead٠٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦چگونگی یاد سپاری اسان کلمات : Lag - lagging - lead - leading طبق فرمایش کارشناسان یادگیری برای جا گرفتن بهتر کلمات در ذهن، مسائلی مؤثر است ازقبیل ساخ ... گزارش
2 | 1
lagging٠٥:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦چگونگی یاد سپاری اسان کلمات : Lag - lagging - lead - leading طبق فرمایش کارشناسان یادگیری برای جا گرفتن بهتر کلمات در ذهن، مسائلی مؤثر است ازقبیل ساخ ... گزارش
7 | 1
LAG٠٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦چگونگی یاد سپاری اسان کلمات : Lag - lagging - lead - leading طبق فرمایش کارشناسان یادگیری برای جا گرفتن بهتر کلمات در ذهن، مسائلی مؤثر است ازقبیل ساخ ... گزارش
2 | 0
سابقه٢٠:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥سابقه هم خانواده ی کلمات سابق، سبق و سبقت است. سابقه:گذشته، پیشینه. مثال؛ سوء سابقه به معنای سوء پیشینه. سابق:گذشته، قبلی. مثال؛ همسر سابق. سبقت:پ ... گزارش
0 | 0