نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٢٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٣
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٥
نوع مدال

پاسخ صحیح

١٤
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١