نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

١