امتیاز‌های زینب سرآمد

بازدید
٢٠
امتیاز کل
٢٨,٨٢٩
کل مدال ها
١٨٤
طلا
٤
نقره
٧٨
برنز
١٠٢
٢,٨١٦
×
١٠
=
٢٨,١٦٠
٤٦
×
=
-٩٢
٢٥١
×
٢
=
٥٠٢
١١
×
=
-١١
٠
×
٢
=
٠
١٨
×
١٥
=
٢٧٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٨,٨٢٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٧٢٠
×
١٠
=
٢٧,٢٠٠
٤١
×
=
-٨٢
١٩٧
×
٢
=
٣٩٤
١٠
×
=
-١٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٧,٥٠٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٩٦
×
١٠
=
٩٦٠
٥
×
=
-١٠
٥٤
×
٢
=
١٠٨
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
١٨
×
١٥
=
٢٧٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٣٢٧