نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Serves you right
٣ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بعد از کلمات پرسشی فعل کمکی لازم ا ...
٦ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lessin: به زبان کودکانه یعنی درس lesson
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
پول کسی را باحقه و کلک  بالا ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یه شوخی داره دهن به دهن می چرخه
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گزینه چهارم صحیح است درحال حاضر چ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
با اسامی غیر قابل شمارش (uncountab ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gorning: کوتاه شده goodmorning برای افراد تن ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stregthen: املای درست کلمه: Strengthen قوی کرد ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این قسمتی از مکالمه کاملا محاوره‌ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Talks  فقط برای سوم شخصهای &n ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
0 0: nil nil draw صفر صفر مساوی ( در فوت ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
driving over: to drive to another location that i ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you are off your trolley: عقلتون از دست دادی!
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
krebiozen: دارویی جهت درمان سرطان که در ۱۹۵۰ م ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این آهنگی از توپاک شکور است. در ای ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
If I were you If I were in your s ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dungeon: سیاهچالهاییکه در قلعه های دوره رنسا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
You had better try had better = ف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
lambkin: بچه یا فرد جوانی که مثل بره بی گناه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یک حرکت انجام دهید یک حرکت بزنید ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مزرعه دار  دام دار  گل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
من فکر می کردم اون یکشنبه بعدی باش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
A)  of  Collins diction ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
to say exactly what you think
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این جمله شرطی نوع دوم است یعنی حال ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جواب or است ۱. برای انتخاب بین دو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cool: علاوه بر معانی ذکر شده به معنای: خ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حوصله داشتن: Be patient
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
حوصله داشتن: Be patient
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nature calls me: باید برم دستشویی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
all in all: روی هم رفته
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
او کر شد: He went deaf.
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
او کر شد: He went deaf.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hit the horse: باید برم دیرم شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hit the horse: باید برم دیرم شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تعارفات زیاد: Too much compliment
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
تعارفات زیاد: Too much compliment
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
heart pain: درد دل، غم دل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
heart pain: درد دل، غم دل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
MY: ۱. مال من This is my pen ۲. عجب! My ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
gucci: معرکه، عالی ( بعد از awsome این کلم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
athleisure: لباس راحت که معمولا در خانه استفاده ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bitter pill to swallow: وقتی تحمل چیزی مشکله moving away fr ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hey hell: برای جلب توجه مخاطب مورد استفاده قر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hey hell: برای جلب توجه مخاطب مورد استفاده قر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ramraid: با ماشین به پنجره فروشگاه زدن و داخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ramraid: با ماشین به پنجره فروشگاه زدن و داخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ramraid: To drive a vehicle into a shop in o ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خود برتر بینی: عقده برتربینی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in a jiffy: تو ایکی ثانیه in a second
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
no way: به هیچ وجه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stem the tide: جلوی جریانی را گرفتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
plafonnier: کلمه فرانسوی به معنای چراغ سقفی اتو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
easter island: جزیره ای در شیلی در جنوب شرقی اقیان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tech savvy: مهارت داشتن در فناوری
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
utilities: Public services خدمات عمومی ( آب، ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
squeamish: easily made to feel sick or disgust ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
real estate: بنگاه مشاور املاک
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lead a dog's life: a difficult, boring and unhappy lif ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tee shoo: tissue دستمال کاغذی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wind 'em up: Wind them up آزردن آنها
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unwrapped: باز کردن بسته بندی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دختر کره: ملکه زیبایی کره
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ازگیل: Medlar
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
preference: ارجحیت، الویت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ramraid: با ماشین به پنجره فروشگاهی زدن و دا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mugger: a person who attacks others to stea ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
considerate: One who is careful about orhers' fe ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
panic: suddenly feel frightened so that yo ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nonesense: پوچ، بی معنی، مزخرف Your words are ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
power analysis: تجزیه و تحلیل قدرت
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
an impulse buy: When you buy something that you don ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
an impulse buy: When you buy something that you don ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
back to front: پشت و رو بودن لباس The front side ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
han: dear
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
god forbid: خدا نکنه، حاشا
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fridge: A bad word ( informal )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cool: علاوه بر معانی ذکر شده به معنای: خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
confounding: در آمیختگی، گیج کننده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
AS: از آنجائیکه، وقتیکه، زمانیکه، همانن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
integrate: یکپارچه کردن، یکدست کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
giveaway: دست بدست دادن عروس و داماد، بخشیدن، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
healthier: سالم تر، بهداشتی تر، تندرست تر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
white more: 1. A rural and small town in the La ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ocquisition: acquisition کسب، تحصیل، اکتساب، هدف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
executing: Capital punishment ( death penalty ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
instant: immediately
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bumpkin: روستایی نادان , آدم بی دست و پا
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bumpkin: روستایی نادان , آدم بی دست و پا
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
erroneous: پر از غلط و اشتباه Full of mistakes
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
zac: نام مذکر 1. Zachary or zechariah ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
culvert: زیر آبگذر، راه آب زیر گذر A structu ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ecxited: برانگیخته، تهییج شده، هیجان زده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mama bear: از شخصیت های سریال کودکانه آمریکایی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you are the and of my life: تو نهایت زندگی من هستی. You are th ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mindbender: ذهن شگفت انگیز
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mindbender: ذهن شگفت انگیز
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as soon as possible: به محض اینکه ( short form =asap )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reestimate: برآورد مجدد، تخمین دوباره
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
you mean it: منظورت این بود، جدی گفتی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
insert: جا دادن، جا سازی کردن، داخل چیزی قر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
psymentology: فرا درمانی Interuniversal mind - ps ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mankini: men's swimsuit
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
eversion: علاوه بر معانی ذکر شده به معنی پیچ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
athleisure wear: athlete leasure
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
russiagate: A late 1990s scandal in Russia رسوا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
training: آموزش از پنجم اکتبر شروع خواهد شد و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
take up: آن مبل خیلی بزرگ است و اتاق پذیرایی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
goose bump: تماشای اون فیلم ترسناک موهای بدنمو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
facilities: این هتل تسهیلات ویژه ای برای استقبا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take care: آرزوهای صمیمی برای تولدت دارم. عشق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
canteen: کیفیت غذای غذا خوری معمولا خوب است
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
virgo: جذابیت طرح اصلی سنبله بطور آشکار به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn up: او تهویه هوا را وقتی که ما آنجا را ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mug: او آنقدر تشنه بود که یک لیوان شیر خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
boaster: یک لاف زن و یک دروغگو هر دو یکی هست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
boaster: لاف زن های بزرگ، عمل کننده های کوچک
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
regret: او بخاطر از دست دادن جوانیش پشیمان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
head teacher: مدیر مدرسه اغلب بعنوان میانجی بین ش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
head teacher: آنها یک مدیر جدید در مدرسه پسرم انت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
grounded: تانکر نفت بر روی ساحل شنی مستقر شد
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
limit: محدوده حیاط ما آن ردیف از درختان اس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
baking soda: ذغال چوب فعال شده ای مانند جوش شیری ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
survival: با مقدار کمی آب احتمال زنده ماندن آ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
endurance: او در برابر درد تحمل زیادی از خود ن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
opposite: دیوارهای مقابل
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
loathe: او از سگ کوچولوی زوزه کش آن زن بیزا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
compete: تیم ما در مقابل چهار تیم دیگر برای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
prejudice: او از دیدن سطح بالای تکنولوژی که در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
make it: ممنون که به مهمانی ما آمدید؛ خیلی خ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
probation: زندانی تحت آزادی مشروط قرار گرفت.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
probation: دزد برای مدت دو سال تحت آزادی مشروط ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
royal: مهر سلطنتی روی نامه خورده بود.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
leap: او از روی تمام موانعی که سر راه موف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
leap: او پرید به یک طرف تا از تصادفی جلوگ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lose track of: داشتم آن مرد را دنبال می کردم که او ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hanker: وقتی تو زندان بودی دلت از همه بیشتر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rave: آنها در مورد استعداد سرآشپز حسابی ج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
curmudgeon: آنچه را که آن پیر مرد زود رنج بد عن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
curmudgeon: بد عنق پیر قربانی تازه ای پیدا کردو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prank: اون حادثه یک شوخی خرکی بود که بد پی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cabin: پیشاهنگان جوان تمام تابستان را در ی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
turnover: الان دیگه باید گوشتهای کبابی رو پشت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gifted: ما تونستیم ببینیم که او خواننده با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
versatile: این سبزی مختلط را می توان خام یا پخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
infect: بچه کوچکتر برادر و خواهرش را به آنف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
frown: معلم با ترشرویی کلاس را به سکوت وا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
smite: آنها قیام کردند و دشمنانشان را در ه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
recall: آیا زمانی را که به ساحل رفتیم تا طل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drag: دو تا فیل می خواد تا تمام این چوبها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tantrum: جانی در مغازه قشقرق راه انداخت زیرا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
indifferent: او همیشه یک مرتد بوده، بی تفاوت نسب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
circular file: میشه لطفا این کاغذها رو تو سبد کاغذ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
limited: زمین های محدودی برای چرای گله گاوها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wake: آن تصادف چشمهای او را به اهمیت رانن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
relevant: نکته استاداین بود که اتفاقات گذشته ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bump into: چقدر غافلگیر کننده است که اینجا با ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
individual: این جرایم عملکردهای فردی هستند و به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
engender: کالای ابتکاری باعث تولید موارد مشاب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take care: مادرم با سه تا بچه که باید از آنها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prioritize: لازم است که وظایف خود را اولویت بند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thin: استدلال ناچیز، استدلال سست
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
volatile: خوی دمدمی او همه را عصبی کرد.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
labyrinthine: ما راهنمای خود را از میان دخمه های ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
description: او توصیف خود را از آن مرد با رگه ای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
withdrawal: پا پس کشیدن نشانه قدیمی افسردگی است ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
investment: سرمایه گذاری عظیمی جهت به روز کردن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hangdog: آن پیشرفتی دردناکِ شرم آور برای او ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tie: وفاداریش او را به خانواده گره می زن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
entity: به عنوان یک موسسه حقوقی، آن کسب و ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brown: ماهی را در تابه تفت دادم.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
conjecture: ظن او در باره محل تقریبی پسرش درست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exchange: آنها حلقه ها را بعنوان نمادی از دوس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
idolatry: خرافات، بت پرستی و ریاکاری دستمزد ف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش