نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٢٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٣
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٥
نوع مدال

پاسخ صحیح

١٤
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٥
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٤٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١