تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

یک راست؛ مستقیماً

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

شایعات و اخبار غیررسمی؛ کلاغ سیاه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

طلسم را شکستن؛ سر صحبت را باز کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

طلسم را شکستن؛ سر صحبت را باز کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

ماستمالی کردن؛ لاپوشانی کردن؛ رفع و رجوع کردن

پیشنهاد
٢

دست پیش را گرفتن؛ بر روی دست کسی بلند شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

بیش از اندازه تعریف و تمجید کردن؛ ستایش مبالغه آمیز کردن؛ طلا خرج مطلا کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

وکیل برجسته؛ وکیل کاربلد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

بازارگرمی کردن؛ تنور را گرم نگه داشتن؛ کار را ادامه دادن

پیشنهاد
٢٣

از چاله به چاه افتادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

سهم عمده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

سهم عمده

پیشنهاد
١٩

سفره ی دل خود را پیش همه باز کردن

پیشنهاد
٧

( با مشکلات ) سرشاخ شدن؛ با مشکلات و مسائل مستقیماً مواجه شدن؛ شاخ به شاخ شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

آب و هوای گرم پاییزی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

آبروی خود را حفظ کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خودنما ؛ متظاهر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

محله ی ولگردها؛ محله ی فقیرنشین؛ حلبی آباد؛ زاغه نشین

پیشنهاد
٤

احساسات خود را بروز دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

باد آورده؛ پول باد آورده؛ مال باد آورده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

جوانی های خود را کرده بودن؛ خوش گذرانی های خود را کرده بودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

رفیق نیمه راه؛ دغل دوست

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

جیب خود را پر کردن؛ ثروتمند شدن ( با بهره گیری از فرصت ها )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

با دشمن فرضی جنگیدن؛ با دشمن خیالی مبارزه کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

نیت واقعی خود را نشان دادن؛ دست خود را رو کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

عواقب کاری را کشیدن؛ تقاص پس دادن

پیشنهاد
٢

دندان اسب پیش کشی را شمردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

توبیخ شدن؛ سرزنش شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

( به خاطر ترس و عدم اطمینان ) جا زدن؛ منصرف شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

پرونده ی جنجالی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

نکته ی انحرافی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

منتظر نگه داشتن؛ چشم به راه نگه داشتن

پیشنهاد
١٠

( در برابر مشکلات ) خم به ابرو نیاوردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

بند را آب دادن؛ افشا کردن راز؛ برملا کردن سر و راز

پیشنهاد
٩

در میانه ی کار تغییر عقیده دادن؛ نظر خود را عوض کردن؛ رأی ندادن به کاندیدایی که برای انتخابات مجدد تلاش می کند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

این فقط از دماغ سوختگی اش است؛ گربه دستش به گوشت نمی رسه میگه بو میده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

به دنبال نفع شخصی بودن؛ نفع خود را خواستن؛ سلام گرگ بی طمع نیست

پیشنهاد
١٠

شکست تحقیرآمیز؛ شکست ننگین

پیشنهاد
٣٥

با یک گل بهار نمی شود.

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٩

پاسخ منفی؛ جواب رد

پیشنهاد
٨

به مسئله دامن نزدن؛ پا روی دم مار نگذاشتن؛ مسئله را مسکوت گذاشتن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

روز فراموش نشدنی؛ روز خاطره انگیز؛ روز به یاد ماندنی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٥

چشمم آب نمی خورد؛ مشکوکم

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٤

از کسی استقبال باشکوه کردن؛ عزت گذاشتن به؛ تکریم کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٦

از قبول مسئولیت شانه خالی کردن؛ از زیر بار مسئولیت فرار کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٨

نوک کسی را چیدن؛ باد کسی را خالی کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

انتخاب تحمیلی؛ انتخاب اجباری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

به عذرخواهی افتادن؛ به غلط کردن افتادن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٠

شمشیر داموکلس؛ خطر قریب الوقوع؛ اجل معلّق

پیشنهاد
١٩

غائله را خواباندن؛ آب بر آتش ریختن

١