فرهادی

فرهادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهliving quarters٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٧the part of a building where people live, especially a building that is used by many people or is used for several different purposes بخش مسکونیگزارش
9 | 1
happen to do sth٢١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٦Did they happen to mention. . . ? وقتی سوال کننده عصبانیه: احیاناً نگفتن که. . . ؟گزارش
9 | 1
clean sweat٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٦you've worked out, you've showered, but it's a hot day, so you're still sort of sweating after your shower. But who cares because you've just showere ... گزارش
0 | 0
throes١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٥death throes حالت احتضار پیش از مرگ دست وپا زدن های قبل از مرگگزارش
7 | 0
death throes١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٥دست وپا زدن های پیش از مرگگزارش
5 | 0
throe١٥:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٥death throes حالت احتضار قبل از مرگ دست وپا زدن های پیش از مرگگزارش
5 | 0
death throes١٥:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٥حالت احتضار پیش از مرگگزارش
2 | 0
hold together١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٣to keep ( a group or organization ) complete or in its original state or condition to remain in one piece and not break apart, or to make something ... گزارش
7 | 0
draught٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٢کشیدن چیزی مثل یک ماشین یا وسایل کشاورزی the action or act of pulling something along, especially a vehicle or farm implement.گزارش
2 | 0
pointedly١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٢با لحن تند به تندیگزارش
9 | 0
would've١٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٢می توانست بشود اما نشد دلش می خواست اما درواقع کاری رو توضیح می ده که انجام نشده ولی می تونسته بشه اگه طرف خودش می خواست یا توی چیز دیگه ای موفق می شدگزارش
7 | 0
put off٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٠دست دست کردنگزارش
7 | 0
pointedly١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨عمداً مستقیماً با دلخوری با طعنهگزارش
16 | 1
pressed tea٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠١Compressed tea, called tea bricks, tea cakes or tea lumps, and tea nuggets according to the shape and size, are blocks of whole or finely ground blac ... گزارش
0 | 0
disastrously٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/٠١in an extremely unsuccessful way گزارش
2 | 0
stuck with١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٦گیر کسی افتادن از شر چیزی خلاص نشدن مجبوری کسی را تحمل کردنگزارش
28 | 0
make a mental note١٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٣چیزی رو توی مغزمون فرو کردن چیزی رو به خاطر سپردن مثل وقتی که می گیم: یادم باشه حتما فلان کار رو بکنم.گزارش
5 | 0
make a mental note١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٣to make a particular effort to pay attention to something so that you will remember it later I made a mental note to ask Liz about the meeting later. ... گزارش
0 | 0
snatch at٢٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢to grab or try to grab ( something ) quickly or eagerlyگزارش
0 | 1
brace٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٠brace against: If you brace yourself against something or brace part of your body against it, you press against something in order to steady your bod ... گزارش
7 | 1
jerk away١٤:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٠1. To pull back or away from someone or something very quickly or abruptly. 2. To yank someone or something away from someone or something else very ... گزارش
7 | 0
churning٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦حرکت خروشان آب یا مایعات حرکت پرتلاطم هرچیزی مثل حرکت شدید برگ ها توی باد یا ابرها توی طوفان یا کلا یه طوفان خیلی شدید و چرخندهگزارش
25 | 0
churning٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦( of a liquid ) agitated vigorously; in a state of turbulence moving with or producing or produced by vigorous agitation Use the adjective churning t ... گزارش
5 | 0
slow walk١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥آهسته و پیوستهگزارش
0 | 0
slow walk١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥سلانه سلانه پیاده روی کردن پاها را روی زمین کشیدن و رفتن رفتن مسیری که کش میاد و تموم نمی شه یا آروم پیش می رهگزارش
0 | 0
slow walk١٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥( idiomatic ) To delay a request or command, to drag one's feet, to stall, to obstruct, to drag out a process www. yourdictionary. comگزارش
2 | 1
nutbag٢٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠آدم عجیب و غریب دیوونه خل مشنگگزارش
0 | 0
for some reason١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨بدون دلیل مشخص گزارش
16 | 0
pace back and forth١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧دور خود چرخیدن دور اتاق راه رفتنگزارش
5 | 0
pace back and forth١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧to walk over and over the same short route nervously or anxiously https://idioms. thefreedictionary. com/گزارش
5 | 1
bet on١٤:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥روی چیزی شرط بستن ریسک کردن گزارش
7 | 0
walk on eggshells١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥رعایت حال کسی را کردن مراعات کردنگزارش
7 | 0
buttercup٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣a sensitive female http://onlineslangdictionary. com/گزارش
7 | 0
buttercup٢١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣کلا به عنوان یه حرف قشنگ هم استفاده می شه. از روی محبت، دوستی، یا هرچی.گزارش
30 | 0
buttercup٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣A boy who thinks he's the biggest gangster in the world but in reality is a cute little softie who likes teddy bears and rainbows. https://www. urba ... گزارش
18 | 0
waterway١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢جوی آبگزارش
2 | 1
hard to make out١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢Not clear enough to be read Low in volume or barely audible Impossible to see or clearly distinguish Not visually clear or sharply defined https://w ... گزارش
0 | 0
get someone wrong٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٨to not understand someone. You've got me all wrong, I never meant to hurt you. I guess I got you wrong. https://www. macmillandictionary. com/گزارش
0 | 0
get someone wrong٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٨سوتفاهم شدن منظور کسی را بد فهمیدن مطلبی را اشتباه متوجه شدنگزارش
2 | 0
got someone wrong٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٨to not understand someone. You've got me all wrong, I never meant to hurt you. I guess I got you wrong https://www. macmillandictionary. com/diction ... گزارش
0 | 0
loom over٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٠If something looms over you, it appears as a large or unclear shape, often in a frightening way Synonyms: appear, emerge, hover, take shape https: ... گزارش
2 | 1
muck around٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٠وقت تلف کردن بی هدف با چیزی سروکله زدن کسی رو دست انداختن دروغ گفتن یا پیچوندن یا خیانت کردن گند زدن توی کاری یا به چیزیگزارش
5 | 0
angle١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠انگیزه ی یک نفر از انجام یک کارگزارش
14 | 0
paternoster١٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩این آسانسورایی که در ندارن و مدام در حال حرکتن و مردم توی طبقات مختلف هر وقت آسانسور می رسه بهشون و یک اتاق خالیه سریع سوارش می شن.گزارش
2 | 1
willed١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩هدف گذاری کردن عزم خود را جزم کردنگزارش
2 | 1
willed١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩a strong - willed person کسی که اراده ی قوی ای دارد. گزارش
0 | 0
scenting١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩بو کشیدنگزارش
0 | 0
hissed١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩"Shut up, Tom!" she hissed.گزارش
5 | 1
hissed١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩با صدای آرام و عصبانی حرف زدن to say something in a quiet angry wayگزارش
5 | 0
airtight١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩وکیومگزارش
9 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده