برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد تقی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Compressed tea, called tea bricks, tea cakes or tea lumps, and tea nuggets according to the shape and size, are blocks of whole or finely ground blac ... ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

2 in an extremely unsuccessful way
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

3 گیر کسی افتادن
از شر چیزی خلاص نشدن
مجبوری کسی را تحمل کردن
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

4 چیزی رو توی مغزمون فرو کردن
چیزی رو به خاطر سپردن
مثل وقتی که می‌گیم: یادم باشه حتما فلان کار رو بکنم.
١٣٩٩/٠٧/١٣
|

5 to make a particular effort to pay attention to something so that you will remember it later
I made a mental note to ask Liz about the meeting lat ...
١٣٩٩/٠٧/١٣
|

6 to grab or try to grab (something) quickly or eagerly ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

7 brace against:
If you brace yourself against something or brace part of your body against it, you press against something in order to steady your ...
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

8 1. To pull back or away from someone or something very quickly or abruptly.
2. To yank someone or something away from someone or something else ve ...
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

9 حرکت خروشان آب یا مایعات
حرکت پرتلاطم هرچیزی مثل حرکت‌ شدید برگ‌ها توی باد یا ابرها توی طوفان
یا کلا یه طوفان خیلی شدید و چرخنده
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

10 (of a liquid) agitated vigorously; in a state of turbulence
moving with or producing or produced by vigorous agitation
Use the adjective churni ...
١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

11 آهسته و پیوسته ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

12 سلانه سلانه پیاده‌روی کردن
پاها را روی زمین کشیدن و رفتن
رفتن مسیری که کش میاد و تموم نمی‌شه یا آروم پیش می‌ره
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

13 (idiomatic) To delay a request or command, to drag one's feet, to stall, to obstruct, to drag out a process

www.yourdictionary.com
١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

14 آدم عجیب و غریب
دیوونه
خل‌مشنگ
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

15 بدون دلیل مشخص
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

16 to walk over and over the same short route nervously or anxiously
https://idioms.thefreedictionary.com/
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

17 دور خود چرخیدن
دور اتاق راه رفتن
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

18 روی چیزی شرط بستن
ریسک کردن
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

19 رعایت حال کسی را کردن
مراعات کردن
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

20 کلا به عنوان یه حرف قشنگ هم استفاده می‌شه. از روی محبت، دوستی، یا هرچی. ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

21 A boy who thinks he's the biggest gangster in the world but in reality is a cute little softie who likes teddy bears and rainbows.
https://www.urb ...
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

22 a sensitive female
http://onlineslangdictionary.com/
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

23 جوی آب ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

24 Not clear enough to be read
Low in volume or barely audible
Impossible to see or clearly distinguish
Not visually clear or sharply defined
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

25 سوتفاهم شدن
منظور کسی را بد فهمیدن
مطلبی را اشتباه متوجه شدن
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

26 to not understand someone. You've got me all wrong, I never meant to hurt you. I guess I got you wrong.

https://www.macmillandictionary.com/
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

27 to not understand someone. You've got me all wrong, I never meant to hurt you. I guess I got you wrong

https://www.macmillandictionary.com/dic ...
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

28 If something looms over you, it appears as a large or unclear shape, often in a frightening way
Synonyms: appear, emerge, hover, take shape
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

29 وقت تلف کردن
بی‌هدف با چیزی سروکله زدن
کسی رو دست انداختن
دروغ گفتن یا پیچوندن یا خیانت کردن
گند زدن توی کاری یا به چیزی
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

30 انگیزه‌ی یک نفر از انجام یک کار ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

31 این آسانسورایی که در ندارن و مدام در حال حرکتن و مردم توی طبقات مختلف هر وقت آسانسور می‌رسه بهشون و یک اتاق خالیه سریع سوارش می‌شن. ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

32 a strong-willed person کسی که اراده‌ی قوی‌ای دارد.
١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

33 هدف‌گذاری کردن
عزم خود را جزم کردن
١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

34 بو کشیدن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

35 با صدای آرام و عصبانی حرف زدن
to say something in a quiet angry way
١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

36 "Shut up, Tom!" she hissed. ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

37 وکیوم ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

38 رجوع شود به Low tech یا low technology ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

39 هوای راکد ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

40 بجنب
١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

41 مدل موی گوجه‌ای ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

42 خیال برش داشته
توهم زده
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

43 افتضاح
حال به هم زن
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

44 بی حوصله
با بی‌حوصلگی
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

45 If an animal is snapping at your heels, it is running behind you and trying to bite you. to compete strongly with someone and have a chance of soon d ... ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

46 عقل از سرش پریده
قاطی کرده
تشتکاش پریده
خل و چل شده
زده به سیم آخر
١٣٩٩/٠٥/٠٦
|

47 (especially of a harsh sound) cause someone to feel intense discomfort or irritation
دندان به هم ساییدن به خاطر شنیدن صدای بلند یا آزاردهنده
١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

48 صدای وجدان ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

49 borstal ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

50 as in poisonous look:
spiteful, malicious
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|