برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد تقی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محکم به زمین نشستن ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

2 دلشکسته
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

3 the act of moving in a way that often changes direction:
He described the idiotic weaving around of other drivers.
https://dictionary.cambridge ...
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

4 سابق ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

5 باهات موافقم
هرچی تو بگی
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

6 نیزه‌ی غیرجنگی
نیزه‌ی ساده
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

7 duck behind sth or someone
پشت کسی یا چیزی پنهان گرفتن
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

8 برای عصبانی کردن
برای حرص درآوردن
برای اذیت کردن
برای آزار رساندن
همینجوری الکی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

9 to move your eyes around in a circle because someone has said or done something stupid or strange:
"Don't pay any attention to what he says," Carr ...
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

10 رجوع شود به roll your eyes ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

11 از سر دلسوزی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

12 Sarcastic way to tell someone you disagree
Person 1: I thought that movie was great!
Person 2: That makes one of us

Person 1: I'd hit th ...
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

13 sleep in snatches
تکه‌تکه خوابیدن
مدام از خواب پریدن
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

14 منتظر بودن
انتظار کشیدن
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

15 ...,if come to that
اگه کار به اونجا بکشه،...
اگه همچین اتفاقی بیفته،...
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

16 افکار پریشان
افکار مشوش
ذهن شلوغ
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

17 می‌فهمم ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

18 شیب دادن و خم کردن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

19 "Giving someone a look" means looking at someone with a certain emotion. You can "give someone a look" when you're angry at them, when you think they ... ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

20 نگهبان دروازه
دربان
١٣٩٩/١٠/٢١
|

21 به هیچ وجه
هیچ جوره
١٣٩٩/١٠/١٨
|

22 destined for failure
محکوم به شکست
١٣٩٩/١٠/١٨
|

23 a rambling building has an irregular shape and covers a large area
a rambling old farmhouse

https://www.ldoceonline.com/
١٣٩٩/١٠/١٨
|

24 odd-sized
در اندازه‌های مختلف
اندازه‌های جورواجور
(بیشتر از نظر نامنظمی و ناهمگونیِ اندازه‌ها)
١٣٩٩/١٠/١٧
|

25 To remove something partially or fully (from something's surface) by peeling it. A noun or pronoun can be used between "peel" and "back."
I love p ...
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

26 To score a 'brace' means that you have scored two goals in a game
www.goal.com

زدنِ دو گل در مسابقه‌ی فوتبال
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

27 There is no point in what-ifs
اینجا می‌تونیم "کاش" هم معنی کنیم
با کاش کاش کردن هیچ اتفاقی نمی‌افته
کاش کاش کردن هیچ فایده‌ای نداره
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

28 صحنه‌سازی ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

29 با خشونت ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

30 اگه میزان آسیب خیلی زیاد باشه: کُشنده. ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

31 To jerk or pull backward and stand or sit straight up.
The horse suddenly reared back, throwing the rider to the ground.
She reared back when I ...
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

32 خود را برای کار ناخوشایند یا سختی آماده کردن
به چیز سختی عادت کردن

prepare mentally or emotionally for something unpleasant. prepare for, ...
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

33 میدان دید جانبی ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

34 you fooled me
خرم کردی
گولم زدی
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

35 Of an emotion or mental process, to become apparent or evident through one's facial expression.
Anger registered on her face as I told her what ha ...
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

36 بدونی نباید یه کاری رو بکنی ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

37 used for saying that something is difficult to do or is unlikely to happen
You’d be hard-pressed to meet a nicer person.
https://www.macmilland ...
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

38 hover on the brink​/​edge​/​verge of something
to be very close to doing or experiencing something, especially something unpleasant
Annabel was ...
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

39 چیزی را با عجله یا بدخط نوشتن
خط زدن یا خط کشیدن روی چیزی
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

40 quick witted رو سرچ کنید. ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

41 معادل دیگه‌ای برای این کلمه،
quick intelligence
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

42 To appear, arrive, pass, or come upon casually or by chance.
idioms.thefreedictionary.com
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

43 نشستن روی پنجه‌های پا
چمباتمه زدن
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

44 نشستن روی پنجه‌های پا
چمباتمه زدن
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

45 A person who is completely inexperienced or inept at a particular activity.
https://www.lexico.com

١٣٩٩/٠٩/١٨
|

46 if you do something on the off chance, you do it hoping for a particular result, although you know it is not likely
https://www.ldoceonline.com/
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

47 خم شدن و کج شدن به یک طرف (مخصوصا برای کشتی و قایق استفاده می‌شه)

if something heels over, it leans to one side as if it is going to fall
...
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

48 to look at someone or something and then look again because you suddenly recognize him, her, or it or notice that something unusual is happening:
...
١٣٩٩/٠٩/١٦
|

49 1. WITHOUT CLOTHES not covered by clothes

2. LAND/TREES، not covered by trees or grass, or not having any leaves
The trees soon gave way t ...
١٣٩٩/٠٩/١٦
|

50 منحرف شدن از مسیر اصلی ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 fetch up
• If you don't work hard, you'll fetch up nowhere.
• اگه سخت کار نکنی به هیچ جا نمی‌رسی
١٣٩٩/١٠/٢٤
|