فرهادی

فرهادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهknow better٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤بدونی نباید یه کاری رو بکنیگزارش
7 | 0
hard pressed٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤used for saying that something is difficult to do or is unlikely to happen You’d be hard - pressed to meet a nicer person. https://www. macmillandic ... گزارش
5 | 1
hover on the edge of something١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤hover on the brink​/​edge​/​verge of something to be very close to doing or experiencing something, especially something unpleasant Annabel was hover ... گزارش
2 | 0
scratch out١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤چیزی را با عجله یا بدخط نوشتن خط زدن یا خط کشیدن روی چیزیگزارش
0 | 0
quick intelligence١٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠quick witted رو سرچ کنید.گزارش
0 | 0
quick witted١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠معادل دیگه ای برای این کلمه، quick intelligenceگزارش
14 | 1
happen along٢٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٨To appear, arrive, pass, or come upon casually or by chance. idioms. thefreedictionary. comگزارش
0 | 0
crouch١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٨نشستن روی پنجه های پا چمباتمه زدنگزارش
21 | 0
crouched down١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٨نشستن روی پنجه های پا چمباتمه زدنگزارش
12 | 0
rank amateur٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٨A person who is completely inexperienced or inept at a particular activity. https://www. lexico. com گزارش
0 | 1
on the off chance٠٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٧if you do something on the off chance, you do it hoping for a particular result, although you know it is not likely https://www. ldoceonline. com/ ه ... گزارش
5 | 0
heel over٠٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٧خم شدن و کج شدن به یک طرف ( مخصوصا برای کشتی و قایق استفاده می شه ) if something heels over, it leans to one side as if it is going to fall The sh ... گزارش
0 | 0
double take٠٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/١٦to look at someone or something and then look again because you suddenly recognize him, her, or it or notice that something unusual is happening: I d ... گزارش
5 | 0
bare٠١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٦1. WITHOUT CLOTHES not covered by clothes 2. LAND/TREES، not covered by trees or grass, or not having any leaves The trees soon gave way to bare ro ... گزارش
18 | 0
veer off٠١:١١ - ١٣٩٩/٠٩/١٦منحرف شدن از مسیر اصلیگزارش
7 | 0
veer off٠١:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٦تغییر جهت دادنگزارش
7 | 0
substantial٢٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٥firmly constructed : STURDY a substantial house محکم، مستحکم، ستبر، تنومند https://www. merriam - webster. com/گزارش
7 | 1
wild guess٢٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥روی هوا حدس زدن از پیش خود حدس زدنگزارش
2 | 0
at some point٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥همان وسط هاگزارش
2 | 1
chewy٢٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٣لاستیکی ( برای غذا )گزارش
5 | 0
chewy٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٣مثل آدامسگزارش
5 | 0
barnacle١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٣در زیست شناسی هم بارناکل، کشتی چسب معنی شده. چون بدنه ی کشتی ها اغلب پوشیده از این صدف هاست.گزارش
2 | 0
fair is fair١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٢used when you think it is fair that someone should do something, especially because of something that has happened earlier Come on, fair’s fair – I ... گزارش
5 | 0
the bird has flown٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٠مرغ از قفس پریدگزارش
5 | 0
round on١٩:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٠to suddenly turn and attack someone or something to criticize someone who has criticized you: https://dictionary. cambridge. org/ یک دفعه بچرخی و ب ... گزارش
2 | 0
claim٢٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩a right to have something or get something from someone: She has no rightful claim to the title. Our neighbours have no claim to ( = cannot say that ... گزارش
2 | 0
claim٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩to ask for something of value because you think it belongs to you or because you think you have a right to it: The police said that if no one claims ... گزارش
5 | 1
in favor with٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩مورد علاقه ی کسی بودن مورد توجه کسی بودن مورد تأیید کسی بودن مورد قبول کسی بودن بستگی به جمله دارهگزارش
5 | 0
vindicate١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩The word vindicated, which comes from the Latin word vindicatus, originally meant "to avenge or revenge" but its meaning soon shifted to "clear from ... گزارش
2 | 1
vindicate١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩If a person or their decisions, actions, or ideas are vindicated, they are proved to be correct, after people have said that they were wrong. [The d ... گزارش
2 | 1
make an effort٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨to do something even though you do not want to or you find it difficult https://www. macmillandictionary. com/ انجام کاری علی رغم بی میلی تلاش برای ... گزارش
16 | 0
warily٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨In a way that shows a lack of trust; suspiciously. ‘she looked at him warily’ https://www. lexico. com/ باتردید، با شک، بدون اطمینانگزارش
7 | 0
helplessly١٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨با درماندگیگزارش
5 | 0
rack١٦:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨racks of horns یک جفت شاخ در توضیحات سایت هم اومدهگزارش
2 | 1
that's all i need١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨something is all one needs: Said ironically to indicate that something is not wanted or needed at all Great, more interns to train—that's all I need! ... گزارش
2 | 0
ell١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨a former English unit of length ( as for cloth ) equal to 45 inches ( about 1. 14 meters ) also : any of various units of length used similarly http ... گزارش
2 | 0
ell١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨ترجمه ی سایت ایراد داره هر ال برابر با تقریبا 45 اینچ یا 114 سانتی متر استگزارش
2 | 0
sharp featured١٤:٢٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨( of a person ) having well - defined facial features. https://www. lexico. com/ having very clearly defined facial features Her sharp - featured f ... گزارش
0 | 0
sharp featured١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨چهره ای که تمام اجزاش کاملاً مشخص و برجسته ست. یعنی مثلا استخوان فک مشخص و زیبایی دارن، معمولا بینی هاشون پهن یا پَخ نیست و غیره. شاید بشه صورت استخ ... گزارش
5 | 0
look forward to٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧هیجان داشتن برای چیزیگزارش
7 | 1
butter soft٢١:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧Having an extremely soft, smooth texture. https://www. lexico. com/ soft as butter چیزی که جنس خیلی نرم و لطیفی داره، بیشتر برای نرم استفاده می شهگزارش
0 | 0
seethe١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧جوش آوردن از عصبانیتگزارش
5 | 0
extravagantly١٥:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧بستگی به جمله داره: حسابی زیادی بیش از حد شدیداً گزارش
5 | 1
put your mind to١٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧set/put your mind to sth to decide you are going to do something and to put a lot of effort into doing it: If you'd just put your mind to it, I'm s ... گزارش
0 | 0
set your mind to١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧put/set your mind to to decide you are going to do something and to put a lot of effort into doing it: If you'd just put your mind to it, I'm sure yo ... گزارش
5 | 0
sometime later١٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤It can either mean "distant future" or "after a few hours pass today. " https://hinative. com/en - US/questions/5855311 چند/چندین ساعت بعد مدت طولان ... گزارش
5 | 0
sleep soundly١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤خواب عمیق یا خواب خیلی آرام و راحتگزارش
7 | 0
deliberately١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢slowly and carefully https://dictionary. cambridge. org/گزارش
9 | 0
close in٢٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠فضای بسته فضای خفهگزارش
7 | 1
that does it١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠One can also say: That do the trick! https://ell. stackexchange. com/گزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده