فرهادی

فرهادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهslack١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨Slack Face 1. A facial expression that is neutral; the facial muscles are relaxed. 2. Also used to describe a person who is exhausted and spent, utt ... گزارش
2 | 0
afghan١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩نوعی پتو، لحاف یا رو انداز بافتنی با طرح های بسیار زیباگزارش
2 | 0
detail١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٥security detail گارد امنیتی، تیم محافظ هاگزارش
5 | 0
fast enough١٦:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤گاهی به صورت اصطلاح به کار می ره و به این معنیه که شخص اون قدری که دلش می خواد نتونسته کار رو سریع انجام بده، درواقع یعنی دیگه طاقتش تموم شده یا خیلی ... گزارش
5 | 0
still standing١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢همچنان و مثل قبل در جای خود ایستادن/ در جای خود بودن همچنان روی پا بودن به صورت اصطلاحی هم استفاده می شه: مثلاً همه اطراف من زمین خوردن ( شکست خوردن ... گزارش
2 | 0
if the shoe fits wear it٢٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/١٨used to tell someone that they should accept a criticism that another person has made used to say that something said or suggested about a person is ... گزارش
2 | 0
draw up٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٨رجوع شود به draw oneself upگزارش
2 | 0
draw oneself up٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٨/١٨draw ( oneself ) up to ( one's ) full height: To stand up straight, often to project confidence or prestige. People would be more apt to take you se ... گزارش
2 | 0
go on the offensive٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٨Go on the Offensive: ( also take the offensive ) to start attacking or criticizing someone before they start attacking or criticizing you Republica ... گزارش
2 | 0
stifle١٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٨/١٨Restrain ( a reaction ) or stop oneself acting on ( an emotion ) ‘she stifled a giggle’ دختر جلوی خنده اش را گرفت. جلوی خنده، نفس نفس زدن و . . . ... گزارش
7 | 0
edge١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٧has an edge to one's voice: If someone's voice has an edge to it, it has a sharp, bitter, or emotional quality. But underneath the humour is an edge ... گزارش
2 | 0
noted١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٧Noted or So Noted: It's a slang for "Got it" or "I understood". . . "Noted" in conversation usually means something like: "I've made a mental note ... گزارش
7 | 0
slump١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٥slump over to be sitting still in a position that is not upright I spent the evening slumped in front of the TV. They found him slumped over the whe ... گزارش
12 | 0
angry١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٥If an infected area of the body is angry, it is red and painful: On her leg was an angry sore. همون طور که در ابتدای صفحه هم آمده: در مورد زخم، جای ... گزارش
2 | 0
breathe١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٥to say something very quietly: "Here they come, " he breathed. خیلی خیلی آهسته حرف زدن، پچ پچ کردنگزارش
2 | 1
i know what i know١٦:٢٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٣I know what I know تقریبا اصلاحه به این معنی که من می دونم دارم چی می گم، من از چیزی که می گم مطمئنمگزارش
2 | 0
cover١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٢پوشش، نقش Don’t ruin my cover نقشم رو خراب نکن/ پوششم رو از بین نبرگزارش
2 | 0
chiseled٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/١١chiseled face If you say that someone, usually a man, has chiseled features, you mean that their face has a strong, clear bone structure. His chisel ... گزارش
2 | 0
limp٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/١١limp hair If you describe something as limp, you mean that it is soft or weak when it should be firm or strong dull hair, hair that breaks easily an ... گزارش
2 | 0
footage١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/١١security footage فیلم دوربین های امنیتی یا مداربستهگزارش
2 | 0
crazy١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/١١different from the ordinary in a way that causes curiosity or suspicion a downtown musician with crazy notions of what's stylish and what's not Syno ... گزارش
2 | 0
crooked١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٠Crooked Smile: A crooked smile is uneven and bigger on one side than the other لبخند کجکی، حالتی که گوشه ی یک لبمون بالاترهگزارش
21 | 0
jauntily١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩in a way that shows that you are happy and confident: He scampered jauntily down the stairs. She was wearing a colourful scarf tied jauntily around ... گزارش
2 | 0
peacemaker٢١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨کسی که بقیه رو آروم می کنه توی بحث ها یا شرایط سخت و کلا طرفدار آرامش و آروم کردنهگزارش
2 | 0
recklessly٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨با بی تفاوتی ای که از روی بی مسئولیتی و بی فکری باشهگزارش
2 | 0
cock١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨cock an eyebrow ابرو بالا بردن ( بیشتر به نشونه ی طلبکار بودن، حالت عاقل اندر سفیه، منتظر جواب بودن و مشکوک بودن و ایناست و با اون ابرو بالا بردنی ک ... گزارش
5 | 0
YOU١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨اصطلاح: you've got it you got this you got it تو می تونی/ از پسش برمی آی/کارت درسته باشه/ خیالت جمع/ حق با توئه/ ردیفه/ حله/هر چی تو بگیگزارش
2 | 1
team building١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨the process of encouraging members of a group to work well together, for example by having them take part in activities or games: The company puts a ... گزارش
2 | 0
secretary٢٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧:School secretary At most schools, the secretary is a key player in communicating with parents and community members about what's happening at schoo ... گزارش
5 | 0
pickup١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧to start something again, from the point where you stopped We’ll pick up this conversation when I come back. از سر گرفتن چیزی، مثل مکالمه یا یه فعال ... گزارش
2 | 0
ER١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧مثل وقتی که ما موقع حرف زدن چیزی رو اشتباه می گیم و می گیم: چیزه. . . مثلا به جای آره می گیم نه: - آره، چیزه. . . نه. yes, er no مثلا طرف اسم دوس ... گزارش
7 | 0
crowed٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦When a baby crows, it makes sudden cries of happiness. صدای بچه وقتی که با خوشحالی جیغ می کشه to talk in a proud and annoying way about something y ... گزارش
2 | 0
croak١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦to make a deep harsh sound صحبت کردن با صدای گرفته و خش دار، مثلا وقتی که بدنمون درد می کنه یا سرما خوردیم یا هرچیزی که باعث بشه صدامون درنیادگزارش
2 | 0
grimly١٩:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦in a way that is without hope ناامیدانه، با منفی نگری in a worried, serious, or sad way با نگرانی، جدیت یا ناراحتی in an ugly or unpleasant way The ... گزارش
2 | 0
blank out١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦1. To unexpectedly forget something. Can you remind me of your name? I'm so sorry, but I'm completely blanking out right now! یک دفعه چیزی را فراموش ... گزارش
2 | 0
coming soon١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦What Does it Mean if a Property is “Coming Soon?” In real estate, the label “coming soon” means a property listing is not officially on the market an ... گزارش
2 | 0
chirp٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥با صدای زیر و جیغ جیغو حرف زدنگزارش
2 | 0
groggy٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥گیج وویج اول صبح ها معنیه خواب آلود هم می دهگزارش
5 | 0
leave it to٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥leave it to somebody ( to do something ) American English spoken informal: used to say that no one should be surprised that someone does something, ... گزارش
2 | 0
gully١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٥a small valley or gulch دره ی کوچک یا آبراهه گاهی به معنی فرورفتگی کم عمق در سطح یک جسم هم استفاده می شه که اصطلاحا دارن به همون دره تشبیهش می کنن.گزارش
0 | 0
construction paper٢٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤Construction paper, also known as sugar paper, is coloured cardstock paper. The texture is slightly rough, and the surface is unfinished. Due to the ... گزارش
5 | 0
have no clue١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤از چیزی سر در نیاوردن اصطلاحا می گیم هیچی حالیش نشد/ نمی شدگزارش
2 | 0
forever٢٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩lasted forever هزار سال طول کشید، یه قرن طول کشید، یه عمر، یه میلیون سال: ) ) )گزارش
2 | 0
double as٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨bookcase at the back of the room that "doubled as" a secret door قفسه ی کتاب ته اتاق که کار یک در مخفی را هم انجام می داد.گزارش
0 | 0
overcome٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧to prevent someone from being able to act or think in the usual way: They were overcome by fumes from the fire and had to be carried out of their hou ... گزارش
5 | 0
get over with١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧قال قضیه را کندنگزارش
12 | 0
man cave١٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٤a part of a house, or a small building near a house, where a man can go to get away from the other people in the house and do the things he wants to ... گزارش
0 | 0
military precision١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٤with military precision if you do something with military precision, you do it in a very organized and exact way The trips are planned with military ... گزارش
5 | 0
criss cross applesauce٠٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٢childish An alliterative rhyme for being cross - legged while sitting. Primarily heard in US, South Africa. OK, kids, everyone sit criss - cross app ... گزارش
0 | 0
criss cross applesauce٠٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٢چهارزانو نشستن ( بیشتر بچه ها ازش استفاده می کنن یا کلا لفظ کودکانه ایه. )گزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده