تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کلنگ زنی ( عبارت breaking ground در واقع به مراسم کلنگ زنی جهت شروع پروژه ساخت و ساز اشاره دارد )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

- افتتاحیه در واقع عبارت Ribbon cutting به افتتاح یه مکان جدید اشاره داره ( که منظورش همون بریدن روبان قرمز در زمان افتتاح یک مکان جدید هست )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

سایه انداختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

- فرد ضارب - فرد مهاجم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

در آناتومی و ورزش: - چهارسر ران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

جیگر! مثال: - you are my sweetie pie! جیگر منی! ( ;

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

زبان اصلی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

چندی بعد مثال: Then he married = چندی بعد او ازدواج کرد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

نیم سطح

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

زندگی تازه بخشیدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

- بطور مطمئن - ایمن - مطمئن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

روی سرازیری قرار داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

فضا مثال: electrical room = فضای الکتریکی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

- ظاهر ، نما مثال: - the read of the house - ظاهر و نمای ساختمان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

in response to مطابق با

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٠

متاثر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

لوازم روشنایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

- فُحش - کلمات رکیک

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

در مورد زمین: شیب مثال: - Natural fall of the land - شیب طبیعی زمین

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

- محرک - جذاب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

( در مورد زمین ) - بایر - دست نخورده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

باغچه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

- قرار گرفته - واقع شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٨

تکیه کردن مثال: - I need somebody to lean on - من نیاز دارم تا به کسی تکیه کنم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

پیاده رو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

دیوار جانبی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

- بازسازی - تعمیر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

1. نصب کردن 2. ستون، تیرک

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٨

ناهمواری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

مصالح سخت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٧

سایبان

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٧٥

نورپردازی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

نشکن ( صفت )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٢٥

دریافت کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

پوست کاغذی