ترجمه‌های فرانک زارع (١)

بازدید
٥١
تاریخ
٥ سال پیش
متن
He was quite happy with humble employment and never sought a higher position.
دیدگاه
١٥

او از پُست و مقام ناچیزی که داشت راضی بود و به دنبال ارتقاء موقعیتشغلی نبود.