نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ad hominem: [حمله] شخصی [نقد] شخصی [نقد] غرض ور ...
جدید ١١ ساعت پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
get in the way: به نقل از کالینز دیکشنری: . To get ...
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
obsolete: از رده خارج منسوخ منقضی
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dedicated: به نقل از هزاره: 1. متعهد، دلسوز، پ ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
massively: فوق العاده
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
affluence: ثروت مادی
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
seniority: به نقل از هزاره: 1. سن بیشتر 2. مقا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the jury is out: به نقل از میریام - وبستر: used to s ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reach out to something: به نقل از هزاره: ( مجازی ) به سراغ ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
coo: [مخفف] مدیر اجرایی ارشد
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
do a stretch: به نقل از هزاره: 1. ( عامیانه ) سرب ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
remain true: to be faithful, to stay loyal متعهد ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
caregiver: مراقب مسئول مراقبت کسی که [از کودکا ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
additionally: به علاوه، علاوه بر این، مضاف بر ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
draw in: به نقل از هزاره: 1 - [قطار، اتوبوس، ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
goose bump: به نقل از هزاره: ( از ترس یا سرما ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
i would argue: به نقل از Stack Exchange Network: ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in the first place: به نقل از هزاره: اول اولاً نخست آنک ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
invite over: to ask somebody to come to your hom ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
veteran: به نقل از هزاره: 1. ( نیز صفت گونه ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
be in touch with: ارتباط داشتن با تماس داشتن با رابطه ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
good to go: به نقل از میریام وبستر: US, informa ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
voyeurism: نظربازی
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
deciding factor: عامل تعیین کننده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the turn of the century: the time around the end of one cent ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gooseflesh: به نقل از هزاره: ( از ترس یا سرما ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
fascination: به نقل از هزاره: 1. افسون، سحر، جاد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
upper east side: به نقل از ویکیپدیای فارسی: آپر ایست ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at a premium: ارزشمند کمیاب نادر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nice looking: به نقل از هزاره: [شخص] قشنگ، خوشگل ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be meant to be something: معروف به. . . بودن مشهور بودن که __ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
beyond words: The phrase beyond words is an idiom ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
up to date: مدل تازه مدل جدید مدلِ به روز نسخه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
suspension: ( خودرو ) سیستم تعلیق زیربندی فنربن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cultivating: پرورش
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
opt out: به نقل از هزاره: ( محاوره ) بیرون ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
meet the criteria: ّبرآورده کردن شرایط حائز معیارها بو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
track record: 1 - the best recorded performance i ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
incentivise: انگیزه بخشیدن تشویق کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
million dollar question: A question that is very important a ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peacemaker: آشتی دهنده آشتی جو
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
state of affairs: حال و روز اوضاع و احوال شرایط وضع م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cement: به نقل از هزاره: 1. سیمان، سمنت، سا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
residue: بُراده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
steady flow: حرکت دائمی جریان دائمی جریان لاینقط ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
opt for: به نقل از هزاره: انتخاب کردن اختیار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
demon: به نقل از هزاره: 1 - دیو، عفریت، جن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ethos: مشخصه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
stroke of genius: فکر بکر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in favour of: به نقل از هزاره: 1. طرفدار، حامی، پ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in cash: نقدی پول نقد نقداً
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
grave danger: خطر جدی خطر اساسی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
occupied with: مشغولِ درگیرِ
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
may well: If you say that something may well ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
automotive industry: صنعت خودروسازی صنعت اتومبیل سازی صن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
live on: به نقل از هزاره: 1 - [میوه، شیر و غ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
make a call: به نقل از urbandictionary: Decide, ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
out of touch: lacking up - to - date knowledge or ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tender age: خردسالی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
glory days: هزاره: روزگار خوش گذشته روزهای خوب
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
try and do something: به نقل از دیکشنری دات کام https://w ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
have mercy: رحم کردن مرحمت داشتن ترحم داشتن to ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
have mercy: رحم کردن مرحمت داشتن ترحم داشتن to ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prosecutor: دادستان بازپرس
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
may as well: 1. used to make an unenthusiastic ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
spring to one's feet: از جای خویش برجهیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
be about to: نزدیک بود که چیزی نمانده بود که نزد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
worrit: نگران شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
escapade: شلوغ بازی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
whatnot: خرت وپرت خریده ریز
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
beyond words: The phrase beyond words is an idiom ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
darn: used to emphasize what you are sayi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
set out to: دست به کار شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
funeral parlor: خدمات کفن و دفن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bloody: به شدت خیلی حسابی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nonsensically: به طرز بی معنایی به طرز احمقانه ای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
desperately: از سر استیصال نومیدانه از روی ناچار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
size: ابعاد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nicely: هزاره: ۱ - خوب، به خوبی، خیلی خوب ۲ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
brinksmanship: سیاست لبه پرتگاه سیاست بازی با آتش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
set right: به نقل از هزاره: [اتاق و غیره] مرتب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
in the dead of: در میانه ی. . در میانِ
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in the wake of: به دنبالِ درپیِ متعاقبِ بر اثرِ پس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
off and on: گهگاه گاه و بی گاه هرازگاهی هرازچند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come to: نقل از فرهنگ هزاره: come to do sth: ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
grown ups: افراد بالغ بزرگسالان آدم بزرگ ها
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
denotative: دلالتگر دلالت کننده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hollowness: تهیگی تهیا میان تهیگی توخالی بودگی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stated differently: به عبارتی دیگر، به بیانی متفاوت، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
early on: ابتدا به ساکن در ابتدا در اوائل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
e g: مثلاً برای مثال برای نمونه به عنوان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
wittgenstein: ویتگنشتاین
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tertiary: [آموزشِ] عالی
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
level a criticism at: if you level a criticism or accusat ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
level a accusation at: if you level a criticism or accusat ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
level a accusation against: if you level a criticism or accusat ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
level a criticism against: if you level a criticism or accusat ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
writerliness: مؤلفانگی نویسندگانگی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
foucault: فوکو
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wrtiterly: نویسنده طور نویسندگانه مؤلف طور مؤل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tight embrace: آغوش تنگ آغوش محکم آغوش سفت و محکم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feverish: تب آلود تب زده پرتب و تاب
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
decolonize: استعمارزدایی کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
arrive at a conclusion: به نتیجه رسیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
arrive at a decision: تصمیم اتخاذ کردن تصمیم گرفتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
aggregation of claims: [حقوق] تجمیع دعاوی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
that being said: با این همه، با این حال، با وجود ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
as said before: همچنانکه پیشتر گفته شد
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
as aforementioned: همچنانکه پیشتر ذکر شد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wording: سیاق عبارت نحوه بیان سیاق بیان نوع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
conformant: سازگار همساز
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
selflessness: ازخودگذشتگی فداکاری ایثار
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
recurring: تکرارشونده مکرر متناوب ت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stylized: سبْک مند سبْک پردازی شده دارای سبْک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reciprocator: تلافی کننده مقابله کننده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reciprocatory: تلافی مقابله به مثل تقابل
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
in opposition: برعکس در مخالفت با مخالفِ برعکسِ
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
من بنده: تلفظِ درستْ منْ بنده است و نه منِ ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
exolingual: ( Pertaining to a series of utteran ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
catch: پلیس سرانجام قاتل را دستگیر کرد.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lend a hand: همسایگان همیشه مایل به کمک کردن هست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lend a hand: رفتم ببینم می توانم کمک کنم یا نه.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in the bag: مطمئنیم که برنده می شویم. مسابقه در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in operation: بخشی از این کارخانه در حال حاضر فعا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
draw in: روزها کوتاه تر می شوند و صبح ها تار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hence: با این پیشنهاد مؤافق نیستم و به همی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be in demand: به نقل از مک میلان دیکشنری: to be w ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
one off: تکرارنشدنی منحصر به فرد [در متون اد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push at the edge of possible: به نقل از wordreference: try to go ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as such: به نقل از هزاره: به معنای دقیق کلمه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
more or less: به نقل از هزاره: 1. تقریباً، کمابیش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
there is more to something than meets the eye: به نقل از: Macmillan used for sayi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
salisbury: سالزبری
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
salisbury cathedral: کلیسای جامع سالزبری به نقل از ویکیپ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
stretch a point: به نقل از هزاره: قانون را نادیده گر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
do a stretch: به نقل از هزاره: 1. ( عامیانه ) سرب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
at a stretch: به نقل از هزاره: یک بند یکریز یکسره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stretched: به نقل از Collins dictionary : un ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be vocal about something: به نقل ازHiNative: to be vocal abou ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
reach out to someone: به نقل از هزاره: ( مجازی ) به سراغ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
reach out to someone: به نقل از هزاره: ( مجازی ) به سراغ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
reach out to something: به نقل از هزاره: ( مجازی ) به سراغ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
manoeuvre: به نقل از هزاره: 1. ( نظامی، در جمع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crew member: عضو گروه کارکنان
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feat: به نقل از هزاره: کار بزرگ عمل برجست ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mean no harm: به نقل از هزاره: قصدی نداشتن منظور ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be meant for: به نقل از هزاره: به درد. . . خوردن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be meant for: به نقل از هزاره: به درد. . . خوردن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mean well: به نقل از هزاره: حسن نیت داشتن نظر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be no mean feat: کار آسانی نبودن ___________________ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the meanest intelligence: بی شعورترین افراد کم هوش ترین افراد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you mean thing: ( محاوره، در خطاب به بچه ) پدرسوخت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
esprit: به نقل از هزاره: سرزندگی شاداب روحی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
incarnation: به نقل از هزاره: 1. تجسد، جسدپذیری، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go the extra mile: به نقل از آکسفورد: . make a specia ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flagship: به نقل از هزاره: 1. ناو سرفرماندهی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get a shot: به نقل از تزاروس: take a picture wi ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
your money or your life: به نقل از dictionary. babylon - sof ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a stroke of brilliance: به نقل از مک میلان: an idea that sh ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stroke of brilliance: به نقل از مک میلان: an idea that sh ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
as high as a kite: intoxicated with drugs or alcohol ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unsatisfying: به نقل از هزاره: نامطلوب ناخوشایند ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be unsatisfying: به نقل از هزاره: رضایتبخش نبودن ارض ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
give it a shot: به نقل از YourDictionary ( idiomat ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
piss out of: به نقل از میریام وبستر: ( British, ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pissed out of one's mind: به نقل از The Free Dictionary: rud ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
paparazzi: به نقل از هزاره: خبرنگار جنجالی عکا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
entertaining: به نقل از هزاره: 1. سرگرم کننده مشغ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
entertainment: به نقل از هزاره: 1. سرگرمی، تفریح، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be meant to do sth: به نقل از هزاره: مقدر بودن ( که )
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be meant to be something: معروف به. . . بودن مشهور بودن که __ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be called to do something: به نقل از هزاره: خود را موظف به انج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be called to do something: به نقل از هزاره: خود را موظف به انج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
feel called to do something: به نقل از هزاره: خود را موظف به انج ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
for two pins: به نقل از هزاره: ( محاوره ) شیطون ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not care a pin for: به نقل از هزاره: پشیزی ارزش قائل نش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not give a pin for: به نقل از هزاره: پشیزی ارزش قائل نش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not give two pins for: به نقل از هزاره: پشیزی ارزش قائل نش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not care two pins for: به نقل از هزاره: پشیزی ارزش قائل نش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stay current: به نقل از Merriam - Webster. com Di ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stay current: به نقل از Merriam - Webster. com Di ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
go down the toilet: به نقل از The Free Dictionary: To f ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
teleprompter: به نقل از هزاره: ( تلویزیون ) متن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
storm off: به نقل از The Free Dictionary: To l ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
storm out: به نقل از هزاره: با داد و هوار بیرو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
there goes: به نقل از www. macmillandictionary. ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
last gasp: به نقل از آکسفورد: done at the last ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
exorcism: به نقل از هزاره: 1. جن گیری، عزایم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exorcism: به نقل از هزاره: 1. جن گیری، عزایم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
at bottom: به نقل از هزاره: در اصل اساساً به ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
inexplicable: به نقل از هزاره: غیرقابل توضیح توضی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be driven by: به نقل از هزاره: [دستگاه و غیره] کا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
push to the limit: When you "push something to the lim ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
push to the limit: When you "push something to the lim ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
go to the limit to do something: به نقل از هزاره: حداکثر کوشش خود را ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a hell of a: 1 —used to make a statement more fo ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a hell of a: 1 —used to make a statement more fo ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the state of the art: هنگام ویرایش، بارها با عبارت the st ...
٥ ماه پیش