امتیاز‌های غزال سرخ

بازدید
١٧
امتیاز کل
١٠٢,٨٤٤
کل مدال ها
١,٢٦٢
طلا
١٣
نقره
٥١٦
برنز
٧٣٣
١٠,٥٥٠
×
١٠
=
١٠٥,٥٠٠
١,٣٢٨
×
=
-٢,٦٥٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠٢,٨٤٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٠,٥٥٠
×
١٠
=
١٠٥,٥٠٠
١,٣٢٨
×
=
-٢,٦٥٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠٢,٨٤٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠