نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٢٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٨٨
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٩٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٢٥
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٥
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١