نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤