نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٩٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٢٥
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٥
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١