٢ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید

ضرب المثل آلمانی  کسی که یک در طلایی می سازد باید روزانه یک میخ به آن اضافه کند ضرب المثل  معادل فارسی داره؟  

١ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید

شعری هست که معادل ضرب المثل  هر چه پیش اید خوش آید  باشه ؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٦ بازدید

"سرگردانی" کنایه از چیه ؟ هر آن سر گرانی که من کردم اول              جهان کرد از آن بیشتر سر گرانی

٢ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٧٦ بازدید

منظور از "نامه " چیه ؟ بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم          که معنی اش جز وقت پیری ندانی

٢ هفته پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٩١ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٤٦ بازدید

اگر مردی دارای دو همسر باشه و فقط از یکیشون بچه داشته باشه ، به هر کدوم از  همسر هاش چقد ارث میرسه ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
٤ پاسخ
١٠٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 نقش کشتن دیو خشکسالی توسط شاه هخامنشی درتخت جمشید، مویدکدام نگرانی ایرانیان باستان می باشد؟

٣ هفته پیش
٤ رأی
٢ پاسخ
١٠٠ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٤٠ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٥٢ بازدید

این بیت رو به نثر امروزی برگردانید : خدا آن ملتی را سروری داد           که تقدیرش به دست خویش بنوشت

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید

 بیت شعر فارسی که ضرب المثل زیر ازش گرفته شده رو میدونید ؟ مذهب عاشق ز مذ هب ها جداست

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٦ پاسخ
٢١٥ بازدید

 این ضرب المثل کنایه از چیه  ؟ یک گنجشک در دست به از صد باز در هواست

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٠ بازدید

ترجمه  شعر عربی حافظ: "الصَّبوحَ الصّبوحَ  یا أصحابُ  "

١ ماه پیش
٠ رأی
٦ پاسخ
١١٢ بازدید

 منظور از " تازیک " در بیت زیر چیست ؟              به آتش های ترک وخون تازیک           به رود سند تا جیحون نشنید .

١ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١٥٠ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
١٧٢ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١٣٣ بازدید

شاعر شعر  "آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید/ زیر کفنم خمره ای از باده گذارید  "  کیه ؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٥ بازدید

سلام  برند معروف  فندی"Fendi"   محصول کدام کشور است؟

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٠٩ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٦٩ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٢ بازدید

مفهوم بیت :  "انا من اهوی و من اهوی ان  نحن روحان حللنا بدنا"

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٨٤ بازدید

منظور مولانا در این متن چیه ؟ ما همچون کاسه‌ایم بر سر آب؛ رفتنِ کاسه بر سر آب به حکم کاسه نیست، به حکم آب است

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٨ بازدید

پیام اخلاقی بیت : امروز که دستگاه داری و توان بیخی که بر سعادت آرد بنشان پیش از تو از آن دگری بود جهان بعد از تو از آن دگری باشد هان

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٥٨ بازدید

ضرب المثل  "سرکه نقد به از حلوای نسیه"  به چه معناست و داستانش چیه؟

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٦ بازدید

منشور مولانا از" شیر شیرین خوش شنو " تا نزاید بخت تو فرزند نو خون نگردد شیر شیرین خوش شنو چیه ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٥ بازدید

برای  " طلاق توافقی" باید چه اقداماتی انجام بدیم ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٨ بازدید

"در داد " و "سر داد " در بیت زیر از حافظ یعنی چی؟ اوّل به وفا میِ وصالم درداد چون مست شدم جام جفا را سرداد

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦١ بازدید

کدوم واژه مناسبه ؟ The bank ……… evidence of financial stability before a loan is granted.  1) claims  2) disabuse  3) requires  4) request

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧١ بازدید

معنی کلمه ی  "صراحی"  در بیت  می لعل مذاب است و صراحی کان است جسم است پیاله و شرابش جان است

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦١ بازدید

منظور شاعر کدام فضیلت اخلاقیست ؟ ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست بشکستن آن روا نمی‌دارد مست چندین سر و پای نازنین از سر دست از مهر که پیوست و به کین که شکست

٢ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٥٧ بازدید

معنی "عقل جاودان " در بیت : چون تواند کرد عقل اثبات شیء تا نمی‌فهمند شرح رسم وی هم برین منوال دان ابطال آن این بود قانون عقل جاودان

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٩ بازدید

تفسیر بیت : این ابر که دُرّ شاهوار آوردست بر شادی جشن شهریار آورده ست آورده نثار مهرگانی هر کس او نیز چو دیگران نثار آورده است

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید

مشبه و مشبه به  که شاعر بکار برده رو مشخص کنید  درکعبه نماز کی گذارم تا قبله ز ابرویت نسازم از وصل تو کی بیابم اکسیر دربوته هجر می گدازم

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٠٢ بازدید

آرایه های ادبی بکار رفته  در این  بیت  از خاقانی چیه ؟ "در پیش خیال تو خیال است تنم  پیوند خیال با خیالی است مرا"

٢ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٧٠ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٥٥ بازدید

"مستان همه ظاهرند" کنایه از چیه؟ مردان همه در سماع و نی پیدا نیست مستان همه ظاهرند و می پیدا نیست

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٩ بازدید

ایا منظور از  حلاج  در بیت  فرو ناید سر مردان به نامرد اگر دارم کشند مانند حلاج منصور حلاجه ؟

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٣ بازدید

" آشفته شود دستارش" کنایه از چیه ؟ صوفیِ سرخوش از این دست که کج کرد کلاه به دو جامِ دگر آشفته شود دستارش

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١١٣ بازدید

"تمام شدن آب غسل "  کنایه از چیه  تو بیت زیر  دیو شهوت به لب گزید انگشت//ته کشید آب غسل در حمام

٢ ماه پیش
١