تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ور آمدن تبله کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

با سرسپردگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اجق وجق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به گویش مازنی: برچیدن مثلا از توی غذا چیزی که دوست دارید رو بردارید یا موقع میوه خریدن خوب هاش رو برای خودتون جدا کنید. بهش میگن دوجین کردن!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خود بزرگ پندار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

جاخالی دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

صدای بیرون کشیده شدن شمشیر از غلاف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

فروختن تو منو فروختی - - - - از پشت خنجر زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

یه جای کار می لنگه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

ناراحت شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

با بی خیالی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

امرانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

چراغانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تقلا کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مثل آب خوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

با وسواس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

شنگول

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

با شک و تردید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سروکله کسی پیدا شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

شیک و پیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢١

یکه خوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

دوراز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در کسری از ثانیه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نونهال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

فرمانبردار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

دستمال سر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

قشقرق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

باند و گاز باندپیچی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

نامردیه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

به سبب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

گاگول طوری - خنگول - قیافه ی چُلمنی داره چهره ی پلشتی داره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

غرق شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

به صدای زیر اشخاص میگویند طرف صداش جیرجیرکیه یعنی جیغ جیغ میکنه جیغ جیغو بار معنایی منفی داره اما این نه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جز گرفتن -

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

دم کرده - گرفته ( درباره هوا )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

وحشت داشتن - کپ کردن - جفت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

پارچه کهنه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

متوقف شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

لم یزرع