محمدرضا نظری

محمدرضا نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهobediently١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦با سرسپردگیگزارش
0 | 0
بی سر و ته١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦اجق وجقگزارش
0 | 0
دوجین کردن١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢١به گویش مازنی: برچیدن مثلا از توی غذا چیزی که دوست دارید رو بردارید یا موقع میوه خریدن خوب هاش رو برای خودتون جدا کنید. بهش میگن دوجین کردن!گزارش
0 | 0
خودستا١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٨خود بزرگ پندارگزارش
0 | 0
recoil١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٣جاخالی دادنگزارش
0 | 0
clang١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٣صدای بیرون کشیده شدن شمشیر از غلافگزارش
0 | 1
betray١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٠فروختن تو منو فروختی - - - - از پشت خنجر زدنگزارش
2 | 0
لنگیدن١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩یه جای کار می لنگهگزارش
0 | 0
برخوردن١٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢ناراحت شدنگزارش
5 | 0
casually٠٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠١با بی خیالیگزارش
0 | 0
demanding١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٣امرانهگزارش
0 | 0
illuminated١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٢چراغانیگزارش
0 | 0
twitch١٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥تقلا کردنگزارش
0 | 0
اسان١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥مثل آب خوردنگزارش
0 | 0
picky١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١با وسواسگزارش
5 | 0
شاد١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٣شنگولگزارش
0 | 0
uncertainly١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٣با شک و تردیدگزارش
2 | 0
افتابی شدن١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٣سروکله کسی پیدا شدنگزارش
2 | 0
پر زرق و برق١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦شیک و پیکگزارش
2 | 0
startled١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤یکه خوردنگزارش
2 | 0
خیلی کم١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤دورازگزارش
0 | 1
سریع١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣١در کسری از ثانیهگزارش
2 | 0
juvenile١٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢نونهالگزارش
5 | 0
obediently١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨فرمانبردارگزارش
2 | 0
headscarf٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦دستمال سرگزارش
0 | 1
جنجال١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤قشقرقگزارش
0 | 0
ضماد١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٩باند و گاز باندپیچیگزارش
0 | 0
unfairly١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٢نامردیهگزارش
2 | 0
destined٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/١١به سببگزارش
5 | 1
احمقانه١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٣/١١گاگول طوری - خنگول - قیافه ی چُلمنی داره چهره ی پلشتی داره گزارش
14 | 0
drowned١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٠غرق شدهگزارش
2 | 0
جیرجیرکی١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٠به صدای زیر اشخاص میگویند طرف صداش جیرجیرکیه یعنی جیغ جیغ میکنه جیغ جیغو بار معنایی منفی داره اما این نهگزارش
2 | 0
sizzle١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٠جز گرفتن -گزارش
0 | 1
خفه١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩دم کرده - گرفته ( درباره هوا )گزارش
0 | 0
ترسیدن١٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨وحشت داشتن - کپ کردن - جفت کردنگزارش
12 | 1
rag١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦پارچه کهنهگزارش
7 | 1
ایستادن١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥متوقف شدنگزارش
0 | 1
بایر١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥لم یزرعگزارش
0 | 1