برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمدرضا نظری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در کسری از ثانیه ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 نونهال ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

3 فرمانبردار ١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

4 دستمال سر ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

5 قشقرق ١٤٠٠/٠٣/٢٤
|

6 باند و گاز
باندپیچی
١٤٠٠/٠٣/١٩
|

7 نامردیه ١٤٠٠/٠٣/١٢
|

8 به سبب ١٤٠٠/٠٣/١١
|

9 گاگول طوری- خنگول- قیافه ی چُلمنی داره
چهره ی پلشتی داره
١٤٠٠/٠٣/١١
|

10 غرق شده ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

11 به صدای زیر اشخاص میگویند
طرف صداش جیرجیرکیه
یعنی جیغ جیغ میکنه
جیغ جیغو بار معنایی منفی داره اما این نه
١٤٠٠/٠٣/١٠
|

12 جز گرفتن- ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

13 دم کرده- گرفته (درباره هوا) ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

14 وحشت داشتن- کپ کردن- جفت کردن ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

15 پارچه کهنه ١٤٠٠/٠٣/٠٦
|

16 متوقف شدن ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

17 لم یزرع ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|