امتیاز‌های محمدرضا نظری

بازدید
٨
امتیاز کل
١,٢١٨
کل مدال ها
١٣
طلا
٠
نقره
٣
برنز
١٠
١٢٩
×
١٠
=
١,٢٩٠
٣٦
×
=
-٧٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٢١٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٢٩
×
١٠
=
١,٢٩٠
٣٦
×
=
-٧٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٢١٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠