١ رأی
٦ پاسخ
١١٨ بازدید

بهترین جانشین و برابر پارسی (که بسیار روان بوده و در روزمره از آن بهره برده بشه)  برای واژه «تاثیر» در چند نمونه و گزاره زیر چیست؟ ۱. تاثیر دوست خوب بر زندگی ما ۲. تاثیرگذاری کشور چین بر  اقتصاد جهانی ۳. تاثیرات  فرهنگی جنگ بر روی مردم

١ ماه پیش
٥ رأی

شگفتا دوستمان میگوید برابر پارسی تاثیر  خوبان باز برابر عربی می اورند یکی میگوید اثرگذاری یکی میگوید قدرت نفوذ  ما امروز پارسی سخن نمیگوییم کارکرد/رد /پرتو/بازتاب/  انگیزش/برگرایی/برگرش در کرمانجی بندوره در سورانی کاریگری و در پشتو اغیز گویند  اغیز  همان اگیز  /انگیز است 

١ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٦ پاسخ
١١٣ بازدید

درود بر دوستان عزیز و یاوران همیشگی در پاسخ گویی دوستان در واژه زندیق اگر کسر اول یا فتح اول داشته باشیم تفاوتی خواهد داشت؟

٤ هفته پیش
٢ رأی

در   زبان پارسی از بیخ  کسره نبوده مگر بسیار بسیار اندک  و انچه اکنون میبینی دبیرانن عربی زده به گمان هرچه عرب گوید درست است  بسیاری  واژگان  را  با کسره می گویند-با ...

٤ هفته پیش
رأی
تیک ٨ پاسخ
٣٢٩ بازدید

تسامح یعنی سهیم بودن.   اگر تسامح بر وزن تفاعل باشد  ریشه   آن «س. ه.م»  می باشد.  پس چرا  تسامه  نوشته نمی شود؟  

٤ ماه پیش
١ رأی

تسامح به چم سهیم بودن نیست  هيچ جا  چنین چیزی نیامده - تسامح از سمح است   تسامح  به چم  بهم نرمی نشان دادن  است   -- سهیم از سهم   و تساهم  است  و نه تسامح

٤ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٠٠ بازدید

کُربان پتی آ دورین چمان 

٤ ماه پیش
١ رأی

درست گفتید این زبان بلوچی  بسیار به پارسی پهلوی نزدیک است  با اینهمه بسیاری از مایه های  پارسی هخامنشی را نیز دارد مانند  پتی  که در پارسی پهلوی پت و در پارسی دری په/به شده مه کرپان پتی آ دوین چمان

٤ ماه پیش
٠ رأی
١١ پاسخ
٦٦٤ بازدید

تو زبان کردی خیز   به چه معناس ؟   برای فحشه ؟ با ذکر مثال توضیح بدید. ممنونم

٢,٦٦٦
٤ ماه پیش
٠ رأی

خیز/هیز/ایزک /هیزگ/خیزگ/خیزه/هیزه/کیسه  بچم خیز/هیز گرمابه  وچاه ویا همان دول  است که برای ابکشیدن  در  چاه میانداختند و در گرمابه هم کاربرد دارد   زن و مرد نادرست   ...

١ ماه پیش
٠ رأی
٦ پاسخ
١١٣ بازدید

 منظور از " تازیک " در بیت زیر چیست ؟              به آتش های ترک وخون تازیک           به رود سند تا جیحون نشنید .

١ ماه پیش
٠ رأی

تازیک/تاجیک/تازی هرسه یک واژه اند چون پارسیک / پارسی  یا تاریک/ تاری   از انجا که مسلمانی دین عربی بود  از سده چهار به بعد ترکان انرا  به پارسیان و مسلمانان گفتند     واژه تاجیک/تازیک  /تازی هر سه به  چم  یک واژه اند و کسی نیست که نداند تازی یعنی چه 

٢ هفته پیش